Програма за развитие на селските райони 2014-2020

ПРСР 2014 – 2020 г. има три цели:

 

 • Повишаване на конкурентоспособността и балансирано развитие на селското стопанство и хранителната промишленост.
 • Опазване на екосистемите и устойчиво управление, използване на природните ресурсите в земеделието, горското стопанство и хранителната промишленост, предотвратяване на климатичните промени и приспособяване към тях.
 • Социално-икономическо развитие на селските райони, осигуряващо нови работни места, намаляване на бедността, социално включване и по-добро качество на живот.

Общият бюджет, определен за финансирането на проектите по Програмата е в размер на 2 338 783 966,00 евро.

Приоритети:

 1. Стимулиране трансфера на знания и иновации
 2. Конкурентоспособност на селското стопанство и жизнеспособност на фермите
 3. Организация на продоволствената верига и управление на риска
 4. Възстановяване, опазване и подобряване на екосистемите зависещи от земеделие/гори
 5. Ефективност на ресурсите и преминаване към нисковъглеродна и
  устойчива на климата икономика
 6. Социално приобщаване, намаляване на бедността и икономическо развитие в селските райони

 

Мерки:

Мярка 1 „Трансфер на знания и действия по осведомяване“
Мярка 2 „Консултантски услуги, услуги по управление на стопанството и услуги по заместване в стопанството“
Мярка 4 „Инвестиции в материални активи“
Мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“
Подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски производители“
Подмярка 6.2 „Стартова помощ за неземеделски дейности“
Подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитие на малки стопанства“
Подмярка 6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“
Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“
Мярка 8 „Инвестиции в развитието на горските територии и подобряване на жизнеспособността на горите“
Мярка 9 „Създаване на групи и организации на производителите“
Мярка 10 „Агроекология и климат“
Мярка 11 „Биологично земеделие“
Мярка 12 „Плащания по Натура 2000 и Рамковата директива за водите“
Мярка 13 „Плащания за райони, изправени пред природни или други специфични ограничения“
Мярка 14 „Хуманно отношение към животните“
Мярка 15 „Екологични услуги и услуги във връзка с климата в горското стопанство и опазване на горите“
Мярка 16 „Сътрудничество“
Мярка 19 „ЛИДЕР“

Тематична подпрограма за развитие на малки земеделски стопанства в Република България (2014-2020)

Стратегическата цел на тематичната подпрограма е подпомагане на преструктурирането, повишаване на жизнеспособността и устойчивото развитие на малките земеделски стопанства.

 

Общият бюджет на подпрограмата е 93436 895евро.

 

За целите на политиката през периода 2014-2020 се използва следната дефиниция на малки стопанства:

 • Икономически размер, измерен в стандартен производствен обем (СПО) от 2 000 до 7 999 евро.
 • Регистрация като земеделски производители съгласно Закона за подпомагане на земеделските производители.

Актуални мерки за финансиране през 2020 г. 

Мярка 4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства“

Индикативна дата за обявяване на процедурата: Март 2020

Цел: 

Модернизиране на физическите активи на земеделски стопанства.

Допустими бенефициенти:

Земеделски стопани от сектор „Животновъдство“

Допустими разходи:
 • Строителство или обновяване на сгради и на друга недвижима собственост, използвана за земеделско производство;
 • Закупуване, вкл. чрез финансов лизинг, и/или инсталиране на нови машини, съоръжения и оборудване;
 • Закупуване на земя и сгради, необходими за изпълнение на проекта във връзка с изграждане и/или модернизиране на сгради, помещения и други недвижими материални активи, предназначени за земеделските производствени дейности;
 • Закупуване чрез финансов лизинг, на специализирани земеделски транспортни средства;
 • Разходи за достигане на съответствие с международно признати стандарти;
 • Разходи за софтуер;
 • Общи разходи, свързани с проекта
 Допустими дейности: 

Подпомагат се проекти, които водят до подобряване на цялостната дейност на земеделското стопанство (сектор Животновъдство)

 Максимален % на субсидията:

  60%

 Минимален и максимален размер на субсидията за проект (лева):

Минимална обща стойност на проект: 15 хил. евро

Максимална обща стойност на проект: 500 хил. евро

 

Мярка 4.1.2. „Инвестиции в земеделски стопанства по Тематична подпрограма за развитие на малки стопанства“

Индикативна дата за обявяване на процедурата: Април 2020 г.

 

Цел: 

Модернизиране на физическите активи на земеделски стопанства.

Бюджет

5 000 000 евро

Видове инвестиции:
 • Инвестиции за модернизация или увеличаване на физическия капитал с оглед намаляване на преките разходи за производство, повишаване на производителността на труда и качеството или разширяване на производството;
 • Инвестиции за подобряване на пред-пазарната подготовка или съхранение на продукцията (като оборудване за оборудване за почистване, сортиране, пакетиране на продукцията и сгради за специализирано съхранение и обработка, осигуряване на вентилация, изолация и охлаждане);
 • Инвестиции за създаване и/или презасаждане на трайни насаждения, десертни лозя, медоносни дървесни видове за производство на мед и бързорастящи храсти и дървесни видове за производство на биоенергия;
 • Инвестиции за реконструкция и строителство на сгради за отглеждане на добитък;
 • Инвестиции за намаляване на потреблението на енергия;
 • Инвестиции за производство на биоенергия за нуждите на земеделските стопанства;
 • Инвестиции в машини, оборудване и съоръжения за опазване на околната среда, включително за съхранение на оборска тор;
 • Инвестиции за постигане съответствие с нововъведени стандарти на Общността приложими за съответните стопанства.
Допустими бенефициенти:

Земеделски стопани /Физически и Юридически лица/, които имат икономически размер на стопанството от 6 000 до 7 999 евро измерен в стандартен производствен обем и да са получили минимум 33 % от общия доход за преходната година от земеделски дейности.

