Програма „Развитие на човешките ресурси“ (ПРЧР) 2021-2027

Програма „Развитие на човешките ресурси“ (ПРЧР) 2021-2027Подкрепата ще бъде насочена към преодоляване на предизвикателствата в сферата на пазара на труда и на пречките пред социалното включване и равните възможности на уязвими групи от обществото.

Средствата за финансиране на проекти по програмата са разпределени в 5 приоритета:

  • Приоритет 1 „Насърчаване на заетостта и развитието на умения“
  • Приоритет 2 „Социално включване и равни възможности“
  • Приоритет 3 „Насърчаване на младежката заетост“
  • Приоритет 4 „Социални иновации“
  • Приоритет 5 „Техническа помощ“

АКТУАЛНИ ПРОГРАМИ