Програма за морско дело и рибарство 2014-2020

ПМДР 2014-2020 г. подпомага осъществяването на основните цели и приоритети на ЕС за периода 2014-2020г, насочени към жизнеспособност, конкурентоспособност и екологична устойчивост в секторите на рибарството и аквакултурите и насърчаване на социалното сближаване и разкриването на работни места в зависими от рибарството общности. 

 

Общо: 108,04 млн.
Мярка Бюджет (евро)
М 1.1 Диверсификация и нови форми на доход 1,650 млн.
М 1.2 Здраве и безопасност 0,242 млн.
М 1.3 Окончателно преустановяване на риболовните дейности 0,859 млн.
М 1.4 Ограничаване на въздействието на риболова върху морската среда и за адаптиране на риболова към защита на видовете 0,270 млн.
М 1.5 Иновации, свързани с опазването на морските биологични ресурси 1,025 млн.
М 1.6 Опазване и възстановяване на морското биологично разнообразие и екосистеми и компенсационни режими в рамките на устойчивите риболовни дейности 3,500 млн.
М 1.7 Добавена стойност, качество на продуктите и използване на нежелания улов 4,900 млн.
М 1.8 Рибарски пристанища, кейове за разтоварване, рибни борси и покрити лодкостоянки 9,050 млн.
М 1.9 Риболов във вътрешни водоеми и водна флора и фауна във вътрешни водоеми 4,017 млн.
М 2.1 Иновации 1,650 млн.
М 2.2 Продуктивни инвестиции в аквакултура 19,875 млн.
М 2.3 Насърчаване на нови производители на аквакултури, развиващи устойчиви аквакултури 8,500 млн.
М 2.4 Преминаване към схеми по управление на околната среда и одитиране и към биологични аквакултури 0,565 млн.
М 2.5 Аквакултури, осигуряващи екологични услуги 5,625 млн.
М 3.1 Контрол и изпълнение 7,436 млн.
М 3.2 Събиране на данни 4,979 млн.
М 4.1 Подпомагане от ЕФМДР за стратегиите за водено от общностите местно развитие 1,623 млн.
М 4.2 Изпълнение на стратегиите за водено от общностите местно развитие 16,235 млн.
М 5.1 Планове за производство и предлагане на пазара 0,097 млн.
М 5.2 Помощ за съхранение 0,690 млн.
М 5.3 Предлагане на пазара 0,970 млн.
М 5.4 Преработване на продуктите от риболов и аквакултури 10,950 млн.
М 6.1 Насърчаване на изпълнението на ИМП 3,333 млн.
Техническа помощ 5,5 млн.
   

Индикативна годишна програма за 2020 по ПМДР 2014-2020 ТУК: