Разработване на иновации в предприятията

Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ 2021-2027

Процедура „Разработване на иновации в предприятията“

Отворена с краен срок за кандидатстване: 15 май 2024 г.

Цели на процедурата: Предоставяне на фокусирана подкрепа на българските предприятия за повишаване на иновационната дейност чрез разработване на иновации в тематичните области на Иновационна стратегия за интелигентна специализация 2021-2027 (ИСИС 2021-2027).

Бюджет по процедурата: 127 000 000  лв.

 • За Югозападен регион: 21 590 000 лв.
 • Извън Югозападен регион: 105 410 000 лв.

Допустими кандидати:

 • Да са търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите или да са еквивалентно лице по смисъла на законодателството на държава-членка на Европейското икономическо пространство.
 • Да са регистрирани не по-късно от 31.12.2020 г.
 • Да са реализирали нетни приходи от продажби за 2022 финансова година в зависимост от категорията на предприятието – кандидат, както следва:
 • Микро предприятие ≥ 80 000 лева
 • Малко предприятие ≥ 200 000 лева
 • Средно предприятие и Малко дружество със средна пазарна капитализация ≥ 800 000 лева
 • Голямо предприятие ≥ 3 000 000 лева
 • Големи предприятия са допустими кандидати само, ако кандидатстват в партньорство с МСП за проекти, които ще се изпълняват в Тематични области: “Информатика и ИКТ”; “Мехатроника и микроелектроника” и “Индустрии за здравословен живот, биоикономика и биотехнологии”; “ Нови технологии в креативни и рекреативни индустрии”.

 

Допустими партньори:

 • Да са търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите, юридически лица с нестопанска цел, извършващи стопанска дейност (регистрирани съгласно Закона за юридическите лица с нестопанска цел) или да са еквивалентно лице по смисъла на законодателството на държава-членка на Европейското икономическо пространство.
 • Да са регистрирани не по-късно от 31.12.2020 г.
 • Да са реализирали нетни приходи от продажби за 2022 финансова година в зависимост от категорията на предприятието – партньор, както следва:
 • Микро предприятие ≥ 80 000 лева
 • Малко предприятие ≥ 200 000 лева
 • Средно предприятие и Малко дружество със средна пазарна капитализация ≥ 800 000 лева
 • Голямо предприятие ≥ 3 000 000 лева

 

Размер на безвъзмездната финансова помощ за проект:

 • Минимален размер на безвъзмездната финансова помощ: 50 000 лева
 • Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ:
 • Микропредприятия: 250 000 лева
 • Малки предприятия: 400 000 лева
 • Средни предприятия, малки дружества със средна пазарна капитализация и големи предприятия: 500 000 лева

 

Интензитет на помощта:

 • Елемент А „Разработване на иновацията“– приложимият режим на държавна помощ е „Помощи за проекти за научноизследователска и развойна дейност“:

 

 

Дейности

Интензитет

Микро и малки предприятия

Средни предприятия

Малки дружества със средна пазарна капитализация и големи предприятия

Експериментално развитие

 

45%

 

35%

 

25%

Индустриални научни изследвания

!Помощта може да се увеличи с още 15%, в случай, че проектът включва:

 • ефективно сътрудничество между две предприятия като поне едно тях е МСП и нито едно от предприятията не поема повече от 70 %  от допустимите разходи по Елемент А

ИЛИ

 • резултатите от проекта се разпространяват широко чрез конференции, публикации, отворени за достъп регистри, безплатен софтуер или софтуер с отворен код

ИЛИ

 • при условие че проектът се осъществява извън Югозападен регион

 

 

 

Дейности

Интензитет

Микро и малки предприятия

Средни предприятия

Малки дружества със средна пазарна капитализация и големи предприятия

Експериментално развитие

 

60%

 

50%

 

40%

Индустриални научни изследвания

*В случай че проектното предложение се осъществява в партньорство, минимум 30%, но не повече от 50% от общо допустимите разходи по проекта могат да се извършват от партньора.

