Разработване на иновации

Разработване на иновацииПРОГРАМА „КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ И ИНОВАЦИИ В ПРЕДПРИЯТИЯТА“ 2021 – 2027

„Разработване на иновации в предприятията“

Срок за кандидатстване: МАРТ- СЕПТЕМВРИ 2023 г.

Цел:

Предоставяне на фокусирана подкрепа на българските предприятия за

повишаване на иновационната дейност чрез разработване на иновации в тематичните области на ИСИС 2021 -2027:

1)   „Информатика и ИКТ“

2)   „Мехатроника и микроелектроника“

3)   „Индустрия за здравословен живот, биоикономика и биотехнологии“

4)   „Нови технологии в креативните и рекреативните индустрии“

5)   „Чисти технологии, кръгова и нисковъглеродна икономика“

 

Бюджет по процедурата:

 

127 млн. лева

 

 

Допустими бенефициенти:

 

Съществуващи предприятия с над 3 години дейност:

v  Микро, малки и средни предприятия от всички сектори;

v  Малки дружества със средна пазарна капитализация;

v  Големи предприятия, които са допустими единствено в сътрудничество с МСП.

 

Допустими дейности и разходи:

v  Извършване на тествания, изпитвания, измервания, необходими за разработването на иновацията.

v  Създаване и тестване на прототипи и пилотни линии, свързани с разработването на иновацията.

v  Придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА), необходими за разработването на иновацията.

v  Придобиване на специализиран софтуер (вкл. разработване на софтуер и лицензи за срока на изпълнение на проекта), представляващ дълготраен нематериален актив (ДНА), необходим за разработването на иновацията.

v  Защита на индустриална собственост на национално и международно равнище и ползване на необходимата за това експертна помощ. 

 

 

Размер на финансиране:

Интензитет на помощта: 60 %

 

Размер на БФП за проект:

Минимален размер: 50 000 лв.

Максимален размер: 500 000 лв.