fbpx

ТЕХНОЛОГИЧНА МОДЕРНИЗАЦИЯ В МСП

Индикативен срок на отваряне: юли-август 2022г.

Цел:

Повишаване на ефективността на производствените процеси, постигане на по-висока производителност, намаляване на производствените разходи и оптимизиране на производствената верига.

 

Бюджет по мярката:

 

260 000 000 лв.

 

Допустими бенефициенти:

 

Микро, малки и средни предприятия и малки дружества със средна пазарна капитализация от приоритетните икономически дейности НС МСП 2021-2027:

C10    Производство на хранителни продукти

C11    Производство на напитки

C13    Производство на тъкани

C14    Производство на облекло

C15    Обработка на кожи; производство на обувки и други изделия от обработени кожи без косъм

C16    Производство на дървен материал и изделия от дървен материал и корк, без мебели; производство на изделия от слама и материали за плетене

C17    Производство на хартия, картон и изделия от хартия и картон

C18    Печатна дейност и възпроизвеждане на записани носители

C19    Производство на кокс и рафинирани нефтопродукти

C20    Производство на химични продукти

C21    Производство на лекарствени вещества и продукти

C22    Производство на изделия от каучук и пластмаси

C23    Производство на изделия от други неметални минерални суровини

C24    Производство на основни метали

C25    Производство на метални изделия, без машини и оборудване

C26    Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти

C27    Производство на електрически произведения

C28    Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение

C29    Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета

C30    Производство на превозни средства, без автомобили

C31    Производство на мебели

C32    Производство, некласифицирано другаде

C33    Ремонт и инсталиране на машини и оборудване

Е38    Събиране и обезвреждане на отпадъци; рециклиране на материали

Е39    Възстановяване и други услуги по управление на отпадъци

J58     Издателска дейност

J59     Производство на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика

J60     Радио- и телевизионна дейност

J61     Далекосъобщения

J62     Дейности в областта на информационните технологии

J63     Информационни услуги

M71    Архитектурни и инженерни дейности; технически изпитвания и анализи

M72    Научно-изследователска и развойна дейност

 

Допустими разходи за финансиране:

v  Закупване на машини, съоръжения и оборудване;

v  Придобиване на специализирани софтуери.

            

Новото оборудване трябва да е с акцент върху дигитализацията на производствените процеси, за да се постигне пазарно предимство, продуктова персонализация, гъвкавост, ефективност и оригиналност за разширяване или диверсификация на производството.

Размер на помощта:

Интензитет на финансиране – 50%

 

Максимален размер на помощта за проект в зависимост от  категорията на предприятието-кандидат:

v  до 391 166 лева за малки дружества със средна пазарна капитализация и средни предприятия;

v  до 300 000 лева за малки предприятия;  

v  до 200 000 лева за микро предприятия.