Сътрудничество за иновации и трансфер на знания и технологии

ПО ПРОГРАМА „НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ, ИНОВАЦИИ И ДИГИТАЛИЗАЦИЯ ЗА ИНТЕЛИГЕНТНАТА ТРАНСФОРМАЦИЯ“ 2021-2027

Бюджет: 172 000 000 лева

Индикативен срок за кандидатстване: Март 2024 – Март 2025 г.

Допустими кандидати:

Фирми от индустрията, МСП, научни организации и висши училища.

Изграждане на дългосрочно сътрудничество между индустрията, малки и средни предприятия (МСП) и научните организации и висшите училища и постигане на значителен напредък и принос към регионалната икономика.

Допустими проекти:

Допустимите дейности за финансиране:

– Разработване на концепция за проблемно-ориентирано партньорство, като резултатът е разработена концепция;

– Изпълнение на одобрената концепция за проблемно-ориентирана индустриална програма за изследвания, иновации и технологично развитие.

Размер на финансиране:

За един одобрен проект финансирането е между 100 000 лв. и 300 000 лв.

(100% безвъзмездна помощ)