fbpx

05.02.2016 г.

Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 обявява за обществено обсъждане процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-3.001 „Енергийна ефективност за малките и средни предприятия“ по приоритетна ос 3 „Енергийна и ресурсна ефективност“ на програмата.

Целта на процедурата е предоставяне на фокусирана подкрепа на българските малки и средни предприятия за насърчаване изпълнението на мерки за енергийна ефективност с цел постигане на устойчив растеж и конкурентоспособност на икономиката.

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е  90 000 000 евро (176 024 700 лева). Минималният размер на безвъзмездната финансова помощ на проект е 50 000 лева, а  максималният размер е 1 500 000 лева.

Предложения и коментари по горепосочените документи могат да се изпращат в срок до 17:30 ч. на 15.02.2016 г.

Повече информация за проект на условията за кандидатстване може да намерите на сайта на УО www.opcompetitiveness.bg.

Кратка информация за процедурата „Енергийна ефективност за малки и средни предприятия“ може да намерите ТУК.