Ваучерна схема за малки и средни предприятия за внедряване на научни разработки в бизнеса

ПО ПРОГРАМА „НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ, ИНОВАЦИИ И ДИГИТАЛИЗАЦИЯ ЗА ИНТЕЛИГЕНТНАТА ТРАНСФОРМАЦИЯ“ 2021-2027

Бюджет: 25 млн. лв.

Индикативен срок за кандидатстване: Юни 2024 г.

Допустими кандидати:

Малки и средни предприятия (МСП) в сътрудничеството с центрове за върхови постижения (ЦВП), центрове за компетентност (ЦК), обектите от Националната пътна карта за научна инфраструктура (НПКНИ), Лабораторен комплекс към София Тех Парк и други изследователски организации и лаборатории.

Допустими проекти:

Допустима дейност за финансиране ще бъде подкрепата за въвеждане на иновативни решения, решаването на различни технологични проблеми на предприятията, извършване на една или набор от наукоемки услуги и др.

Размер на финансиране:

За един проект финансиране до 40 000 лв. (100% безвъзмездна помощ).