fbpx

844 проекта по първата сесия на процедура „Подобряване на производствения капацитет в МСП“ по ОПИК 2014-2020

Общо 844 са проектните предложения, подадени в рамките на първата сесия по процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-2.001 „Подобряване на производствения капацитет в МСП“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020.

Кандидатите са предприятия с код на основна икономическа дейност в секторите на нискотехнологичните и средно нискотехнологичните промишлени производства, сред които са производство на текстил и изделия от текстил, производство на облекло, производство на дървен материал и изделия от дървен материал, производство на мебели, производство на хартия и картон и изделия от хартия и картон, производство на метали и метални изделия, печатна дейност, производство на изделия от каучук и пластмаси, производство на хранителни продукти и напитки, и др. 

 

Общият размер на заявените общи допустими разходи по подадените проекти е 724 599 137,62 лева, като от тях 435 720 873,62 лева е размерът на заявената безвъзмездна помощ.

Общият бюджет на помощта по програмата, разпределен за предприятията от първата сесия – за секторите на нискотехнологичните и средно нискотехнологичните промишлени производства е 117 349 800 лева.

 

Минималният и максималният размер на заявената безвъзмездна финансова помощ по проекта се определя в зависимост от категорията на предприятието-кандидат и може да бъде в рамките на от 100 000 лв. за микро предприятия до 1 000 000 лв. за средни предприятия. Броят на предприятията в първата сесия по процедурата съгласно категорията по Закона за малките и средните предприятия (ЗМСП) е както следва: 128- Микро ; 433-Малко  и 283- Средно.