fbpx

OPHR logo

EU logo

 

 

 

 

 

 

Дата: 20.06.2018 г.

 

“ДЕЛИНА КОНСУЛТ” ЕООД сключи договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура: BG05M9OP001-1.023 „Подкрепа за предприемачество” 2014-2020 г.

 

Договор №: BG05M9OP001-1.023-0052-С01 Наименование на проекта: „Устойчиви и качествени работни места чрез подкрепа за развитие на предприемачеството“

Дата на сключване на договора: 19.06.2018 г.

Дата на стартиране на проекта: 01.07.2018 г.

Дата на планирано приключване на изпълнението на договора: 01.05.2020 г.

Продължителност на изпълнение (в месеци): 22 месеца Място на изпълнение: България, Югозападен регион, София, Благоевград Общ размер на допустимите разходи (в лева): 152 801.00 лв. Размер на БФП (в лева): 152 801.00 лв.

 

Кратко описание на проекта:

Реализирането на настоящето проектно предложение ще допринесе за създаване на устойчиви и качествени работни места чрез подкрепа за развитие на предприемачеството. За целта е предвидено изпълнението на редица дейности, които ще доведат до реализирането на основната цел на проекта, а именно – насърчаване на предприемаческата дейност сред неактивните и/или безработни лица, особено сред младежите до 29 г., както и сред заетите лица, които имат желание да стартират свой бизнес. Планираните дейности ще се изпълняват на територията на Югозападния регион

на планиране, области София и Благоевград, и са както следва:

– Информиране и мотивиране за развитието на самостоятелна стопанска дейност и предприемачество посредством провеждането на 6 информационно-мотивационни срещи;

– Предоставяне на обучения, свързани с развитието на предприемачески, управленски и бизнес знания и умения, и разработване на бизнес идеи и бизнес планове за управление на самостоятелна стопанска дейност;

– Предоставяне на консултантски услуги за подготовка за самостоятелна стопанска дейност и дейности за подкрепа.

Очакваните резултати от изпълнението на настоящото проектно предложение са повишаване на информираността относно същността и възможностите на предприемачеството, усвояване на практически знания и умения за стартирането на собствен бизнес, получаване на достъп до професионални и качествени консултантски услуги за започване на бизнес.

 

НАСТОЯЩОТО СЪОБЩЕНИЕ Е ЧАСТ ОТ МЕРКИТЕ ЗА ИНФОРМИРАНЕ И ПУБЛИЧНОСТ ПО ПРОЕКТ: „УСТОЙЧИВИ И КАЧЕСТВЕНИ РАБОТНИ МЕСТА ЧРЕЗ ПОДКРЕПА ЗА РАЗВИТИЕ НА ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВОТО“ С ДОГОВОР № BG05M9OP001-1.023-0052-С01