fbpx

Имате бизнес идея и търсите безвъзмездно финансиране от Европейските фондове?

Делина Консулт ще ви помогне да го постигнете!

Делина Консулт е консултантска фирма за европейски проекти с богат опит, която ще ви помогне да извървите пътя от вашата идея до Европейските пари. Вие знаете от какво се нуждаете, а ние знаем как да го постигнете. Заедно ще изберем най-добрия път за реализация на вашите планове за стартиращ или вече съществуващ бизнес.

Нови програми за еврофинансиране:

Мярка 4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства“ към ПРСР

Rish Bulgaria - Octomber 26th 2015 Ploughing a field with John Deere 6930 tractor. John Deere 8100 was manufactured in 1995-1999 and it has JD 7.6L or 8.1L 6-cyl diesel engine.

 

Очакван срок на отваряне:

Март 2020 г.

Кой може да получи финансиране:

Земеделски стопани от сектор „Животновъдство“

Допустими дейности:

 • строителство и ремонти на сгради
 • закупуване на нови машини, съоръжения и оборудване за подобряване на цялостната дейност на земеделското стопанство
 • закупуване на земя и сгради, предназначени за производствени дейности
 • закупуване на транспортни средства
 • разходи за достигане на международни признати стандарти
 • закупуване на софтуер

Финансиране

 • до 500 000 евро
 • процент на субсидията между 60%

Допустим ли е за финансиране Вашия проект? Нека проверим заедно!

ЗАЯВЕТЕ ОНЛАЙН КОНСУЛТАЦИЯ

Процедура „Стимулиране внедряване на иновации от съществуващи предприятия“ към ОПИК

860_9bce23e202f213e02959a659f753f1d3

 

Очакван срок на отваряне:

Декември 2019  г.

Кой може да получи финансиране:

Микро, малки, средни и големи предприятия, които имат минимум три приключени финансови години (2016, 2017 и 2018г.).

Допустими дейности:

 • закупуване на нови машини, съоръжения и оборудване, необходими за производствения процес
 • закупуване на софтуер, ноу-хау, патенти и др.
 • консултански услуги (консултации и обучения в областта на трансфера на знания, разходи за такси за услуги от Патентното ведомство, стандарти и праавила)
 • осигуряване на бази даннни и/или библиотеки
 • проучвания
 • лаборатории
 • етикети за качество
 • услуги по изпитване и сертифициране

Размер на помощта:

 • Режим „регионална помощ“:

Микро и малки предприятия – 70% (извън ЮЗР) и 45% (в ЮЗР)

Средни предприятия – 60% (извън ЮЗР) и 35% (в ЮЗР)

Големи предприятия – 50% (извън ЮЗР) и 25% (в ЮЗР)

Минимален размер на помощта: 100 000 лв.

Максимален размер на помощта:

 • За микро и малки предприятия: 500 000 лв.
 • За средни предприятия: 750 000 лв.
 • За големи предприятия: 1 000 000 лв.
 • Режим „минимална помощ“:

Микро, малки, средни и големи предприятия – 70%

Минимален размер на помощта: 100 000 лв.

Максимален размер на помощта: до 200 000 евро

С какви проекти можете да кандидатствате:

Разработване на продукт (стока или услуга) или процес в следните направления:

 • ИКТ и информатика (3D дигитализация, Big Data, уеб базирани приложения, др.)
 • мехатроника и чисти технологии (роботика и автоматизация на процеси, био-мехатроника, интелигентни системи и уреди, чисти технологии с акцент върху транспорта и енергетиката, др.)
 • индустрия за здравословен живот и биотехнологии (методи за чисто производство, производство на специализирани храни и напитки, персонална медицина, медицински и лечебен туризъм, нано-технологии, др.)
 • Нови технологии в креативните и рекреативните индустрии (културни и творчески индустрии; компютърни и мобилни приложения; игри с образователен, маркетинг и/или развлекателен характер; алтернативни и екстремни спортове, туризъм, други.)

Допустим ли е за финансиране Вашия проект? Нека проверим заедно!

ЗАЯВЕТЕ ОНЛАЙН КОНСУЛТАЦИЯ

Мярка 6.4.2 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности по Тематичната подпрограма за развитие на малки стопанства“ към ПРСР

Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности към ПРСР

Очакван срок на отваряне:

Март 2020 г.

Кой може да получи финансиране:

Земеделски стопани, които имат икономически размер на стопанството от 2 000 до 7 999 евро измерен в стандартен производствен обем.

Допустими дейности:

 • развитие на селски туризъм – изграждане на къщи за гости, развитие на туристически услуги и др.
 • местно занаятчийство  
 • преработка и маркетинг на земеделски продукти
 • производство и преработка на неземеделски стоки и материали
 • предоставяне на ИТ услуги за всички икономически сектори и населението (грижи за деца, възрастни, хора с увреждания, здравни услуги, счетоводство и одиторски услуги, ветеринарни дейности и услуги базирани на ИТ и др.)
 • развитието на технологиите в областта на „зелената икономика“, вкл. на енергия от ВЕИ за собствено потребление.

Финансиране

 • до 70 000 евро
 • процент на субсидията до 85%

С какви проекти можете да кандидатствате:

 • изграждане, придобиване и подобряване на недвижимо имущество
 • закупуване на нови машини, съоръжения и оборудване, включително компютърен софтуер
 • проучвания, такси, хонорари за архитекти, инженери и консултантски услуги
 • закупуване на ноу-хау, патентни права и лицензи, търговски марки

Допустим ли е за финансиране Вашия проект? Нека проверим заедно!

ЗАЯВЕТЕ ОНЛАЙН КОНСУЛТАЦИЯ

Процедура „Дигитализация на МСП“ към ОПИК

2-0

 

Очакван срок на отваряне:

Март 2020 г.

Кой може да получи финансиране:

Микро, малки и средни предприятия с приключени 3 финансови години 2017, 2018 и 2019 г. 

Кандидатите трябва да развиват дейност в един от следните сектори:

 • Високотехнологични и средно високотехнологични  промишлени производства
 • Интензивни на знание услуги
 • Нискотехнологични и средно нискотехнологични  промишлени производства

Допустими дейности:

 • автоматизация на производствените процеси,  VR/AR , AI  и др.
 • подобряване на качеството на продукти/услуги
 • управление на  процесите в предприятията като ERP, CRM, SCM, MOM/MES, APS, EAM, BI системи
 • създаване/надграждане на интернет страница, мобилни приложения или друг вид електронна платформа с една от следните характеристики (електронен каталог, онлайн поръчки или резервации, напр. клиентска кошница, онлайн чат, онлайн проследяване на поръчките, възможност за електронни плащания, онлайн формуляри за докладване на дефект, заявка за техническо обслужване или за връщане на стоката)

Финансиране

 • до 391 166 лв.
 • процент на субсидията  70%

Вижте резюме на програмата

Допустим ли е за финансиране Вашия проект? Нека проверим заедно!

ЗАЯВЕТЕ ОНЛАЙН КОНСУЛТАЦИЯ

Процедура „Ваучерна схема за предоставяне на услуги за информационни и комуникационни технологии (ИКТ услуги) на МСП към ОПИК

information-technology

 

Очакван срок на отваряне:

Краен срок за кандидастване 20 декември 2019 г.

Кой може да получи финансиране:

Микро, малки, средни  предприятия, които трябва да развиват основна икономическа дейност в следните сектори: 

 • Високотехнологични и средно високотехнологични  промишлени производства
 • Интензивни на знание услуги
 • Нискотехнологични и средно нискотехнологични  промишлени производства

Видове услуги:

Ваучери – тип 1: ваучери за web-базирани ИКТ услуги – платформи, web-сайтове и/или мобилни приложения, на стойност 5 0000 лв. без ДДС.

 • решения и платформи за електронна търговия, базирани на ИКТ бизнес решения;
 • фирмени/корпоративни web-сайтове с адаптивен дизайн, достъпен както от компютри, така и от мобилни устройства;
 • фирмени/корпоративни web-сайтове за електронна търговия с адаптивен дизайн, достъпен както от компютри, така и от мобилни устройства, в т.ч. web-дизайн;
 • опростени мобилни/таблет приложения за електронна търговия и/или ИКТ бизнес решени

Ваучери – тип 2: ваучери за ИКТ услуги за дигитален маркетинг, оптимизиране на процеси и/или осигуряване на кибер и информационна сигурност, на стойност 20 000 лв. без ДДС.