Допустими разходи:
 • Изграждане, придобиване и подобряване на недвижимо имущество;
 • Закупуване на нови машини, съоръжения и оборудване;
 • Общи разходи свързани със съответния проект за предпроектни проучвания, такси, хонорари за архитекти, инженери и консултантски услуги.
Размер на помощта:

Финансовата помощ е в размер между 60 % – 80% в зависимост от вида кандидат и подпомагана дейност размерът на финансовата помощ се увеличава с 10% (млад фермер, биологично земеделие, др.).

Минимална обща стойност на проект: 1 250 евро

Максимална обща стойност на проект: 25 000 евро

 

Подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ ТПП

Индикативна дата за обявяване: Януари 2020

Цел: 

Икономическо развитие и укрепване на малките земеделски стопанства в устойчиви и жизнеспособни единици

Бюджет

6 000 000 евро

Допустими бенефициенти:

Земеделски стопанства – физически лица, еднолични търговци, ЕООД, отглеждащи свине, овце, кози и птици.

 

Допустими дейности:

Дейности за развитие на малки земеделски стопанства (сектор Животновъдство)

Допустими разходи:

Разходи за развитие на малки земеделски стопанства, посочени в бизнес план

Максимален % на съфинансиране по програмата:

100%

Размер на помощта:

Максимална обща стойност на проект: 15 000 евро

 

 

Мярка 6.4.2. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности по Тематичната подпрограма за развитие на малки стопанства“

Индикативна дата за обявяване: Март 2020 г.

Цел: 

Разширяване дейностите на земеделските стопанства с неземеделски такива за повишаване на тяхната устойчивост и подпомагане процеса на преструктурирането им.

Бюджет

5 257 548 евро

Допустими бенефициенти:

Земеделски стопани, които имат икономически размер на стопанството от 2 000 до 7 999 евро измерен в стандартен производствен обем.

Допустими дейности:
 • Развитие на селски туризъм (изграждане и обновяване на туристически обекти и развитие на туристически услуги);
 • Местно занаятчийство (вкл. предоставяне на услуги, свързани с участието на посетители в занаятчийски дейности);
 • Преработка и маркетинг на земеделски продукти, при които крайният продукт не е включен в Анекс I (независимо от вложените продукти и материали) и които не се подпомагат по подмярка 4.2.2.;
 • Производство и/или преработка на неземеделски стоки и материали;
 • Предоставяне на услуги за всички икономически сектори и населението (грижи за деца, възрастни, хора с увреждания, здравни услуги, счетоводство и одиторски услуги, ветеринарни дейности и услуги базирани на ИТ и др.)
 • Развитието на технологиите в областта на „зелената икономика“, вкл. на енергия от ВЕИ за собствено потребление.
Допустими разходи:
 • Изграждане, придобиване и подобряване на недвижимо имущество, вкл. чрез лизинг;
 • Закупуване на нови машини, съоръжения и оборудване, включително компютърен софтуер до пазарната стойност на активите, вкл. чрез лизинг;
 • Общи разходи свързани със съответния проект за предпроектни проучвания, такси, хонорари за архитекти, инженери и консултантски услуги, в размер до 12 % от сумата на разходите;
 • Закупуване на ноу-хау, патентни права и лицензи, търговски марки и процеси необходими за изготвяне и изпълнение на проекта. 
Максимален % на съфинансиране по програмата:

  85%

Размер на помощта:

Минимална обща стойност на проект: 5 000 евро

Максимална обща стойност на проект: 70 000 евро

 

 

Мярка 8.1 „Залесяване и поддръжка “

Индикативна дата за обявяване на процедурата: Април 2020 г.

Цел: 

Подпомагане за залесяване и създаване на горски масиви чрез почвоподготовка, закупуване на залесителен материал, ограждане на залесените територии и др.

Бюджет

8 560 000 евро

Допустими бенефициенти:
 • Физически и юридически лица и местни поделения на вероизповеданията, собственици на земеделски и неземеделски земи;
 • Общини, собственици/стопанисващи земеделски и неземеделски земи;
 • Юридически лица – частноправни субекти, стопанисващи земеделски и неземеделски земи, в т.ч. Държавни предприятия по чл. 163 от Закона за горите, управляващи земеделски и неземеделски земи. 
Допустими дейности:
 • Почвоподготовка и залесяване на горски територии;
 • Дейности по отглеждане и превенция срещу дивеч, пасящи животни, вредители и болести, за да се осигурят дългосрочни резултати и да се избегне проваляне на залесяването и др. 
Допустими разходи:
 • Почвоподготовка;
 • Закупуване на залесителен материал;
 • Транспорт и временно съхранение на залесителния материал;
 • Разходи за труд при залесяване;
 • Третиране на фиданките;
 • Ограждане на залесена територия;
 • Попълване Годишна премия за хектар;
 • Превантивни действия срещу дивеч, пасящи животни, вредители и болести;
 • Разходи за закупуване на земя, когато са пряко свързани с изпълнението на проекта и не надхвърлят 10% от общите допустими разходи по проект.
 • Общи разходи, свързани с подготовка и изпълнение на проектното предложение. 
Максимален % на съфинансиране по програмата:

  100%

Размер на помощта:

Минимална обща стойност на проект: 2 500 евро

Максимална обща стойност на проект: 300 000 евро

Индикативна годишна програма за 2020 по ПРСР 2014-2020 ТУК: