ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020

Подкрепата по Оперативна програма “Иновации и конкуретоспособност” (ОПИК) 2014-2020 г. е насочена към посрещане на нуждите, особено на малкия и средния бизнес. Основна цел е преодоляване на предизвикателствата и оползотворяване на възможностите за развитие пред българската икономика, с цел постигане на интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж, според „Европа 2020“.
Общият размер на публичните финансови средства по програмата е 1,39 млрд. Евро. Ако желаете да получите безвъзмездно европейско финансиране за предприятието си през 2017, доверете се на консултантска фирма Делина Консулт. Заедно с Вас, нашият екип ще премине през всички стъпки, необходими проекта Ви да бъде реализиран.

Общият размер на публичните финансови средства по програмата е 1,39 млрд. евро.

 

Общо: 1,39 млрд.
Приоритетна ос Подкрепа от ЕС и национално съфинансиране (евро)
ПО 1: Технологично развитие и иновации 295,2 млн.
ПО 2: Предприемачество и капацитет за растеж на МСП 697,4 млн.
ПО 3: Енергийна и ресурсна ефективност 310,6 млн.
ПО 4: Премахване на пречките в областта на сигурността на доставките на газ 45 млн.
ПО 5: Техническа помощ 41,6 млн.


Актуални процедури за финансиране по ОПИК 2014-2020

60 000 000 евро

Видове проекти:

 

ИКТ и информатика à уеб, хибридни и „native” приложения; ИКТ подходи в машиностроене, медицина и творчески индустрии; 3D дигитализация, визуализация и прототипиране; Big Data, Grid & Cloud Technologies; безжични сензорни мрежи и безжична комуникация/управление и др.

Мехатроника и чисти технологии à производство на базови елементи, детайли, възли и оборудване, вграждани като част от мехатронен агрегат или самостоятелно съставляващи такъв агрегат; съхранение, спестяване и ефективно разпределение на енергия, електрически превозни средства и еко-мобилност; роботика и автоматизация на процеси; безотпадни технологии, технологии и методи за включване на отпадъчни продукти и материали от производства в други производства и др.

Индустрия за здравословен живот и биотехнологии à методи за чисто производство, съхранение, преработка и достигане до крайния потребител на специфични български съставки, средства и продукти; производство на инструменти, оборудване, консумативи за медицинска и дентална диагностика и терапия; медицински и лечебен туризъм; нано-технологии в услуга на медицината и др.

Нови технологии в креативните и рекреативните индустрии à културни и творчески индустрии; културно наследство; дизайн; издателска дейност; радио; компютърни и мобилни приложения и игри с образователен, маркетинг и/или развлекателен характер; алтернативен и екстремен туризъм и спорт; производство на велосипеди, стени за катерене; печатни издания и др.

Размер на помощта

 

 • Режим „регионална помощ“:

Микро и малки предприятия – 70% (извън ЮЗР) и 45% (в ЮЗР)

Средни предприятия – 60% (извън ЮЗР) и 35% (в ЮЗР)

Големи предприятия – 50% (извън ЮЗР) и 25% (в ЮЗР)

Минимален размер на помощта: 100 000 лв.

Максимален размер на помощта:

 • За микро и малки предприятия: 500 000 лв.
 • За средни предприятия: 750 000 лв.
 • За големи предприятия: 1 000 000 лв.
 • Режим „минимална помощ“:

Микро, малки, средни и големи предприятия – 70%

Минимален размер на помощта: 100 000 лв.

Максимален размер на помощта: до 200 000 евро

Процедура „Стимулиране внедряването на иновации от съществуващи предприятията“ 

Дата на обявяване: декември 2019 г.

Краен срок за кандидатстване: февруари 2020 г. 

Цел:

Предоставяне на фокусирана подкрепа на българските предприятия за повишаване на иновационната дейност в тематични области, като изпълнението на проектите, подкрепени по процедурата, следва да води до внедряване на продуктова иновация (стока или услуга) или до внедряване на иновация в бизнес процесите, насочена към производство на стоки и предоставяне на услуги.

Бюджет по процедурата: 60 000 000 евро
Допустими бенефициенти:
 • Микро, малки, средни и големи предприятия, регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите.
 • Кандидати, които имат минимум три приключени финансови години (2016, 2017 и 2018г.).
Допустими дейности за финансиране:
 • По елемент А „Инвестиции“:
 • Придобиване на нови машини, съоръжения, оборудване, необходими за внедряване в производството на иновативния  продукт (стока или услуга) или процес.
 • Придобиване на дълготрайни нематериални активи (ДНА) – специализиран софтуер (вкл. разработване), патенти, лицензи, „ноу хау” и др., необходими за изпълнението на проекта.

Разходите за специализиран софтуер (независимо един или повече) не трябва да надвишават 100 000 лева.

 • Разходи по елемент Б „Услуги“:

Консултантски услуги в подкрепа на иновациите:

 • Консултиране, подпомагане и обучение в областта на трансфера на знания;
 • Консултиране, подпомагане и обучение в областта на придобиването, защитата и експлоатацията на нематериални активи – разходи за такси за услуги, извършвани от Патентно ведомство.
 • Консултиране, подпомагане и обучение в областта на използването на стандарти и на правилата, които ги уреждат.

Услуги в подкрепа на иновациите:

 • Осигуряване на бази данни и/или библиотеки, с цел разработване на по-ефективни продукти, процеси или услуги;
 • Осигуряване на пазарни проучвания (разходите не може да надвишават 10 000 лв.).
 • Осигуряване на лаборатории с цел разработване на по-ефективни продукти, процеси или услуги.
 • Осигуряване на етикети за качество за внедряваната по проекта иновация.
 • Услуги по изпитване и сертифициране с цел разработване на по-ефективни продукти, процеси или услуги.

Разходите за Елемент Б „Услуги“ не следва да надвишават 25% от общо заявените и одобрени допустими разходи по проекта.

 

 

 

Процедура „Дигитализация на МСП“

Дата на обявяване: март 2020 г.

 Краен срок за кандидатстване: май 2020 г.

Цел: 

Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП чрез предоставяне на специализирани ИКТ услуги.

Бюджет по процедурата:

30 000 000 евро

Допустими бенефициенти:

Съществуващи микро, малки и средни предприятия (с минимум 3 приключени финансови години 2017,2018 и 2019 г.).

Кандидатите трябва да развиват дейност в един от следните сектори:

J58 „Издателска дейност“

J59 „Производството на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика“

J60 „Радио- и телевизионна дейност“

J61 „Далекосъобщения“

J62 „Дейности в областта на информационните технологии“

J63 „Информационни услуги“

М72 „Научноизследователска и развойна дейност“

 

С20 „Производство на химични продукти“

C21 „Производството на лекарствени вещества и продукти“

C26 „Производството на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти“

С27 „Производство на електрически съоръжения“

С28 „Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение“

С29 „Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета“

С30 „Производство на превозни средства, без автомобили“

 

С10 „Производство на хранителни продукти“

С11 „Производство на напитки“

С13 „Производство на текстил и изделия от текстил, без облекло“

С14 „Производство на облекло“

С15 „Обработка на кожи; производство на обувки и други изделия от обработени кожи без косъм“

С16 „Производство на дървен материал и изделия от дървен материал и корк, без мебели; производство на изделия от слама и материали за плетене“

С17 „Производство на хартия, картон и изделия от хартия и картон“

С18 „Печатна дейност и възпроизвеждане на записани носители“

С19 „Производство на кокс и рафинирани нефтопродукти“

С22 „Производство на изделия от каучук и пластмаси“

С23 „Производство на изделия от други неметални минерални суровини“

С24 „Производство на основни метали“

С25 „Производство на метални изделия, без машини и оборудване“

С31 „Производство на мебели“

С32 „Производство, некласифицирано другаде“

С33 „Ремонт и инсталиране на машини и оборудване“

  Допустими дейности за финансиране:
 1. Въвеждане на ИКТ системи и приложения за автоматизация на производствените процеси, вкл. такива използващи VR/AR (виртуална/добавена реалност) технологии, AI (изкуствен интелект) и др.;
 2. Въвеждане на ИКТ системи и приложения за подобряване на качеството на продукти/услуги, вкл. чрез осигуряване на възможност за персонализиране и адаптиране на продуктите/услугите към нуждите на клиентите;
 3. Въвеждане на ИКТ системи и приложения за управление на процесите в предприятията като ERP, CRM, SCM, MOM/MES, APS, EAM, BI системи);
 4. Създаване/надграждане на интернет страница, мобилни приложения или друг вид електронна платформа, осигуряваща наличието на една или повече от следните функционалности:
 • електронен каталог
 • онлайн поръчки или резервации, напр. клиентска кошница
 • онлайн чат
 • онлайн проследяване на поръчките
 • възможност за електронни плащания
 • онлайн формуляри за докладване на дефект, заявка за техническо обслужване или за връщане на стоката.
 1. Въвеждане на ИКТ системи и приложения за осигуряване на кибер и информационната сигурност на продукта и/или услугата и/или процесите.
 Допустими разходи:
 • Разходи за придобиване и въвеждане на базирани на ИКТ системи и приложения за подобряване качеството на процеси, продукти и услуги, представляващи дълготрайни нематериални активи (ДНА);
 • Разходи за машини, съоръжения и оборудване под формата на ДМА, необходими за работата на ИКТ системите и приложенията, придобити в рамките на проекта;
 • Разходи за услуги, свързани с въвеждане на базирани на ИКТ системи и приложения.
 Максимален % на субсидията:

  70%

 Минимален и максимален размер на субсидията за проект (лева):
 • Максимален размер на БФП: 391 166 лева
 • Минимален размер на БФП: 50 000 лева

 

 

 

Процедура „Ваучерна схема за предоставяне на услуги за информационни и комуникационни технологии (ИКТ услуги) на микро, малки и средни предприятия (МСП)

Краен срок за кандидатстване: 20 декември 2019 г.

Цел:  Повишаване капацитета на микро, малките и средните предприятия (МСП) за конкурентен и устойчив на динамично развиващите се пазари бизнес чрез предоставяне на услуги, свързани с използването на информационни и комуникационни технологии (ИКТ) чрез пилотно прилагане на ваучерна схема от ИАНМСП.
Бюджет по процедурата:

9 775 672.98 лв.

Допустими бенефициенти:
 • Микро, малки и средни предприятия, регистрирани по Търговския закон.
 • Кандидатите трябва да развиват основна икономическа дейност в една от групите дейности, определени в Националната стратегия за насърчаване на МСП 2014-2020 като високотехнологични, средно високотехнологични, нискотехнологични и средно нискотехнологични промишлени производства или интензивни на знание услуги, както следва.

Високотехнологични и средно високотехнологични  промишлени производства:

 • С20 „Производство на химични продукти“; C21 „Производството на лекарствени вещества и продукти“; C26 „Производството на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти“; С27 „Производство на електрически съоръжения“; С28 „Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение“; С29 „Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета“; С30 „Производство на превозни средства, без автомобили“.

Интензивни на знание услуги:

 • J58 „Издателска дейност“; J59 „Производството на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика“; J60 „Радио- и телевизионна дейност“; J61 „Далекосъобщения“; J62 „Дейности в областта на информационните технологии“; J63 „Информационни услуги“; М72 „Научноизследователска и развойна дейност“.

Нискотехнологични и средно нискотехнологични  промишлени производства:

 • С10 „Производство на хранителни продукти“; С11 „Производство на напитки“; С13 „Производство на текстил и изделия от текстил, без облекло“; С14 „Производство на облекло“; С15 „Обработка на кожи; производство на обувки и други изделия от обработени кожи без косъм“; С16 „Производство на дървен материал и изделия от дървен материал и корк, без мебели; производство на изделия от слама и материали за плетене“; С17 „Производство на хартия, картон и изделия от хартия и картон“; С18 „Печатна дейност и възпроизвеждане на записани носители“; С19 „Производство на кокс и рафинирани нефтопродукти“; С22 „Производство на изделия от каучук и пластмаси“; С23 „Производство на изделия от други неметални минерални суровини“; С24 „Производство на основни метали“; С25 „Производство на метални изделия, без машини и оборудване“; С31 „Производство на мебели“; С32 „Производство, некласифицирано другаде“; С33 „Ремонт и инсталиране на машини и оборудване“.

