ОП „Околна среда“ 2014-2020

ОПОС 2014 – 2020 г. е насочена предимно към изпълнение на приоритета за устойчив растеж на стратегия „Европа 2020“ и по-специално на следните елементи от определението за устойчив растеж:

 • изграждане на по-конкурентоспособна нисковъглеродна икономика, в която ресурсите се използват по ефикасен и устойчив начин;
 • опазване на околната среда, намаляване на емисиите и предотвратяване на загубата на биоразнообразие;
 • възползване от водещата позиция на Европа в разработването на нови екологични технологии и производствени методи.

Общият бюджет на програмата е 1, 77 млрд. евро

Приоритетна ос 1 „Води“ – 1, 216 млрд. евро

 • Изграждане на ВиК инфраструктура – средствата ще бъдат насочени къмагломерации с над 10 000 екв.ж.;
 • Доизграждане и/или оптимизиране на мрежите за мониторинг на водите;
 • Дейности, насочени към разработване на нови и/или актуализация на съществуващи стратегически документи във връзка с прилагането на Рамковата директива за водите (РДВ) и Рамковата Директива за морска стратегия (РДМС).

Приоритетна ос 2 „Отпадъци“ – 268 млн. евро

 • Мерки за подобряване управлението на битовите отпадъци;
 • Дейности, свързани с изпълнение на демонстрационни/пилотни проекти с цел събиране, синтезиране, разпространение и прилагане на нови, нетрадиционни успешни мерки, добри практики и/или управленски подходи в областта на управлението на отпадъците, както и въвеждане на нови технологии и организиране на информационни кампании насочени към предотвратяване образуването на отпадъци.

Приоритетна ос 3 „НАТУРА 2000 и биоразнообразие“ – 101,39 млн. евро

 • Мерки и дейности съгласно Националната приоритетна рамка за действие за мрежата Натура 2000.

Приоритетна ос 4 „Превенция и управление на риска от наводнения и свлачища“ – 78,53 млн. евро

 • Създаване на Национална система за управление на водите в реално време;
 • Мерки за въвеждане на решения за превенция и управление на риска от наводнения, в т.ч. екосистемно базирани решения;
 • Изпълнение на проучвания и оценки във връзка с втори Планове за управление на риска от наводнения (ПУРН) за периода 2022-2027 г.;
 • Установяване на 6 центъра за повишаване готовността на населението за адекватна реакция при наводнения;
 • Мерки за превенция и управление на риска от свлачища;
 • Изпълнение на демонстрационни/пилотни проекти и информационни кампании, свързани с превенцния и управление на риска от наводнения и свлачища.

Приоритетна ос 5 „Подобряване качеството на атмосферния въздух“ – 58,8 млн. евро

 • Преглед и анализ на общинските програми за КАВ;
 • Подпомагане на компетентните органи при изготвянето/преработването, изпълнението и контрола на общинските програми и развитие и оптимизиране на системите за мониторинг на КАВ; 
 • Мерки за намаляване на нивата на ФПЧ10 и азотни оксиди от битовото отопление,  превозните средства на обществения градски транспорт и от вторично разпрашаване;

Приоритетна ос 6 „Техническа помощ“– 47,5 млн. евро

 • Дейности, насочени към осигуряване на необходимата подкрепа за управлението и изпълнението на ОП, вкл. за „затваряне“ на програмен период 2007 – 2013 г. и на програмен период 2014-2020;
 • Дейности, насочени към осигуряване на необходимата подкрепа за комуникация и популяризиране на ОП;
 • Дейности, насочени към укрепване и повишаване капацитета на бенефициентите.

Индикативна годишна програма за 2020 по ОПОС 2014-2020 ТУК: