Зелени партньорства за интелигентна трансформация

ПО ПРОГРАМА „НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ, ИНОВАЦИИ И ДИГИТАЛИЗАЦИЯ ЗА ИНТЕЛИГЕНТНАТА ТРАНСФОРМАЦИЯ“ 2021-2027

Бюджет: 60 770 432 лева

Индикативен срок за кандидатстване: Май- Юли 2024 г.

Допустими кандидати:

Малки и средни предприятия (МСП) в сътрудничеството с научните организации и висшите училища.

Допустими проекти:

Допустима дейност за финансиране ще бъде подкрепата за предоставяне на зелени и/или цифрови услуги, създаване на пазарно предимство чрез въвеждането/разработването на „зелени и цифрови“ решения и екоиновации.

Размер на финансиране:

За един одобрен проект финансирането е между 100 000 лв. и 1 500 000 лв.

(70% безвъзмездна помощ)