Политика за личните данни

Клиентите и доставчиците на „ДЕЛИНА КОНСУЛТ“ ООД заявяват, че са запознати с доброволния характер и методите за събиране и обработване на лични данни, за целите на изпълнение на консултантски услуги от „ДЕЛИНА КОНСУЛТ“ ООД и че приемат тези условия, включително че дават съгласието си за размножаване и поддържане на документите, съдържащи лични данни, предоставени във връзка с направена консултация. Настоящата политика за поверителност регулира обработването на лични данни на физически лица или представители на юридически лица на наши клиенти или потенциални такива, както и потребители на нашия уебсайт: https://delina-consult.com/ („Сайта“), във връзка с услугите, предоставяни от „ДЕЛИНА КОНСУЛТ“ ООД, включително предоставяни чрез и достъпни на Сайта.

Настоящата политика за поверителност, заедно с Общи условия за ползване на Интернет сайт и всякакви други документи, които са упоменати на Сайта, определя правилата и методите, които „ДЕЛИНА КОНСУЛТ“ ООД ще спазва при обработване на лични данни, които събираме от Вас или за Вас, или които Вие ни предоставяте.

Настоящата правилник процедура за поверителност не засяга, не ограничава и не отменя правата Ви, произтичащи от Закона за защита на личните данни („ЗЗЛД”) или друго относимо законодателство.

Ако имате някакви въпроси правилник процедура за поверителност, моля да ни пишете на адрес: projects@delina-consult.com,

Моля, прочетете внимателно настоящият документ преди да използвате Сайта или да предоставите Личните си данни, независимо дали по електронен път на Сайта или на хартия, тъй като с предоставянето на Личните си данни Вие се съгласявате с настоящият правилник процедура за поверителност. Ако не желаете да обработваме личните Ви данни по методите, описан в настоящият правилник процедура за поверителност, моля не ни ги предоставяйте. Предоставянето на лични данни от Ваша страна е доброволно.

1. „ДЕЛИНА КОНСУЛТ“ ООД е търговското дружество, регистрирано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК: 201210459, което събира, обработва и съхранява Вашите лични данни при условията на тази правилник процедура за поверителност с предмет на дейност: НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА И РАЗВОЙНА ДЕЙНОСТ; РАЗРАБОТВАНЕ, МОДИФИЦИРАНЕ, ТЕСТВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА СОФТУЕР; ПРОУЧВАНЕ, ПРОЕКТИРАНЕ, РАЗРАБОТВАНЕ, ПРОДАЖБА И ВНЕДРЯВАНЕ НА ПРОГРАМНИ СИСТЕМИ; ИЗДАВАНЕ НА ПРОГРАМНИ ПРОДУКТИ; ДЕЙНОСТИ В ОБЛАСТТА НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ; ЛИЦЕНЗИОННИ СДЕЛКИ И СДЕЛКИ В ОБЛАСТТА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНАТА СОБСТВЕНОСТ; ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ НА БЪЛГАРСКИ И ЧУЖДИ ГРАЖДАНИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА; ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО; ЛИЗИНГОВА, МАРКЕТИНГОВА И РЕКЛАМНА ДЕЙНОСТ, И ВСИЧКИ ДЕЙНОСТИ, НЕЗАБРАНЕНИ ОТ ЗАКОНА, А ЗА ТЕЗИ С РАЗРЕШИТЕЛЕН РЕЖИМ – СЛЕД СНАБДЯВАНЕ СЪС СЪОТВЕТНОТО РАЗРЕШЕНИЕ ИЛИ ЛИЦЕНЗ.

Адрес на фирмата: гр. София 1612, ул. „Найден Геров“ № 6, офис 6, ; телефони: 02/8511040; e-mail: projects@delina-consult.com

2. Ние събираме и обработваме личните данни, които Вие ни предоставяте във връзка с използването на уебсайта www.delina-consult.com и сключване на договор с дружеството, включително за следните цели:

– Изпращане на бюлетин, съдържащ информация за европейските финансиращи програми;

– Организиране на консултация;

– Счетоводни цели;

– Защита на информационната сигурност;

– Обезпечаване на изпълнението на договора за предоставяне на съответната услуга.

3. Ние спазваме следните принципи при обработката на Вашите лични данни:

– законосъобразност, добросъвестност и прозрачност;

– ограничение на целите на обработване;

– съотносимост с целите на обработката и свеждане до минимум на събираните данни;

– точност и актуалност на данните;

– ограничение на съхранението с оглед постигане на целите;

– цялостност и поверителност на обработването и гарантиране на подходящо ниво на сигурност на личните данни.

4. Дружеството извършва следните операции с предоставените от Вас лични данни за следните цели:

– Сключване и изпълнение на търговска сделка с клиент или партньор.

– Организиране провеждането на консултация.

– Изпращане на информационни съобщения.

– Изпращане на информационен бюлетин (нюзлетър).

Предвид ограничения обхват на събираните лични данни и обстоятелството, че част от тях се събират от публично достъпни източници, провеждането на оценка на въздействието не е необходимо.

5. “ДЕЛИНА КОНСУЛТ“ ООД обработва следните категории лични данни и информация за следните цели и на следните основания:

1) Данни за заявка на консултация (име, телефон, е-mail)

Цел, за която се събират данните:

Получаване на контакти на потребителя с цел осъществяване на обратна връзка за уговаряне на консултация.

Основание за обработка на личните Ви данни – Данните Ви за изпращане на информационен бюлетин се обработват на основание дадено от Вас изрично съгласие – чл. 6, ал. 1, б. (а) GDPR.

2) Данни за получаване на бюлетин (е-mail)

Цел, за която се събират данните:

За изпращане на информационен бюлетин.

Основание за обработка на личните Ви данни – Данните Ви за изпращане на информационен бюлетин се обработват на основание дадено от Вас изрично съгласие – чл. 6, ал. 1, б. (а) GDPR.

3) Други данни:

Ваши данни за издаването на фактура на физическо лице (ЕГН)

Цел, за която се събират данните:

Издаване на фактура за предоставени услуги.

Основание за обработка на личните Ви данни – чл. 6, ал. 1, б. (б) GDPR.

6. “ДЕЛИНА КОНСУЛТ“ ООД не събира и не обработва лични данни, които се отнасят за следното:

– разкриват расов или етнически произход;

– разкриват политически, религиозни или философски убеждения, или членство в синдикални организации;

– генетични и биометрични данни, данни за здравословното състояние или данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация.

7. Срок на съхранение на личните Ви данни:

(1) “ДЕЛИНА КОНСУЛТ“ ООД съхранява Вашите лични данни за срок не по-дълъг от оттегляне на съгласието за обработване. Дружеството полага необходимите грижи да изтрие и унищожи всички Ваши данни, без ненужно забавяне или да ги анонимизира (т.е. да ги приведе във вид, който не разкрива вашата личност).

(2) Дружеството съхранява Вашите лични данни, предоставени във връзка с направена заявка за консултация, за срок от 5 години за целите на защита на правните интереси на Дружеството при съдебни или административни спорове, като счетоводните документи се съхраняват за съответния законоустановен срок.

(3) Дружеството Ви уведомява, в случай, че срокът за съхранение на данните е необходим да бъде удължен с оглед изпълнение на нормативно задължение или с оглед легитимни интереси на Дружеството или друго.

(4) Дружеството съхранява личните данни на законните представители на търговските си партньори за срока на изпълнение на договора, за спазване на легитимните интереси и законови задължения на Дружеството, като този срок може да надхвърля срока на сключения договор.

8. Предаване на Вашите лични данни за обработване

(1) Дружеството може по собствена преценка да предава част или всички Ваши лични данни на обработващи лични данни за изпълнението на целите за обработване, с които сте се съгласили, при спазване на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 (GDPR).

(2) Дружеството Ви уведомява в случай на намерение да предаде част или всички Ваши лични данни на трети държави или международни организации.

9. Вашите права при събирането, обработването и съхранението на личните Ви данни

Оттегляне на съгласието за обработване на личните Ви данни

(1) Ако не желаете всички или част от Вашите лични данни да продължат да бъдат обработвани от Дружеството за конкретна или за всички цели на обработване, Вие можете по всяко време да оттеглите съгласието си за обработка чрез искане в свободен текст, което да изпратите на имейл адрес: projects@delina-consult.com

(2) Дружеството може да поиска да удостоверите своята самоличност и идентичност с лицето, за което се отнасят данните.

10. Право на достъп

(1) Вие имате право да изискате и получите от Дружеството потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с Вас.

(2) Вие имате право да получите достъп до данните, свързани с вас, както и до информацията, отнасяща се до събирането, обработването и съхранението на личните Ви данни.

(3) Дружеството Ви предоставя при поискване, копие от обработваните лични данни, свързани с Вас, в електронна или друга подходяща форма.

(4) Предоставянето на достъп до данните е безплатно, но Дружеството си запазва правото да наложи административна такса, в случай на повторяемост или прекомерност на исканията.

11. Право на коригиране или попълване

Вие можете да коригирате или попълните неточните или непълните лични данни, с отправяне на искане до Дружеството.

