Разработване на иновации

Разработване на иновацииПРОГРАМА „КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ И ИНОВАЦИИ В ПРЕДПРИЯТИЯТА“ 2021 – 2027

„Разработване на иновации в предприятията“

Срок за кандидатстване: АВГУСТ-ОКТОМВРИ 2023 г.

Цел:

Предоставяне на фокусирана подкрепа на българските предприятия за

повишаване на иновационната дейност чрез разработване на иновации в тематичните области

на ИСИС 2021 -2027:

1)   „Информатика и ИКТ“

2)   „Мехатроника и микроелектроника“

3)   „Индустрия за здравословен живот, биоикономика и биотехнологии“

4)   „Нови технологии в креативните и рекреативните индустрии“

5)   „Чисти технологии, кръгова и нисковъглеродна икономика“

СПИСЪК с описание на петте тематични области.

Бюджет по процедурата:

 

127 млн. лева, разпределение по следния начин:

 • За Югозападен регион: 21 590 000 лв.
 • Извън Югозападен регион: 105 410 000 лв.

 

Допустими кандидати и партньори:

 

Микро, малки, средни предприятия и малки дружества със средна пазарна капитализация

с над 3 години дейност.

 

Големи предприятия, които са допустими единствено в сътрудничество с МСП.

 

Да са реализирали нетни приходи от продажби за 2022 финансова година в зависимост от категорията

на предприятието – кандидат/партньор, както следва:

 • Микро предприятие ≥ 80 000 лв.
 • Малко предприятие ≥ 200 000 лв.
 • Средно предприятие и Малко дружество със средна пазарна капитализация ≥ 850 000 лв.
 • Голямо предприятие ≥ 3 000 000 лв.

Допустими дейности и разходи:

Проектите трябва да са насочени към разработване на продуктова иновация или иновация

в бизнес процесите, насочена към производство на стоки и предоставяне на услуги.

 

ДОПУСТИМИ ДЕЙНОСТИ:

 

Елемент А – режим „Помощи за проекти за научноизследователска и развойна дейност“

 1. Извършване на изследвания, изпитвания, измервания и валидиране, необходими за разработването

на продуктова (стока или услуга) или производствена иновация.

 

 2. Създаване и тестване на прототипи и пилотни линии, свързани с разработването на продуктова

(стока или услуга) или производствена иновация.

 

Елемент Б – режим „de minimis“

1.Защита на индустриална собственост на национално и международно равнище и ползване на необходимата

за това експертна помощ – вкл. заявяване и регистрация на патент и/или полезен модел и/или

промишлен дизайн на разработваната иновация, извършване на проучвания от Патентно ведомство на

Република България и/или от лицензиран представител по индустриална собственост, дейности за изготвяне

на заявка за патент и/или полезен модел и/или дизайн на национално и/или международно ниво,

както и извършване на консултантски и юридически услуги, свързани с лицензиране и доходи от права

върху разработваната иновация.

 

 

ДОПУСТИМИ РАЗХОДИ:

Елемент А

1. Разходи за възнаграждения (вкл. здравни и осигурителни вноски за сметка на работодателя) на персонал

за срока на изпълнение на проекта – изследователи, технически персонал и друг квалифициран персонал,

участващ пряко в дейностите за разработване на иновацията.

2. Разходи за амортизация на собствено оборудване и инструменти, вписани в активите на кандидата/партньора

и представляващи дълготрайни материални активи (ДМА), необходими за разработването на иновацията,

доколкото те се използват, и за периода, през който се използват за проекта.

3. Разходи за амортизация на сгради и помещения, вписани в активите на кандидата/партньора, необходими за

разработването на иновацията, в частта, в която се използват (кв. м.), и за периода, през който се използват

за проекта.

4. Разходи за външни услуги, необходими за разработването на иновацията:

 • разходи за възлагане на научни изследвания;
 • разходи за знания и патенти, закупени или лицензирани от външни източници 
 • разходи за консултантски и еквивалентни услуги, използвани изключително за разработването на иновацията.
 1. Разходи за материали и консумативи, необходими за разработването на иновацията

 

Елемент Б

 1. Разходи за защита на индустриална собственост на национално и международно равнище – до 20 000 лв.

 2. Разходи за консултантски и юридически услуги, свързани с лицензиране и доходи от права

върху разработената иновация.

 

Размер на финансиране:

Интензитет на помощта: от 25% до 60 % взависимост от категорията на предприятието-кандидат/

партньора и взависимост дали проекта се осъществява в партньорство и/или резултатите от проекта

се разпространяват широко. 

 

Минимален размер на безвъзмездната финансова помощ: 50 000 лв.

Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ:

 • Микропредприятия: 250 000 лв.
 • Малки предприятия: 400 000 лв.
 • Средни предприятия, малки дружества със средна пазарна капитализация и големи предприятия: 500 000 лв.