fbpx
 
На 28.01.2022 г. се отваря нова процедура за безвъзмездно финансиране на туристическия бизнес чрез предоставяне на държавна помощ от Министерство на туризма. Краен срок за кандидатстване: 04.02.2022 г. 
 
Целта на мярката е подкрепа на предприятията от туристическия сектор, упражняващи дейност в един от допустимите кодове на ниво детайлност клас по Класификацията на икономическите дейности (КИД-2008) на Националния статистически институт, за компенсиране на загуби, възникнали пряко и/или косвено от ограниченията в дейността на предприятията поради въведените противоепидемични мерки. 
 
ДОПУСТИМИ КАНДИДАТИ:
 
1) Предприятия с код на икономическа дейност:
– за „Хотелиерство“ – КОД: 55.10, 55.20, 55.30, 55.90;
– за „Ресторантьорство“ – КОД: 56.10, 56.21, 56.29, 56.30;
– за „Туроператорска дейност“ – КОД: 79.11, 79.12, 79.90;
– за „Организиране на конгреси и търговски изложения“ – КОД: 82.30;
– за „Други дейности по хуманно здравеопазване“ – КОД: 86.90;
– за „Експлоатация на зали за представления“ – КОД: 90.04;
– за „Спортни и други дейности, свързани с развлечения и отдих“: 93.19, 93.21, 93.29
– за „Поддържане на добро физическо състояние“ – КОД: 96.04
 
2) Предприятия, на които разликата на стойността на реализирания оборот през 2019 г. без ДДС минус сумарната стойност на реализирания оборот през 2020 г. без ДДС и всички получени държавни помощи през 2020 г. и 2021 г. е равна или по-голяма от 500 лв.
 
3) Предприятия, които към 31 декември 2019 г. са средни или големи предприятия и към 31 декември 2019 г. не са в затруднено положение (по смисъла на Общия регламент за групово освобождаване – чл. 2, т. 18 от Регламент (ЕС) № 651/2014 на Комисията).

4) Предприятия, които към 31 декември 2019 г. са микро или малки предприятия и към 31 декември 2019 г. са били в затруднено положение, но не са обект на процедура по колективна несъстоятелност съгласно националното право и не са получили помощ за оздравяване или помощ за преструктуриране. 
 
5) Допустими кандидати са и Предприятия, които към 31 декември 2019 г. са микро или малки и към 31 декември 2019 г. не са в затруднено положение.
 
6) Да са регистрирани преди 01.01.2019 г.
 
7) Да са реализирали оборот над 500 лв. за 2018 г. и над 500 лв. за 2019 г.
 
 
РАЗМЕР НА ПОМОЩТА:
 
Средствата се разпределят на пропорционален принцип спрямо броя на одобрените заявления за подпомагане и реализирания оборот по допустимите КИД-2008 през 2019 г. без данък върху добавената стойност (ДДС), но не повече от 20 на сто от реализирания оборот през 2019 г. без ДДС, като индивидуален максимален размер за допустимите кандидати в туристическия сектор и не повече от размера на загубата, която е разликата на стойността на реализирания оборот през 2019 г. без ДДС минус сумарната стойност на реализирания оборот през 2020 г. без ДДС и всички получени държавни помощи през 2020 г. и 2021 г
 
 
РАЗХОДВАНЕ НА ПОМОЩТА:

Разплащания с получени по настоящата схема финансови средства следва да се извършват след датата на издаване на заповедта за финансиране.
По схемата ще се считат за допустими разходите за плащания по всички възникнали задължения на предприятието в периода от 01.03.2020 г. до 6 месеца от датата на заповедта за предоставяне на помощта. Разходи, извършени преди датата на получаване на помощта ще се считат за допустими ако същите не са били предварително и изцяло платени от предприятието, като само неразплатената част, ще се счита за допустим разход.
Недопустими разходи са всички извършени разходи за дейности, попадащи в недопустимите кодове по настоящата схема, както и тези разходи за които не може да бъде извършена обективна проверка, каква точно е стойността по допустимите и по недопустимите кодове по настоящата схема.
 
 
При интерес да кандидатствате по програмата, не се колебайте да се свържете с нас:
email: projects@delina-consult.com
моб. 0876 68 78 23