fbpx

Критерии и точки за ранкинг на проектите по предстоящия прием по мярка 4.2 към ПРСР 2014-2020

28.09.2015

 

Miarka 4.2Комитетът по наблюдение на Програмата за развитие на селските райони проведе заседание, на което беше обсъден проект на критерии за оценка по мярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ по ПРСР 2014-2020.

 

Министерство на земеделието предлага минималният брой точки по критериите за оценка да бъде в размер на 10 точки.

 

Приемът се очаква да започне през ноември 2015 г., като бюджетът ще бъде в рамките на 100 млн. евро.

Проектите ще получават 30 точки, ако преработват над 75% суровина в секторите животновъдство, плодове и зеленчуци.

 

Предимство при кандидатстване ще имат проекти с инвестиции, които ще доведат до повишаване на енергийната ефективност с минимум 10 % за земеделското стопанство и/или предприятието (5 т.), както и проекти с над 30 % от общите разходи свързани с иновации (5 т.).

 

Допълнителни 5 точки ще получат и проекти, които предвиждат инвестиции за постигане на стандартите на ЕС свързани с минимални стандарти за защита и хуманно отношение към животните и такива водещи до намаляване на емисиите.

 

Проекти, които планират над 75 % от обема на преработваните суровини и продукция да са биологично сертифицирани, ще получат допълнителни 8 точки, а тези с планирани 100 % – 10 точки.

 

Когато предприятието на кандидата предвижда в бизнес плана преработката на минимум 65% собствени суровини (земеделски продукти), то тогава проектът ще получи допълнителни 20 т.

 

Един от ефектите, който ще бъде търсен от реализацията на проектите, е увеличаване на заетостта на територията на селските райони, като точкуването ще зависи от броя на новонаетите по проекта лица.

 

По мярка 4.2 допълнителни точки ще получат и проекти, които се изпълняват на територията на Северозападен район на страната, като за отделните области точките са както следва: област Плевен – 1 т., област Ловеч – 2 т., области Видин, Враца и Монтана – 5 т.