Внедряване на иновации

Внедряване на иновацииПРОГРАМА „КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ И ИНОВАЦИИ В ПРЕДПРИЯТИЯТА“ 2021 – 2027

„Внедряване на иновации в предприятията“

Срок за кандидатстване: АПРИЛ – ЮНИ 2023 г.

Цел:

Предоставяне на фокусирана подкрепа на българските предприятия за

повишаване на иновационната дейност чрез внедряване на иновации в

тематичните области на ИСИС 2021 -2027:

1)   „Информатика и ИКТ“

2)   „Мехатроника и микроелектроника“

3)   „Индустрия за здравословен живот, биоикономика и биотехнологии“

4)   „Нови технологии в креативните и рекреативните индустрии“

5)   „Чисти технологии, кръгова и нисковъглеродна икономика“

 

Бюджет по процедурата:

293,37 млн. лева

 

 

Допустими бенефициенти:

 

Съществуващи предприятия с над 3 години дейност:

v  Микро, малки и средни предприятия от всички сектори;

v  Малки дружества със средна пазарна капитализация.

 

 

Допустими дейности и разходи:

v Придобиване на нови машини, съоръжения, оборудване, необходими за внедряване в производството на иновативния  продукт (стока или услуга) или процес.

 

v Придобиване на дълготрайни нематериални активи (ДНА) – специализиран софтуер (вкл. разработване), патенти, лицензи, „ноу хау” и др., необходими за изпълнението на проекта.

 

v Консултантски услуги в подкрепа на иновациите.

 

 

 

Размер на финансиране:

Интензитет на помощта: 45 %

 

Размер на БФП за проект:
Минимален размер: 50 000 лв.

Максимален размер: 800 000 лв.