12. Право на изтриване („да бъдеш забравен“)

(1) Вие имате правото да поискате от Дружеството изтриване на част или всички свързани с Вас лични данни, а Дружеството има задължението да ги изтрие без ненужно забавяне, когато е налице някое от посочените по-долу основания:

личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;

– Вие оттеглите своето съгласие, върху което се основава обработването на данните и няма друго правно основание за обработването;

– Вие възразите срещу обработването на свързаните с Вас лични данни, включително за целите на директния маркетинг и няма законни основания за обработването, които да имат преимущество;

– личните данни са били обработвани незаконосъобразно;

– личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на ЕС или правото на държава членка, което се прилага спрямо Дружеството;

– личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество.

(2) Дружеството не е длъжен да изтрие личните данни, ако ги съхранява и обработва:

– за упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация;

– за спазване на правно задължение, което изисква обработване, предвидено в правото на ЕС или правото на държавата членка, което се прилага спрямо Дружеството или за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са му предоставени;

– по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве;

– за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели;

– за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

(3) В случай на упражняване на правото Ви да бъдете забравени, Дружеството ще изтрие всички ваши данни, с изключение на следната информация:

– информация, която е необходима, за да удостовери, че правото ви да бъдете забравени е изпълнено.

(4) За да упражните правото си за бъдете забравен, е необходимо да подадете заявка на имейл адрес: projects@delina-consult.com.

(5) Дружеството може да поиска да удостоверите своята самоличност и идентичност с лицето, за което се отнасят данните.

(6) Дружеството не изтрива данните, които има законово задължение да съхранява, включително за защита по повод отправени срещу него съдебни претенции или доказване на свои права.

13. Право на ограничаване

Вие имате право да изискате от Администратора да ограничи обработването на свързаните с Вас данни, когато:

– оспорите точността на личните данни, за срок, който позволява на Дружеството да провери точността на личните данни;

– обработването е неправомерно, но Вие не желаете личните данни да бъдат изтрити, а само използването им да бъде ограничено;

– Дружеството не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но Вие ги изисквате за установяването, упражняването или защитата на свои правни претенции;

– Възразили сте срещу обработването в очакване на проверка дали законните основания на Дружеството имат преимущество пред Вашите интереси.

14. Право на получаване на информация

Вие можете да поискате от Дружеството да Ви информира относно всички получатели, на които личните данни, за които е поискано коригиране, изтриване или ограничаване на обработването, са били разкрити. Дружеството може да откаже да предостави тази информация, ако това би било невъзможно или изисква несъразмерно големи усилия.

15. Право на възражение

Вие можете да възразите по всяко време срещу обработването на лични данни от Дружеството, които се отнасят до него, включително ако се обработват за целите на профилиране или директен маркетинг.

16. Вашите права при нарушение на сигурността на личните ви данни

(1) Ако Дружеството установи нарушение на сигурността на личните Ви данни, което може да породи висок риск за Вашите права и свободи, той Ви уведомява без ненужно забавяне за нарушението, както и за мерките, които са предприети или предстои да бъдат предприети.

(2) Дружеството не е длъжен да Ви уведомява, ако:

– е предприел подходящи технически и организационни мерки за защита по отношение на данните, засегнати от нарушението на сигурността;

– е взел впоследствие мерки, които гарантират, че нарушението няма да доведе до висок риск за правата Ви;

– уведомяването би изисквало непропорционални усилия.

17. Лица, на които се предоставят личните ви данниЗа целите на обработване на личните Ви данни и предоставяне на услугата в пълната й функционалност и с оглед Вашите интереси, Дружеството може да предостави данните на следните лица, които са обработващи данни: „Валдима Консулт“ ООД (Счетоводни услуги). Посочените обработващи лични данни спазват всички изисквания за законност и сигурност при обработването и съхраняването на личните Ви данни.

18. Дружеството не извършва трансфер на вашите данни към трети държави.

19. В случай на нарушаване на правата Ви съгласно горепосоченото или приложимото законодателство за защита на личните данни, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни, както следва:
Наименование: Комисия за защита на личните данни
Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Адрес за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Телефон: 02 915 3 518
Интернет страница: www.cpdp.bg

20. Можете да упражните всичките си права относно защита на Вашите лични данни като отправите исканията си във всякаква форма, която съдържа изявление за това и ви идентифицира като притежател на данните.

21. Ако съгласието се отнася за трансфер, Дружеството описва възможните рискове за трансфера на данните към трети държави при липсата на решение за адекватна защита и подходящи средства за защита.