fbpx

Подписват се договорите по мярка 121 до средата на октомври

kombain

29.09.2015

 

Държавен фонд „Земеделие“ съобщи, че ранкирането по мярка 121 „Модернизиране на земеделски стопанства” от Програмата за развитие на селските райони 2007 – 2013 г. е готово и договорите с бенефициентите ще бъдат подписани до 15 октомври.

От всички приети и оценени в съответствие с критериите за подбор 1 006 проектa с общ размер на финансова помощ 197 039 781,50 лв., на последващо разглеждане подлежат общо 784 заявления за подпомагане с общ размер на финансова помощ 147 019603,50 лв.

 

Всички проекти са оценени според изискванията на Наредба № 8 от 03.04.2008 г. за прилагане на мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства” от ПРСР 2007 – 2013 г. За класираните с еднакъв брой, а именно 10 точки, за които е установен недостиг на средства, е извършено допълнително класиране по реда на приемане на заявленията за подпомагане. След допълнителното прецизиране от общо 125 проекта, получили 10 точки, са класирани 14 заявления за подпомагане.

 

Всеки бенефициент може да направи индивидуална справка за броя получени точки на сайта на Програмата.