ОП „Региони в растеж“ 2014-2020

ОПРР 2014-2020г. еинтегрирана оперативна програма, насочена към постигане на целите на градскатаполитика в България и допринасяща за регионалните измерения на секторнитеполитики, включени в Споразумението за партньорство.

 

Общ бюджет на програмата: 1,543 млрд. евро.

 

Общо: 1,543 млрд.
Приоритетна ос Подкрепа от ЕС и национално съфинансиране (евро)
ПО 1: Устойчиво и интегрирано градско развитие 840,45 млн.
ПО 2: Подкрепа за периферни географски райони, най-силно засегнати от бедност 105,7млн.
ПО 3: Регионална образователна инфраструктура 114,9млн.
ПО 4: Регионална здравна инфраструктура 83,6млн.
ПО 5: Регионална социална инфраструктура 50,86млн.
ПО 6: Регионален туризъм 100,75млн.
ПО 7:Регионална пътна инфраструктура 194,5млн.
ПО 8: Техническа помощ 52,39млн.

 

Действия за устойчиво градско развитие, в съответствие с член 7 от Регламента за ЕФРР 1301/2013 ще бъдат изпълнявани в основната полицентрична мрежа, формирана от градовете от 1-во до 3-то йерархично ниво, които са центрове на централните оси на развитие.

 

1-во йерархично ниво – София;

 

2-ро йерархично ниво – Пловдив, Варна, Бургас, Русе, Стара Загора, Плевен, Велико Търново, Благоевград, Видин;

 

3-то йерархично ниво – Монтана, Враца, Ловеч, Габрово, Търговище, Разград, Шумен, Силистра, Добрич, Сливен, Ямбол, Хасково, Кърджали, Смолян, Пазарджик, Перник, Кюстендил, Свищов, Горна Оряховица, Казанлък, Димитровград, Асеновград, Карлово, Дупница, Петрич, Лом, Гоце Делчев, Панагюрище, Велинград. Периферните слабо урбанизирани райони са териториите на общини, разположени на голямо разстояние от големите градски центрове и от предлаганите там услуги и работни места. Сред периферните области в страната се отличават външно гранични периферии и вътрешни периферии.

 

Индикативна годишна програма за 2020 по ОПРР 2014-2020 ТУК: