Еразъм +

Новата европейска програма за образование, обучение, младеж и спорт „Еразъм+“ стартира през 2014г. и се базира на интегриран подход, който гарантира ефективно взаимодействие между всички сектори в областта на образованието, обучението, младежта и спорта.

 

Продължителността на програмата е 7 години (2014-2020), като предвидения бюджет възлиза на 14.7 билиона евро.

 

Тя подкрепя дейности в сферата на: училищното образование, висшето образование, професионалното образование и обучение, образованието за възрастни, младежкия сектор.

 

Еразъм+ има за цел да изгради стабилни партньорства между образованието и бизнеса за насърчаване на иновациите и конкурентоспособността, като същевременно насърчава заетостта, със специален акцент върху борбата с младежката безработица.

 

Програмата включва три основни Ключови дейности:

  • Образователна мобилност за граждани (КД 1)
  • Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики (КД 2)
  • Подкрепа за реформиране на политиките (КД 3)

 

Бенефициенти: студенти, учащи се в системата за професионално образование, учители, университетски преподаватели, обучаващи, работещи в сферата на образованието и работещи с младежи, младежи, участващи в доброволчески дейности.

 

Допълнителна информация: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_en.htm