 

 • Елемент Б „Защита на разработената иновация“ – приложимият режим на помощ е помощ „de minimis“:

 

Категория на предприятието

 

Максимален интензитет на помощта

 

Микро, малки, средни, малки дружества със средна пазарна капитализация и големи предприятия

 

60 %

Допустими проекти:

 • Изпълнението на проекта следва да води до разработване на иновация, попадаща в обхвата на една от изброените по-долу тематични области и подобласти на ИСИС 2021-2027.
 • Проектите трябва да са насочени към разработване на продуктова иновация или иновация в бизнес процесите, насочена към производство на стоки и предоставяне на услуги.
 • Продуктова иновация е нова или подобрена стока или услуга, която значително се различава от предишните стоки или услуги на предприятието и е планирано да бъде въведена на пазара.
 • Иновация в бизнес процесите е нов или подобрен бизнес процес или една или повече от една функции, които значително се различават от предишните бизнес процеси на предприятието и са планирани да бъдат въведени в употреба от предприятието.

*Ще бъдат финансирани САМО проекти, разработващи иновация в бизнес процесите, насочена към производство на стоки и предоставяне на услуги – т.е. дейности, които превръщат вложените продукти в стоки или услуги, включително инженерство и свързаните с него технически тестове, анализи и сертификационни дейности в подкрепа на производството.

3) Проектите да попадат изцяло в рамките на една от следните категории изследвания: експериментално развитие или индустриални научни изследвания.

4) Изпълнението на проекта следва да води до разработване на иновация, отговаряща на 6-то или по-високо ниво на технологична готовност (TRL scale):

TRL 6 – Технология, демонстрирана в релевантна среда;

TRL 7 – Прототип, демонстриран в операционна среда;

TRL 8 – Завършена и сертифицирана система;

TRL 9 – Изпробвана система в операционна среда.

5) Срок на изпълнение на проектите: до 18 месеца

Допустимите дейности:

Елемент А „Разработване на иновацията“ – задължителен

 1. Извършване на изследвания, изпитвания, измервания и валидиране, необходими за разработването на продуктова (стока или услуга) или производствена иновация.
 2. Създаване и тестване на прототипи и пилотни линии, свързани с разработването на продуктова (стока или услуга) или производствена иновация.

Елемент Б „Защита на разработената иновация“ – незадължителен

 1. Защита на индустриална собственост на национално и международно равнище и ползване на необходимата за това експертна помощ – вкл. заявяване и регистрация на патент и/или полезен модел и/или промишлен дизайн на разработваната иновация, извършване на проучвания от Патентно ведомство на Република България и/или от лицензиран представител по индустриална собственост (или от адвокат, съгласно чл. 3, ал. 1 от Закона за патентите и регистрацията на полезните модели), дейности за изготвяне на заявка за патент и/или полезен модел и/или дизайн на национално, европейско и/или международно ниво, както и извършване на консултантски и юридически услуги, свързани с лицензиране и доходи от права върху разработваната иновация.

Допустими разходи:

Елемент А

 1. Разходи за възнаграждения (вкл. здравни и осигурителни вноски за сметка на работодателя) на персонал за срока на изпълнение на проекта – изследователи, технически персонал и друг квалифициран персонал, участващ пряко в дейностите за разработване на иновацията.

*Разходите са допустими както за кандидата, така и за партньора, под формата на единичен разход за почасово възнаграждение в размер на 31 лв. на час. Персоналът трябва да е нает на трудов договор за минимум 4 работни часа на ден.

 1. Разходи за амортизация на собствено оборудване и инструменти, вписани в активите на кандидата/партньора и представляващи дълготрайни материални активи (ДМА), необходими за разработването на иновацията, доколкото те се използват, и за периода, през който се използват за проекта.

*Разходите за амортизация на активите се признават до размера на данъчно признатата амортизация в съответствие с разпоредбите на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО). Тези разходи са допустими само за периода, в който се извършват изследвания, изпитвания, измервания, създаване и тестване на прототипи и пилотни линии по проекта (периода на продължителност на дейностите по Елемент А).

