Програмен период 2007-2013 г.

Конкурентоспособност

ОП „Развитие на конкурентоспособността на българските предприятия” 2007-2013 г.

Общият размер на публичните финансови средства по програмата ще бъде 1 162 215 000 евро. Общата цел на ОП „Конкурентоспособност“ е развитие на динамична икономика, конкурентоспособна на европейския и световен пазар.

Приоритетни оси:

Приоритетна ос 1: Развитие на икономика, базирана на знанието и иновационни дейности

Приоритетна ос 2: Повишаване ефективността на предприятията и развитие на благоприятна бизнес среда

Приоритетна ос 3: Финансови ресурси за развитие на предприятията

Приоритетна ос 4: Укрепване на международните пазарни позиции на българската икономика

Приоритетна ос 5: Техническа помощ

Човешки ресурси

ОП „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013 г.
Общият размер на публичните финансови средства по програмата ще бъде 1 213 869 575 евро.

Оперативната програма подкрепя компаниите при развитие на умения и знания у служителите. Могат да се финансират както проекти за професионално обучение, така и за изграждане на ключови компетенции /търговски, мениджърски и др./, не на последно място се отделя внимание на придобиване на компютърна грамотност, езикови познания и т.н. Внимание се отделя и на подобряване условията на труд.

Приоритетни оси:

Приоритетна ос 1: Насърчаване на устойчивата заетост и развитие на пазара на труда, насърчаващ включването;

Приоритетна ос 2: Повишаване адаптивността и конкурентоспособността на заетите;

Приоритетна ос 3: Подобряване на качеството на образованието и обучението;

Приоритетна ос 4: Подобряване на условията за достъп до образование;

Приоритетна ос 5: Социална интеграция и заетост чрез развитие на социалната икономика;

Приоритетна ос 6: Повишаване ефективността на институциите на пазара на труда, социалните и здравни услуги;

Приоритетна ос 7: Техническа помощ

Околна среда

ОП „Околна среда” 2007 – 2013 г.

Главна стратегическа цел на Програмата е: Подобряване, запазване и възстановяване на естествената околна среда и развитие на екологичната инфраструктура.

Общият финансов пакет за реализацията на оперативна програма “Околна среда 2007 – 2013 г.” възлиза на 1 800 748 085 евро.

Приоритетни оси:

Приоритетна ос 1: Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в населени места с над 2000 екв.ж. и в населени места с под 2000 екв. ж., попадащи в градски агломерационни ареали.

Приоритетна ос 2: Подобряване и развитие на инфраструктурата за третиране на отпадъци

Приоритетна ос 3: Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие.

Приоритетна ос 4: Техническа помощ.

Регионално развитие

ОП „Регионално развитие” 2007 – 2013 г.

Оперативната програма „Регионално развитие“ 2007-2013 г. (ОПРР) е насочена към

подобряване на социално-икономическите условия в 6-те региона на планиране т.е. преодоляване на тяхното изоставане спрямо регионите в ЕС от една страна и ограничаване на между-регионалните различия в България от друга.
Общият бюджет по програмата възлиза на 1 601 274 759 евро.

Приоритетни оси:

Приоритетна ос 1: Устойчиво и интегрирано градско развитие
Приоритетна ос 2: Регионална и местна достъпност
Приоритетна ос 3: Устойчиво развитие на туризма
Приоритетна ос 4: Местно развитие и сътрудничество
Приоритетна ос 5: Техническа помощ

ПРСР

Програма за развитие на селските райони (2007-2013)

Основната цел на програмата за развитие на селските райони е повишаване на производителността в земеделието, постигане на висок жизнен стандарт в селските райони и стабилизиране на пазарите на земеделската продукция.

Общият бюджет, определен за финансирането на проектите по Програмата (от ЕС + национално финансиране) е в размер на 3 242 000 000 евро.

Приоритетни оси:

Приоритетна ос 1: Конкурентоспособност на земеделския и горски сектор;

Приоритетна ос 2: Околна среда и селска природа;

Приоритетна ос 3: Качество на живот в селските райони и разнообразяване на селската икономика;

Приоритетна ос 4: “Лидер” подход;

Приоритетна ос 5: Техническа помощ.

Рибарство и аквакултури

ОП „Рибарство” (2007 – 2013)

Главна стратегическа цел на Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство” /2007-2013/ е превръщането на сектора в конкурентоспособен, модерен и динамичен, базиран на устойчиво развитие на рибарството и аквакултурата, както и към подобряване качеството на живот в рибарските области.

Общо за всички приоритетни оси размерът на публичните разходи е 106679611 €, от които 80009708 € финансиране от Европейския фонд по рибарство и 26669903 € национално съфинансиране.

Приоритетни оси:

Приоритетна ос 1: “Мерки за приспособяване на българския риболовния флот”

Приоритетна ос 2: „Аквакултура, риболов във вътрешни водоеми, преработка и маркетинг на продукти от риболов и аквакултура”

Приоритетна ос 3: „Мерки от общ интерес”

Приоритетна ос 4: “Устойчиво развитие на рибарските области”

Приоритетна ос 5: “Техническа помощ”