Бизнес консултинг

Съвременната бизнес среда се характеризира с динамичното развитие на технологиите и пазара, при което запазването и развитието на позициите зависи от скоростта и прецизността на взетите решения, и успеха, с който те са реализирани.

 

ДЕЛИНА КОНСУЛТ ЕООД подкрепя компаниите на българския пазар да изграждат и развиват своите конкурентни предимства с цел запазване на устойчивост си в бъдеще.

 

Ние осигуряваме подкрепа в разработването и прилагането на стратегии за развитие, маркетингови и търговски стратегии и политики за конкурентно присъствие на пазара, дефиниране и развитие на инвестиционни проекти и проекти за разработване и въвеждане на иновации. Целите ни са в съответствие с желанията и интересите на нашите клиенти – да допринесем за реално постижими резултати, които водят до по-висока добавена стойност в техния бизнес.

Услуги Бизнес консултинг:

  • Управленско консултиране.
  • Организационно консултиране.
  • Консултиране по организация и развитие на маркетинг и търговски дейности.
  • Разработване на маркетингови стратегии, бизнес планове, пазарни проучвания, анализи за развитие и внедряване на нови продукти/услуги.