 1. Разходи за амортизация на сгради и помещения, вписани в активите на кандидата/партньора, необходими за разработването на иновацията, в частта, в която се използват (кв. м.), и за периода, през който се използват за проекта.
 2. Разходи за външни услуги, необходими за разработването на иновацията:
 • разходи за възлагане на научни изследвания;
 • разходи за знания и патенти, закупени или лицензирани от външни източници на принципа на сделката между несвързани лица ;
 • разходи за консултантски и еквивалентни услуги, използвани изключително за разработването на иновацията.

*В случай на проекти, включващи ПАРТНЬОРСТВО, разходите по т. 4 са допустими в размер до 20 % от общо допустимите разходи по проекта.

*В случай на проекти, които се изпълняват ИНДИВИДУАЛНО само от предприятие-кандидат (не включват партньорство), ограничението на разходите по т. 4 от 20% не е приложимо, но се прилага ограничение до 20 % от общо допустимите разходи по проекта за „разходи за знания и патенти“ (т. 4 б).

 1. Разходи за материали и консумативи, необходими за разработването на иновацията

Елемент Б

 1. Разходи за защита на индустриална собственост на национално и международно равнище и ползване на необходимата за това експертна помощ – общо до 20 000 лв.

–         разходи за такси за регистрация на патент и/или полезен модел, и/или промишлен дизайн на разработената иновация;

–         разходи за услуги за извършване на проучвания (за „състояние на техниката“, „новост“, „изобретателска стъпка“ и „техническа приложимост“) изготвяне на заявка за патент и/или полезен модел и/или дизайн на национално и/или международно ниво на разработената иновация.

 1. Разходи за консултантски и юридически услуги, свързани с предоставяне на лицензии и получаване на доходи от правата върху разработената иновация.

Допустими проекти в тематични области и подобласти на ИСИС 2021-2027:

Информатика и ИКТ:

 • ИКТ-базирани услуги и системи; ИКТ подходи в машиностроене, медицина и творчески индустрии и рекреативни индустрии, кръгова и биобазирана икономика, туризъм (във връзка с другите тематични области), вкл. дигитализация на културно-историческо наследство, развлекателни и образователни игри, теле-медицина и теле-грижа и “вградени технологии”;
 • 3D дигитализация, визуализация и прототипиране;
 • Интернет на нещата (IoT);
 • Изкуствен интелект и повишаване на промишления и технологичен капацитет в усвояване на изкуствения интелект;
 • големи/свързани данни, геопространствени данни, анализ на данни, обработка на данни (Data processing, Small data science), инструментариум за работа с данни, споделяне, обмен, използване и повторно използване на данни, облачни изчисления (Big Data, Grid and Cloud Technologies), модели за предвиждане, основани на данни; симулация, моделиране и цифрови близнаци;
 • комуникационни мрежи, включително безжични сензорни мрежи и безжична комуникация/управление;
 • киберфизически системи и цифрови двойници; киберсигурност;
 • блокчейн технологии;
 • системи и услуги в сферата на финтех;
 • технологии за човеко-машинно взаимодействие (Interaction technologies);
 • интернет услуги; софтуер като услуга, innovation-as-a-service и everything-as-a-service (SaaS, IaaS и XaaS) и архитектура на услугата; уеб, хибридни и „native“ приложения, уеб базирани приложения за създаване и експлоатиране на нови услуги и продукти;
 • производства, включително Fabless, особено на създадени в България продукти, устройства и системи.

Мехатроника и микроелектроника:

