Програма „Околна среда“ (ПОС) 2021-2027

Програма „Околна среда“ (ПОС) 2021-2027ПОС е ориентирана към постигането на по-зелена, нисковъглеродна Европа чрез насърчаване на чист и справедлив енергиен преход, зелени и сини инвестиции, кръгова икономика, приспособяване към изменението на климата и превенция и управление на риска.

Средствата за финансиране на проекти по програмата са разпределени в 6 приоритета:

  • Приоритет 1 „Води“
  • Приоритет 2 „Отпадъци“
  • Приоритет 3 „Биологично разнообразие“
  • Приоритет 4 „Риск и изменение на климата“
  • Приоритет 5 „Въздух“
  • Приоритет 6 „Техническа помощ“