Хоризонт 2020

„Хоризонт 2020“ е нова програма, която обединява досегашните програми и инструменти, финансиращи научни изследвания и разработване на нови технологии – Седма рамкова програма за научни изследвания и технологично развитие, дейностите, свързани с иновациите от Рамковата програма за конкурентоспособност и иновации и Европейския институт за иновации и технологии.

Общ бюджет за периода 2014-2020: 80 млрд. евро.

Инструмент МСП (SME INSTRUMENT)

Инструментът за малки и средни предприятия (МСП) е част от Европейската рамкова програма за иновации – ХОРИЗОНТ 2020. Този инструмент e ориентиран към иновативни МСП, показващи силна амбиция да се развиват, растат и се интернационализират.

Безвъзмездната финансова помощ за МСП е 70% от общите допустими разходи. Подкрепата обхваща три етапа, с цел превръщането на иновативните идеи в конкретни и иновативни решения с европейско и глобално въздействие.Трите фази на подкрепа са:

 

Фаза 1. Концепция и оценка на приложимостта (6 месеца) –безвъзмездно финансиране в размер на 50 000 евро с цел да се извърши проверка на жизнеспособността на предложената иновация или концепция.

Фаза 2. Демонстрация, пускане на пазара, изследвания и развитие – Концепция за пазарно развитие (1-2 години). Безвъзмездното финансиране е в размер между 0,5 милион и 2,5 милиона евро.

Фаза 3. Комерсиализация – Подготовка за навлизане на пазара. В тази фаза МСП ще получат широка подкрепа, обучение, наставничество и улесняване на достъпа до рисково финансиране. В тази фаза на изпълнение ЕС няма да предостави допълнително пряко финансиране.

Препоръчва се МСП да кандидатстват за Фаза 1, но може да кандидатстват директно и за следващите етапи, в зависимост от напредъка на техните предложения.:

Срокове за кандидатстване през 2020 г.:

Фаза 1: 12.02.2020; 06.05.2020; 02.09.2020; 04.11.2020

Фаза 2: 08.01.2020; 18.03.2020; 19.05.2020; 07.10.2020

 

Повече информация за Хоризонт 2020 и Инструментът за МСП може да намерите тук Схеми за финансиране