Адаптирана работна среда

Адаптирана работна средаПрограма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027

Адаптирана работна среда

Индикативен срок на кандидатстване: СЕПТЕМВРИ – НОЕМВРИ 2023 г.

Цел:

Основната цел на настоящата процедура е предоставяне помощ на предприятията за посрещане на новите предизвикателства, свързани с осъществяването на прехода към климатично неутрална икономика и променящите се модели на работа. Това изисква бързи промени в пазара на труда и налага предприемане на ефективни мерки за подобряване на достъпа до трудова заетост на качествени работни места и адаптиране към промените в работната среда.

Бюджет по програмата:

100 000 000 лв., разпределени по следния начин:

 

 1. За Слабо развити региони/ извън ЮЗР – 92 080 000 лв.
 2. За Регион в преход/ Югозападен регион за планиране (ЮЗР) – София град (столица), София област, Област Благоевград, Област Перник, Област Кюстендил – 7 920 000 лв.

Допустими бенефициенти:

 

v  Регистрирани предприятия по реда на Търговския закон – микро, малки, средни и големи предприятия.

Допустими дейности:

1. Разработване и прилагане на „зелени“ модели на организация на труд съобразно спецификата на конкретните работни места в предприятията. Изготвяне на „зелени“ карти за организация на работни процеси на конкретните работни места. Обучение на лицата от целевата група насочено към внедряване на „зелени“ модели на организация на труд. (задължителна дейност).

Максимален допустим размер на разходите за дейността – до 200 лв. на участващо в дейността лице от целевата група, но не повече от 20 000.00 лв. общо за цялата дейност.

 

2. Осигуряване на превенция и профилактика на “бърнаут“ на работното място и „ефекти от Covid пандемията върху менталното здраве“- психологична подкрепа.

Максимален допустим размер на разходите за дейността – до 200 лв. на участващо в дейността лице от целевата група, но не повече от 20 000.00 лв. общо за цялата дейност.

 

3. Закупуване на лични предпазни средства и специално работно облекло.

Заложените за закупуване ЛПС и специално работно облекло, следва:

 • да отговарят на точния брой на заетите към момента на кандидатстване лица по длъжности, които ползват средствата за защита; и
 • да бъдат планирани съгласно срока за износване в Списъка на работните места и видовете работи, при които се използват ЛПС и специално работно облекло, за периода на изпълнение на проекта.

Недопустимо е закупуването на резервни бройки!

 

4. Осигуряване на социални придобивки за работещите вкл. ремонт и оборудване на места за отдих, рехабилитация, спорт, хранене и почивка в предприятията и др.

 

5. Осигуряване на колективни предпазни средства, вкл. модернизация и/или реконструкция, и/или обезопасяване на съществуващи обекти, технологични процеси, машини и съоръжения, свързани с подобряване условията на труд.

 

Примерен списък по т.5:

 1. Защита от прах, токсични и други вредни вещества:

– локална аспирационна система при източника на отделяне на вредни вещества;

– нагнетателна вентилационна система за чист въздух в работното помещение;

– вакуумни системи за почистване с цел намаляване на вторичните източници на замърсяване;

– аварийни вентилационни системи;

 

 1. Защита от наднормен шум

– защитни прегради, ограждения, шумопоглъщащи покрития на стени и тавани;

– заглушаване или изолация на стените и таваните на работните пощения, в т.ч. екрани, кожуси, и др. ограждения около източниците на производствен шум;

– звукоизолирани кабини за работещите в производствени помещения с наднормен шум;

 

 1. Защита от вибрации при работа

– поставяне на фундамент (различен от този на производственото помещение) под източника на вибрации, демпфериране на вибриращите машини;

– осигуряване на допълнително оборудване към машините, намаляващо риска от вибрации (седалки, които поглъщат вибрациите; ръкохватки, намаляващи вибрациите и др.);

 

 1. Защита от навлизане в опасна зона

– ограждения – плътни, мрежести, прозрачни;

– блокировки – механични, електрически или др.;

– ограждения с блокировки;

– предпазители;

– предпазители с блокировки;

– екрани;

– устройства, оптични и други сензори следящи опасната зона;

 

 1. Защита от падащи предмети

– козирки, навеси, прегради;

– тунели;

– мрежи;

– бордови дъски;

 

 1. Защита от летящи, изхвърлени частици и/или предмети

– предпазители;

– предпазни екрани;

– паравани, ограждения;

 

 1. Защита от падане от височина и падане при придвижване по стълби или наклон

– парапети, перила, бордова дъска;

– мрежи;

– осигурителни линии;

 

 1. Защита от допир до горещи повърхности

– изолиране на зоните;

– ограждения, екрани;

– изолиращи покрития;

 

 1. Защита от потенциално експлозивна атмосфера, защита от опасни пари или аерозоли на химични агенти, прах

– обща вентилация;

– локална аспирация;

– система от блокировка свързана с техническо средство за анализ на съдържанието на горими газове, пари или частици- газсигнализатори, газанализатори;

– аварийни душове за промиване на очите на работещите или цялото тяло (не е допустим съпътстващ ремонт на санитарни помещения, зони за отдих и др.);

 

 1. Защита от опасни лъчения

– предпазни екрани – защитни покрития;

– система от блокировка, свързана с техническо средство за анализ на работната среда за наличие на вредни емисии – автоматичен контрол;

– екраниране на лазерните устройства, отстраняващо възникването на опасности за здравето на работещите;

– оптически устройства за наблюдение или регулиране на лазерните устройства, така, че да не възниква опасност за здравето в резултат на лазерно лъчение;

 

 1. Защита от електростатични заряди

– система за изравняване на потенциалите и заземяване на металните части на работното оборудване и помещението;

– система за оросяване, неутрализиране или йонизиране на атмосферата с цел повишаване проводимостта й;

– използване на токопроводими подови настилки в производствените помещения;

 

 1. Защита от електромагнитни полета

– излъчващите елементи се екранират поотделно, като генераторът се екранира с общ екран;

– екраниране с плътен материал или с метална мрежа;

– предупредителна сигнализация или блокировка;

 

 1. Защита от неблагоприятен микроклимат

– системи подобряващи микроклимата – температура, влажност, скорост на въздушното течение;

– вентилационни системи за осигуряване на свеж въздух /нагнетателна вентилационна система/;

– въздушни, механични или водни завеси за относително изолиране на зоните и помещенията с неблагоприятен микроклимат;

– подмяна на дограма;

– изграждане на окачени тавани с цел намаляване обема на помещенията;

– климатични системи/климатици;

 

 1. Изкопи

– платна за защитни системи за изкопи;

– технически средства за ограждане и сигнализиране на изкопите, когато това се изисква;

– газсигнализатори;

 

 1. Защита от пожар и взрив

– система от хидранти, шлангове със струйници;

– автоматична пожарогасителна инсталация;

– пожароизвестителна инсталация;

– автоматични газанализатори;

– мълниезащитна инсталация;

 

 1. Защита при работа в ограничени пространства

– полиспастни системи за спасяване;

– газсигнализатори;

 

 1. Защита при аварии и природни бедствия

– система за аварийно известяване с цел евакуация;

 

 1. Електробезопасност

– изолиращи щанги;

– изолиращи стълби;

– изолиращи площадки;

– диелектрични килимчета;

– предпазни екрани;

– временни ограждения;

– преносими заземители;

– изолиращи щанги за преносими заземители;

– изолиращи оперативни щанги;

 

 1. Защита от биологични агенти в работната среда

– подходяща вентилация (общообменна, изсмукваща и вкарваща-нагнетяваща);

 

 1. Ергономия при работа

– ергономични офис столове;

– ергономични работни столове.

 

 

 

 

Размер на субсидията за проект (лева):

v  100 % финансиране за микро, малки и средни предприятия

v  80 % финансиране за големи предприятия

 

v  Минимален размер на проект – 50 000 лв.

v  Максимален размер на проект – 391 166 лв.