2.1. Група 1: ИКТ услуги за дигитален маркетинг

2.2. Група 2: ИКТ услуги за оптимизиране на управленски, производствени и логистични процеси

2.3. Група 3: ИКТ услуги за осигуряване на кибер и информационната сигурност на продукта и/или услугата и/или процесите

 

Максимален срок за изпълнение на проектите: не повече от 9 месеца от датата на издаване на ваучера

Допустим ли е за финансиране Вашия проект? Нека проверим заедно!

ЗАЯВЕТЕ ОНЛАЙН КОНСУЛТАЦИЯ

ПЪТЯТ ОТ ВАШИТЕ ИДЕИ ДО ЕВРОПЕЙСКИТЕ ПАРИ!

Делина Консулт – Вашият консултант за Европроекти

delina-consult-expirience

Какво предлагаме:

 • консултации за възможностите за кандидатстване
 • подготовка на проектно предложение – разработка и подаване на целия пакет документи за кандидатстване, както и на допълнително изискуема документация в процес на оценяване
 • управление на проекти – изготвяне на междинни и финални доклади, организиране на търгове, изготвяне на административна, техническа и финасова оценка, подаване искане за плащане, и др.
 • комуникация с контролните органи
 • съдействие за осъществаване на партньорства с доставчици, подизпълнители, банки и финансови институции

Защо да ни се доверите:

ДЕЛИНА КОНСУЛТ има дългогодишен опит и висока успеваемост в управлението на проекти, получаващи безвъзмездно финансиране по европейски програми.
Предоставяме високи стандарти за професионализъм и максимална прецизност в изготвяне на проектната документация. Консултантските ни услуги са в следните сферите на компетентност: конкурентоспособност на малки, средни и големи предприятия, енергийна ефективност и ВЕИ, иновации, ИТ, добивна и лека промишленост, земеделие, туризъм, екология и опазване на околната среда. Доверете ни се, за да ви ориентираме в лабиринта от информация и изисквания, свързани с осигуряване на безвъзмездно финансиране.

Клиентите за нас:

Мобайл системс ООД

Мобайл системс ООД

„Благодарение на предоставената компетентна подкрепа от ДЕЛИНА КОНСУЛТ, ние успяхме да изпълним успешно проекта по ОП Конкурентоспособност. Те се доказаха като коректен и надежден партньор и продължаваме сътрудничеството си и в следващите наши проекти.“

Станислав Стефанов – управител

Проект „Внедряване и пазарна реализация на иновативен Office Suite пакет за iOS за мобилни устройства“

Издателство Софт Прес ООД

mobisystems-pictures

„Изключително сме благодарни на ДЕЛИНА КОНСУЛТ, която ни подкрепи през целия период на подготовка и изпълнение на проекта. Вследствие на успешното финансиране на проекта, ние успяхме да реализираме нашия иновативен продукт – електронен интерактивен речник за мобилни устройства. Екипът на компанията прояви висок професионализъм и с удоволствие

Димитър Митев – управител:

Проект „Внедряване на иновативен електронен интерактивен речник за мобилни устройства“

Киттнер анлаген – унд машиненбау ЕООД

mobisystems-pictures

„ДЕЛИНА КОНСУЛТ е нашия доверен консултант в управлението на европроекти. Чрез тяхна помощ ние успяхме да получим финансиране по два проекта за подобряване енергийната ефективност и технологично обновление на производството. Препоръчваме ДЕЛИНА КОНСУЛТ като професионалист в сферата на консултантските услуги по европейските

Димитър Лалов – изпълнителен директор:

Проект „Подобряване на енергийната ефективност в предприятието и технологично обновление“
Проект „Подобряване на производствения капацитет на предприятието“

ЗАЯВЕТЕ ОНЛАЙН КОНСУЛТАЦИЯ