ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020

През новия програмен период в България ще се изпълнява нова оперативна програма, в която основен акцент е развитието на науката и образованието. ОП НОИР 2014-2020г. е стратегически документ, чрез който ще се инвестират средства в българската наука и образование от ЕСФ и от ЕФРР, както и от националния бюджет в програмния период 2014-2020 г.

Общият бюджет на програмата е 1,37 млрд. лв.

Приоритетна ос № 1

Първата от трите основни приоритетни оси на програмата – „Научни изследвания и технологично развитие“ има бюджет от близо 545,8 млн. лв. средства от Европейския фонд за регионално развитие. Сред приоритетите, които са заложени тук, е повишаването на качеството на научните изследвания и развитието на иновациите. Националната цел е да се постигне устойчив растеж на България, а той изисква целенасочени инвестиции в приоритетни за страната научни направления, квалифицирани изследователи и изобретатели и атрактивна научна среда.

 

Инвестиционен приоритет № 1
Центрове за компетентност
Центрове за върхови постижения
Научна инфраструктура
Развитие на регионална интелигентна специализация
Международно сътрудничество

Приоритетна ос № 2

Втората основна приоритетна ос – „Образование и учене през целия живот“, е с бюджет от близо 504,6 млн. лв. средствата са от Европейския социален фонд.Тя е свързана с другата водеща цел на новата оперативна програма – да се подобри достъпа до висше образование и да се увеличи делът на завършилите висше образование между 30-34 годишните до 36%. Предвиждат се стимули за мотивиране на младите хора да завършат висше образование (стипендии, студентско кредитиране), като особено внимание ще бъде отделено на студентите със специални постижения в науката, инженерно-техническите дейности, иновациите и предприемачеството, изкуството, културата и спорта (на конкурсен принцип.

 

Инвестиционен приоритет № 1
Качество на училищното образование

 

Инвестиционен приоритет № 2
Достъп до и качество на висшето образование

 

Инвестиционен приоритет № 3
Учене през целия живот

 

Инвестиционен приоритет № 4
Професионално образование и връзка с пазара на труда

 

Информационни и комуникационни технологии
Допълващи хоризонтални дейности

 

Приоритетна ос № 3

Третата основна приоритетна ос – „Образователна среда за активно социално приобщаване“, ще инвестира чрез Европейския социален фонд общо 266,2 млн. лв. за активно приобщаване и за социално-икономическа интеграция. По тази приоритетна ос се цели изграждане на образователна среда, насърчаваща разгръщането на потенциала на всяко дете и ученик за личностно развитие, както и успешна реализация и социализация. Тя залага и на ефективната интеграция в образователната система на деца, ученици и младежи от етническите малцинства и от други уязвими групи. Със средствата от тази ос се цели по-високо качество и по-добър достъп до образование чрез създаване на подкрепяща среда за образование на деца и ученици със специални образователни потребности.

 

Инвестиционен приоритет № 1
Активно включване

 

Инвестиционен приоритет № 2
Социално-икономическа интеграция

Индикативна годишна програма за 2020 по ОП НОИР 2014-2020 ТУК: