fbpx

Наредбата по мярка 4.2 е официално обнародвана

30.10.2015

 

На 30.10.2015 г. в Държавен вестник бе обнародвана Наредбата, която регламентира реда и условията за кандидатстване по мярка 4.2. по ПРСР.

 

Тук може да разгледате наредбата:

НАРЕДБА № 20 от 27 октомври 2015 г. за прилагане на подмярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от мярка 4. „Инвестиции в материални активи“ от ПРСР 2014 – 2020 г.