ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020

ОП РЧР 2014-2020 г.ще допринася активно за изпълнението на две от целите на Стратегията на Съюза за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж и за постигането на икономическо, социално и териториално сближаване „Европа 2020”. Това са целите в областта на трудовата заетост и борбата с бедността и социалното изключване.

Общият размер на публичните финансови средства по програмата е 1,092 млрд. евро.

 

Общо: 1,092 млрд.
Приоритетна ос Подкрепа от ЕС и национално съфинансиране (евро)
ПО 1: Подобряване достъпа до заетост и качество на работни места  647,6 млн.
ПО 2: Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване 336,4млн.
ПО 3: Модернизация на институциите на пазара на труда, социалното включване и здравеопазване  44,1млн.
ПО 4: Транснационално сътрудничество  19,7млн.
ПО 5: Техническа помощ 44,4млн.

 

Актуални процедури за финансиране по ОП РЧР 2014-2020 г.

 

 

КОНЦЕПЦИЯ 1 „ГРИЖА ЗА ДЕЦАТА НА РАБОТНОТО МЯСТО“ 

Индикативен срок за кандидатстване: предстои да бъде уточнено

Цел:

Общата цел на операцията е да се предостави възможности за съчетаване на професионалния и личен живот на родителите, както и наемане на безработни лица за полагане на грижи за деца в местоработата на родителя.

Бюджет по процедурата:

15 000 000 лв.

Допустими бенефициенти:

Работодатели (микро, малки, средни и големи предприятия)

Допустими дейности за финансиране:
  • Подбор на безработни лица, регистрирани в ДБТ, за определяне на възможностите им за включване в заетост, свързана с полагане на грижи за деца;
  • Включване на безработни лица в обучение;
  • Адаптиране и оборудване на подходящо помещение при работодатели за полагане на грижи за деца.
Максимален % на съфинансиране по програмата:

 100%

Максимален размер на субсидията за проект (лева):

150 000 лв.

 

Индикативна годишна програма за 2020 по ОП РЧР 2014-2020 ТУК: