fbpx

Индикативен график за прием на проекти по ПРСР през 2017 г.

На 07.10.2016 г. МЗХ публикува индикативен график за прием на проекти по Програмата за развитие на селските райони за 2017 г. Графикът предвижда да бъдат отворени следните мерки:

 

Януари – Февруари 2017 г. – Мярка 4.1.2. „Инвестиции в земеделски стопанства по Тематичната подпрограма (ТПП) за развитие на малки земеделски стопанства“ (за земеделски стопани, които имат икономически размер на стопанството от 6000 евро до 7999 евро измерен в стандартен производствен обем и да са получили минимум 33 % от общия доход за преходната година от земеделски дейности)

 

Февруари – Март 2017 г. – Мярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“

 

Юли 2017 г. – Мярка 6.1 „Създаване на стопанства на млади фермери“

 

Октомври 2017 г.:

– Мярка 8.3 „Предотвратяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития“

– Мярка 8.4 „Възстановяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития“

– Мярка 8.6 „Инвестиции в технологии в лесовъдството и преработката, мобилизирането и търговията на горски продукти“

 

Ноември 2017 г. – Мярка 6.4 „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“ (за микропредприятия в селски райони и за дейности като изграждане на къщи за гости, автосервизи, производствени цехове, старчески домове, др.)

 

Пълният индикативен график за 2017 г. може да намерите ТУК.