Допустими разходи:

 

Допустимите разходи са в съответствие с дейностите и са само за услуги, без доставка на хардуер.

Видове услуги:

Ваучери – тип 1: ваучери за web-базирани ИКТ услуги – платформи, web-сайтове и/или мобилни приложения

 • решения и платформи за електронна търговия, базирани на ИКТ бизнес решения;
 • фирмени/корпоративни web-сайтове с адаптивен дизайн, достъпен както от компютри, така и от мобилни устройства;
 • фирмени/корпоративни web-сайтове за електронна търговия с адаптивен дизайн, достъпен както от компютри, така и от мобилни устройства, в т.ч. web-дизайн;
 • опростени мобилни/таблет приложения за електронна търговия и/или ИКТ бизнес решения.

Ваучери – тип 2: ваучери за ИКТ услуги за дигитален маркетинг, оптимизиране на процеси и/или осигуряване на кибер и информационна сигурност:

2.1. Група 1: ИКТ услуги за дигитален маркетинг

 • Услуги, базирани на VR технологии, отразяващи дейността на фирмата и качване в Интернет пространството, вкл. добавена реалност (ако е приложимо);
 • Софтуерни разработки и внедряване на VR технологии в производствения сектор;
 • Издаване на уникални идентификационни номера за продукти на компанията с признаване в цял свят (номерата да се признават от всички търговски партньори и вериги, и да осигуряват безпроблемно листване на стоки и търговия с тях в търговски обекти и електронни платформи);

Осигуряване на достъп до електронна платформа за въвеждане на продуктова информация, която в последствие се синхронизира с електронна платформа за продуктова информация. В случай на фиксиран срок за ползване и/или абонамент, конкретно спрямо тази ИКТ услуга, то те не трябва да са по-дълги от крайния срок за изпълнение на проектното предложение, чрез което предприятието-кандидат кандидатства във ваучерната схема. След този срок, разходите за фиксирания срок за ползване и/или абонамент няма да бъдат покрити от ваучера.

2.2. Група 2: ИКТ услуги за оптимизиране на управленски, производствени и логистични процеси

 • Софтуерни решения, насочени към оптимизиране и проследяване на управленски процеси;
 • Софтуерни решения, насочени към оптимизиране и проследяване на производствени процеси;
 • Софтуери решения, насочени към оптимизиране и проследяване на логистични процеси.

2.3. Група 3: ИКТ услуги за осигуряване на кибер и информационната сигурност на продукта и/или услугата и/или процесите

 • Осигуряване на кибер и информационна сигурност на продукти чрез прилагане на blockchain технология и доставяни ledger-технологии;
 • Осигуряване на кибер и информационна сигурност на услуги чрез прилагане на blockchain технология и доставяни ledger-технологии;
 • Осигуряване на кибер и информационна сигурност на процеси чрез прилагане на blockchain технология и доставяни ledger-технологии, в т.ч. процеси, свързани с доставката на суровини и/или производствени процеси и/или логистични процеси по дистрибутирането на стоката/услугата.

Задължителен краен резултат от изпълнението на всички ИКТ услуги е получаването на:

 • лиценз или друг документ удостоверяващ правото на собственост или правото на ползване за ИКТ система/модул;
 • протокол, от който да е видно, че ИКТ системата/модула и приложенията са въведени;
 • технически паспорт или друг еквивалентен документ.
Размер на ваучера:  1. Ваучери – тип 1: ваучери за web-базирани ИКТ услуги – платформи, web-сайтове и/или мобилни приложения: с фиксирана номинална стойност в лева 5 000 лв. без ДДС и 6 000 лв. с ДДС.

2. Ваучери – тип 2: ваучери за ИКТ услуги за дигитален маркетинг, оптимизиране на процеси и/или осигуряване на кибер и информационна сигурност: с фиксирана номинална стойност в лева 20 000 лв. без ДДС и 24 000 лв. с ДДС.

Максимален срок за изпълнение на проектите:

Минимален и максимален размер на субсидията за проект (лева):

 

не повече от 9 месеца от датата на издаване на ваучера

 


Индикативна годишна програма за 2020 по ОПИК 2014-2020 ТУК: