Адаптирана работна среда

Адаптирана работна средаПрограма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027

Адаптирана работна среда

Кандидатстване: 03.2023-05.2023 г.

Цел:

Основната цел на настоящата процедура е предоставяне помощ на предприятията за посрещане на новите предизвикателства, свързани с

осъществяването на прехода към климатично неутрална икономика и променящите се модели на работа. Това изисква бързи промени в пазара на труда и налага предприемане на ефективни мерки за подобряване на достъпа до трудова заетост на качествени работни места и адаптиране към

промените в работната среда.

Бюджет по програмата:

100 000 000 лв.

Допустими бенефициенти:

 

v  Регистрирани предприятия по реда на Търговския закон – микро, малки, средни и големи предприятия.

Допустими дейности:

v  Разработване и прилагане на „зелени“ модели на организация на труд съобразно спецификата на конкретните работни места в предприятията. Изготвяне на „зелени“ карти за организация на работни процеси на конкретните работни места. Обучение на лицата от целевата група насочено към внедряване на „зелени“ модели на организация на труд. (задължителна дейност).

v  Осигуряване на превенция и профилактика на “бърнаут“ на работното място и „ефекти от Covid пандемията върху менталното здраве“- психологична подкрепа;

v  Закупуване на лични предпазни средства и специално работно облекло

v  Осигуряване на колективни предпазни средства, вкл. модернизация и/или реконструкция, и/или обезопасяване на съществуващи обекти, технологични процеси, машини и съоръжения, свързани с подобряване условията на труд.

v  Осигуряване на социални придобивки за работещите вкл. ремонт и оборудване на места за отдих, рехабилитация, спорт, хранене и почивка в предприятията и др.

 

Размер на субсидията за проект (лева):

v  100 % финансиране за микро, малки и средни предприятия

v  80 % финансиране за големи предприятия

 

v  Минимален размер на проект – 50 000 лв.

v  Максимален размер на проект – 391 166 лв.