Програма „Образование“ (ПО) 2021-2027

Програма „Образование“ (ПО) 2021-2027ПО фокусира своята подкрепа върху насърчаването на равния достъп до качествено и приобщаващо образование и обучение, стимулиране на ученето през целия живот, насърчаване на социално-икономическата интеграция на маргинализираните общности.

Средствата за финансиране на проекти по програмата са разпределени в 4 приоритета:

  • Приоритет 1 „Приобщаващо образование и образователна интеграция“
  • Приоритет 2 „Модернизация и качество на образованието“
  • Приоритет 3 „Връзка на образованието с пазара на труда“
  • Приоритет 4 „Техническа помощ“