ОБЩИ УСЛОВИЯ

I. ПРЕДМЕТ

1. Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между „ДЕЛИНА КОНСУЛТ“ ООД, гр. София 1612, ул. „Найден Геров“ № 6, ет. 3, офис 6, ЕИК 201210459, представлявано от Севделина Ангелова, наричано по-долу за краткост ДОСТАВЧИК, и клиентите, наричани по-долу ПОЛЗВАТЕЛИ, на сайта https://delina-consult.com/, наричан по-долу „Сайт”.

ІІ. ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА

2. Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите

2.1. Наименование на Доставчика: ДЕЛИНА КОНСУЛТ ООД

2.2. Седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Найден Гверов“ № 6, офис 6

2.3. Адрес за упражняване на дейността: гр. София, ул. „Найден Гверов“ № 6, офис 6

2.4. Данни за кореспонденция: гр. София, Email: projects@delina-consult.com , тел: 02/8511040. Вписване в публични регистри: ЕИК 201210459

2.5. Регистрация по Закона за данък върху добавената стойност No BG 201210459

2.6. Доставчикът е страна по Етичния кодекс на България, достъпен на адрес https://delina-consult.com/

(1) Комисия за защита на личните данни

Адрес: гр. София, ул. „Иван Евстатиев Гешов“ No 15,

Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg

Уеб сайт: www.cpdp.bg

(2) Комисия за защита на потребителите

Адрес: 1000 гр. София, пл.“Славейков“ No4А, ет.3, 4 и 6,

гореща линия: 0700 111 22

Уеб сайт: www.kzp.bg

III. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА САЙТА

3. Уебсайтът е достъпен на адрес в Интернет https://delina-consult.com/, чрез който Ползвателите имат възможност да получат актуална информация, рекламни и търговски съобщения за продукти и услуги на „ДЕЛИНА КОНСУЛТ“ ООД като Ползвателят може да:

– Преглежда сайта и използва допълнителните услуги за предоставяне на информация;

– Да извършват електронни изявления във връзка със сключването или изпълнението на договори чрез интерфейса на страницата на сайта, достъпна в Интернет;

– Да получават информация за нови услуги предлагани от сайта;

– Да бъдат уведомявани за правата, произтичащи от закона предимно чрез интерфейса на страницата на сайта в Интернет.

3.1. Доставчикът доставя услугите и гарантира правата на Ползвателите, предвидени в закона, в рамките на добросъвестността, възприетите в практиката, потребителското или търговското право критерии и условия.

IV. ИЗПОЛЗВАНЕ НА САЙТА

4. За да направи онлайн консулттация Ползвателят следва да въведе следните данни:

– Лице за контакти;

– Наименование на фирмата-кандидат;

– Имейл;

– Телефон;

– Средносписъчен брой на персонала на фирмата-кандидат;

– Дейност, която развира фирмата-кандидат;

– Инвестиционни намерения.

4.1. С попълване на данните си и натискане на бутоните „Да, приемам общите условия“, Ползвателят декларира, че е запознат с тези общи условия, съгласен е с тяхното съдържание и се задължава безусловно да ги спазва.

4.2. При извършване на запитване за онлайн консултация Ползвателят се задължава да предостави верни и актуални данни. Ползвателят е длъжен своевременно актуализира данните, посочени в запитването, в случай на промяна. Ако не извърши тази промяна предоставените данни се считат за актуални.

4.3. Електронният адрес, предоставен при първоначалната регистрация на Ползвателя, както и всеки следващ електронен адрес, използван за обмен на изявления между Ползвателя и Доставчика, е „Основен електронен адрес“ по смисъла на тези общи условия. Ползвателят има право да променя своя Основен контактен електронен адрес.

V. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

5. Доставчикът предприема мерки за защита на личните данни на Ползвателя съгласно Закона за защита на личните данни.

5.1. От съображения за сигурност на личните данни на Ползвателите, Доставчикът ще изпрати данните само на e-mail адрес, който е бил посочен от Ползвателите в момента на онлайн консултацията.

5.2. Доставчикът приема и обявява на сайта си Политика за защита на личните данни, достъпна на адрес https://delina-consult.com/

5.3. Във всеки момент, Доставчикът има право да изисква от Ползвателя да се легитимира и да удостовери достоверността на всяко едно от обявените по време на онлайн консултацията обстоятелства и лични данни.