fbpx

Уважаеми представляващи,

С удоволствие бихме искали да ви информираме за НОВИТЕ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ФИНАНСИРАНЕ ПРЕЗ 2023 г.

ОТВОРЕНИ към момента програми:

 

1.   „ИЗГРАЖДАНЕ НА НОВИ ВЕИ ЗА СОБСТВЕНО ПОТРЕБЛЕНИЕ В КОМБИНАЦИЯ С ЛОКАЛНИ СЪОРАЖЕНИЯ ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ЕНЕРГИЯ В ПРЕПРИЯТИЯТА“ 

Краен срок за кандидатстване: 15 май 2023 г.

v  Изграждане на фотоволтаична система до 1 MW за собствено потребление в комбинация със съоръжения за локално съхранение на произведената енергия (батерии).

Размер на помощта: от 75 000 лв. до 1 000 000 лв.

Процент безвъзмездно финансиране: 50%

 

2.   „ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА СГРАДИ В СФЕРАТА НА ПРОИЗВОДСТВОТО, ТЪРГОВИЯТА И УСЛУГИТЕ, КАКТО И СГРАДИ ОТ СЕКТОР ТУРИЗЪМ“

Краен срок за кандидатстване: 15 юни 2023 г.

v  Въвеждане на енергоефективни мерки в предприятията – топлоизолация на стени, смяна на дограма, енергийно ефективно осветление, термопомпи, фотоволтаик за производство на ел.енергия за собствено потребление, др. 

Размер на помощта: от 35 000 лв. до 1 500 000 лв.

Процент безвъзмездно финансиране: от 35% до 65%

През МАРТ 2023 г. ще бъдат отворени следните програми:

 

3. „НАЦИОНАЛНА СХЕМА ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА ДОМАКИНСТВАНА В ОБЛАСТТА НА ЕНЕРГИЯТА ОТ ВЪЗОБНОВЯЕМИ ИЗТОЧНИЦИ“

v  Компонент 1: Закупуване на слънчеви инсталации за битово горещо водоснабдяване (БГВ). Одобрените допустими разходи са до 100% от стойността на инсталацията, но не повече от 1 960.83 лв.

v  Компонент 2: Закупуване на фотоволтаични системи до 10 kWp, включително системи за съхранение на електрическа енергия. Одобрените допустими разходи са до 70% от стойността на системата, но не повече от 15 000 лв.

 

4.     „РАЗРАБОТВАНЕ НА ИНОВАЦИИ В ПРЕДПРИЯТИЯТА“

v  Извършване на тествания, изпитвания, измервания, необходими за разработването на иновацията

v  Създаване и тестване на прототипи и пилотни линии, свързани с разработването на иновацията

v  Придобиване на машини, оборудване, съоръжения и специализирани софтуери

v  Защита на индустриална собственост

Размер на помощта: от 50 000 лв. до 500 000 лв.

Процент безвъзмездно финансиране: 60%

 

5.  „ПРЕХОД КЪМ КРЪГОВА ИКОНОМИКА“

v  Преработка на отпадъци в предприятията, образувани от собствената им дейност, включително текстил, полимерни и каучукови отпадъци, електроуреди и др.

v  Ограничаване и намаляване на пластмасовите опаковки и пластмасовите изделия за еднократна употреба.

v  Използване на алтернативни суровини и материали от възобновяеми биоресурси, преработка на растителни масла в лекарства и добавки; заместване на материали на фосилна основа с такива на биологична основа, рециклируеми и морски биоразградими материали; методи за биорегенерация в съответните вериги.

v  Подобрения в информираността на крайния потребител за веригата на производство.

Размер на помощта: до 1 000 000 лв.

Процент безвъзмездно финансиране: 50% за микро, малки и средни предприятия; 30% за големи предприятия

 

 

6.  „АДАПТИРАНА РАБОТНА СРЕДА“

v Разработване и прилагане на „зелени“ модели на организация на труд.

v Осигуряване на превенция и профилактика на “бърнаут“ на работното място и „ефекти от Covid пандемията върху менталното здраве“- психологична подкрепа

v Закупуване на лични предпазни средства и специално работно облекло. Осигуряване на колективни предпазни средства, вкл. модернизация и/или реконструкция, и/или обезопасяване на съществуващи обекти, технологични процеси, машини и съоръжения.

v Осигуряване на социални придобивки за работещите вкл. ремонт и оборудване на места за отдих, рехабилитация, спорт, хранене и почивка в предприятията.

Размер на помощта: от 50 000 лв. до 391 166 лв.

Процент безвъзмездно финансиране: 100% за микро, малки и средни предприятия; 80% за големи предприятия

През АПРИЛ 2023 г. ще бъдат отворени следните програми:

 

7.  „ВНЕДРЯВАНЕ НА ИНОВАЦИИ В ПРЕДПРИЯТИЯТА“

v  Придобиване на нови машини, съоръжения, оборудване, необходими за внедряване в производството на иновативния продукт (стока или услуга) или процес.

v  Придобиване на дълготрайни нематериални активи (ДНА) – специализиран софтуер (вкл. разработване), патенти, лицензи, „ноу хау” и др., необходими за изпълнението на проекта.

v  Консултантски услуги в подкрепа на иновациите.

Размер на помощта: от 50 000 лв. до 800 000 лв.

Процент безвъзмездно финансиране: 45%

През СЕПТЕМВРИ 2023 г. ще бъдат отворени следните програми:

 

8.          „ПОДОБРЯВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИЯ КАПАЦИТЕТ НА СЕМЕЙНИ ПРЕДПРИЯТИЯ, ПРЕДПРИЯТИЯ ОТ ТВОРЧЕСКИТЕ ИНДУСТРИИ И ЗАНАЯТИТЕ“

v  Закупуване на нови машини и оборудване и съоръжения, свързани с подобряване на производствените процеси.

v  Закупуване на специализирани софтуери, свързани с подобряване на производствените процеси.

Размер на помощта: от 50 000 лв. до 150 000 лв.

Процент безвъзмездно финансиране: 50%

За повече информация по предстоящите европрограми за финансиране и за първоначална безплатна консултация, не се колебайте да се свържете с нас.

Ние сме готови да Ви подкрепим в развитието на вашите проектни идеи!