Внедряване на иновации

Внедряване на иновацииПРОГРАМА „КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ И ИНОВАЦИИ В ПРЕДПРИЯТИЯТА“ 2021 – 2027

„Внедряване на иновации в предприятията“

Срок за кандидатстване: СЕПТЕМВРИ – НОЕМВРИ 2023 г.

 

Цел:

Предоставяне на фокусирана подкрепа на българските предприятия за повишаване на иновационната

дейност чрез внедряване на иновации в тематичните области на ИСИС 2021 -2027:

1)   „Информатика и ИКТ“

2)   „Мехатроника и микроелектроника“

3)   „Индустрия за здравословен живот, биоикономика и биотехнологии“

4)   „Нови технологии в креативните и рекреативните индустрии“

5)   „Чисти технологии, кръгова и нисковъглеродна икономика“

 

Списък с описание на петте тематични области. 

Бюджет по процедурата:

150 000 000 евро, от които:

  • За Югозападен регион: 15 000 000 евро
  • Извън Югозападен регион: 135 000 000 евро

 

Допустими бенефициенти:

 

– Микро, малки, средни предприятия и малки дружества със средна пазарна капитализация

(Small Mid-Caps), регистрирани не по-късно от 31.12.2020 г.

 

– Да са реализирали нетни приходи от продажби за 2022 финансова година в зависимост от категорията на

предприятието – кандидат, както следва:

  • Микро предприятие ≥ 100 000 лева
  • Малко предприятие ≥ 300 000 лева
  • Средно предприятие ≥ 1 000 000 лева
  • Малко дружество със средна пазарна капитализация ≥ 2 000 000 лева

Допустими дейности и разходи:

Проектите трябва да са насочени към внедряване на продуктова иновация или иновация в бизнес

процесите, насочена към производство на стоки и предоставяне на услуги

 

ДОПУСТИМИ ДЕЙНОСТИ:

Елемент А „Инвестиции:

Дейност 1. Внедряване на продуктова иновация (стока или услуга) или иновация в бизнес процесите

посредством придобиване на машини, съоръжения и оборудване, представляващи дълготрайни

материални активи (ДМА).

 

Дейност 2. Внедряване на продуктова иновация (стока или услуга) или иновация в бизнес процесите

посредством придобиване на специализиран софтуер (вкл. разработване), патенти, лицензи, „ноу хау”

и др., представляващи дълготрайни нематериални активи (ДНА).

 

Елемент Б „Услуги“:

Дейност 1. Защита на правата по индустриална собственост върху внедряваната иновация – заплащане на

такси за заявяване и регистрация на правата по индустриална собственост върху внедряваната

иновация пред съответното компетентно ведомство на национално и/или международно равнище.

 

Дейност 2. Консултантски и помощни услуги в подкрепа на иновациите

2.1) Консултантските услуги в подкрепа на иновациите включват дейности за услуги, извършени от

правоспособен представител по индустриална собственост, свързани със защита на индустриална

собственост на национално и международно равнище върху внедряваните по проекта иновативни

продукти/процеси, вкл. проучвания (за „състояние на техниката“, „новост“, „изобретателска стъпка“ и

„техническа приложимост“) .

2.2) Помощните услуги в подкрепа на иновациите включват:

а) дейности за осигуряване на достъп до бази данни и библиотеки, които да бъдат използвани във връзка

с подобряването на внедрявания по проекта продукт (стока или услуга) или бизнес процес;

б) дейности за осигуряване на услуги от лаборатории  за провеждане на изследвания,

измервания и изпитвания.

 

 

ДОПУСТИМИ РАЗХОДИ:

 

ЕЛЕМЕНТ А „Инвестиции“:

1) Разходи за придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА)  – машини, съоръжения и

оборудване, необходими за изпълнението на проекта.

2) Разходи за придобиване на дълготрайни нематериални активи (ДНА) – специализиран софтуер*

(вкл. разработване), патенти, лицензи, „ноу хау” и др., необходими за изпълнението на проекта.

*Разходите за специализиран софтуер (независимо един или повече), включително лицензии за

софтуер не трябва да надвишават 200 000 лева.

 

ЕЛЕМЕНТ Б „Услуги“:

1) Разходи за такси за заявяване и регистрация пред съответното компетентно ведомство във връзка

със защита на правата по индустриална собственост върху внедряваната иновация на национално и/или

международно равнище – до 10 000 лв.

2) Разходи за консултантски и помощни услуги в подкрепа на иновациите:

2.1) Разходите за консултантски услуги в подкрепа на иновациите включват разходи за външни услуги

(чрез договор за възлагане, граждански договори и др.), извършени от правоспособен представител по

индустриална собственост, свързани със защита на индустриална собственост на национално и/или

международно равнище върху внедряваните по проекта иновативни продукти/процеси, вкл. проучвания

(за „състояние на техниката“, „новост“, „изобретателска стъпка“ и „техническа приложимост“)– до 10 000 лв.

 

2.2) Разходи за помощните услуги в подкрепа на иновациите включват:

а) разходи за такси за достъп до бази данни и библиотеки, които да бъдат използвани във връзка с

подобряването на внедрявания по проекта продукт (стока или услуга) или бизнес процес – до 30 000 лв.

б) разходи за външни услуги (чрез договор за възлагане и др.), свързани с осигуряване на услуги от

лаборатории  за провеждане на изследвания, измервания, изпитвания и др.

 

!Разходите за Елемент Б „Услуги“ не следва да надвишават 25% от общите допустими разходи

по проекта.

 

Размер на финансиране:

Интензитет на помощта: от 20% до 45 % взависимост от категорията на предприятието-кандидат и

мястото на изпълнение на проекта.

 

Минимален размер на безвъзмездното финансиране: 50 000 лв.

Максимален размер на безвъзмездното финансиране:

  • Микропредприятия: 200 000 лева
  • Малки предприятия: 500 000 лева
  • Средни предприятия и малки дружества със средна пазарна капитализация: 850 000 лева