 • Производство на базови елементи, детайли, възли и оборудване, вграждани като част от мехатронен агрегат или самостоятелно съставляващи такъв агрегат;
 • Машиностроене и уредостроене, вкл. части, компоненти и системи, с акцент върху универсална, специализирана, специална/кибер/ и сервизна роботика;
 • Разработка и производство на електронни и електромеханични компоненти и модули;
 • Инженеринг, реинженеринг и продължаване на жизнения цикъл на индустриални машини, уреди и системи на база платформа “Индустрия 4.0” и дигитализация и цифрова трансформация на индустриалното производство;
 • Проектиране, развитие и производство на роботизирани системи за автоматизация в т.ч. и такива с изкуствен интелект; Насърчаване стартирането на серийно производство на български автономни роботи и системи; увеличено внедряване на роботи и автономни технологии в българската промишленост; използване на роботи в секторите с дългосрочен дефицит на кадри като: земеделие, хигиенни дейности, ръчни повторяеми операции и други;
 • Разработване, изследване и приложение на системи за технологична роботизация, с акцент на тежки процеси и агресивни среди (заваръчни процеси, леярски системи, обслужване и поддръжка на агресивни и опасни процеси и др.);
 • Проектиране и производство на високотехнологични и експортно ориентирани мехатронни продукти с висока добавена стойност вкл. в аеро-космическата индустрия и участие в над-национални производствени вериги; Хибридно валидиране на мехатронни системи чрез виртуални и физически прототипи; Автомобилна и авио-мехатроника;
 • Интелигентни системи и уреди, вкл. използващи изкуствен интелект; 3-D моделиране, проектиране и валидиране на компоненти и системи; 3-D принтиране за нуждите на индустрията;
 • Биомехатроника; Биоелектроника– моделиране и характеризиране на зарядов пренос и обработка на сигнали в биообекти като протеини, DNA и др. за разработване на градивни елементи и създаване на прототипи на интегрални устройства и сензори;
 • Системи и технологии за развитие на Синята икономика;
 • Системи и технологии, базирани на мобилност и местоположение;
 • Фотоника и технологии за изображения;
 • Моделиране (device modeling) на полупроводникови елементи и компоненти, както и схеми и системи, съдържащи конвенционални и неконвенционални субмикронни и наноразмерни устройства – компактни модели, физични модели, поведенчески модели, логически модели, системни модели; Схемно (circuit) проектиране (ECAD), топологично (layout) проектиране (ECAD), технологично проектиране (TCAD) и разработване на интегрални схеми и системи – цифрови, аналогови, смесеносигнални, RF; Проектиране, разработване, изследване, прототипиране и окачествяване на специализирани аналогови и цифроаналогови интегрални схеми (ASIC), включително EMC и ESD защита-върху-чип; Верификация и тестване на полупроводникови интегрални схеми в процеса на разработване и в процеса на производство;
 • Виртуални технологии за развитие на нови продукти и процеси, виртуално прототипиране и оптимизация;
 • Проектиране, разработване, характеризиране и прототипиране на MEMS устройства и структури за сензори, RF, биомедицински, индустриални, земеделски, фармакология и др. приложения;
 • Асемблиране и корпусиране на полупроводникови чипове;
 • Анализ на отказите (failure analysis) в интегрални схеми, системи, устройства, модули; Разработване на софтуер за вградени системи (embedded systems), както и софтуерни решения за проектиране (EDA), вкл. с отворен код;
 • Синтез и характеризиране на нови материали с приложения в микро- и наноелектрониката;
 • Проектиране, разработване и производство на устройства, съоръжения и системи с приложение в полупроводниковите производства; Пилотни линии за експериментиране, разработване и тестване на иновативни процеси, съоръжения и технологии;
 • Моделиране, характеризиране, проектиране и разработване на процеси и технологии за преобразуване на събраната енергия (energy harvesting), както и проектиране, прототипиране и производство на такива устройства;
 • Разработване, усъвършенстване и адаптиране на подходи, технологии за ускоряване на разработването на квантови чипове.

Индустрия за здравословен живот, биоикономика и биотехнологии:

 • Методи за чисто производство, съхранение, преработка и достигане до крайния потребител на специфични български съставки, средства и продукти (вкл. кисело мляко, мед и пчелни продукти, хляб, вино, млечни и месни продукти, етерични масла, бира, билки и билкови продукти, козметични средства и продукти);
 • Производство на инструменти, оборудване, консумативи за медицинска и дентална диагностика и терапия и/или участие в над-национална производствена верига;
 • Персонална медицина, диагностика и индивидуална терапия, лечебни и лекарствени форми и средства;
 • Медицински и лечебен туризъм с акцент върху възможностите за персонализация (немасов, а персонален туризъм);
 • Биотехнологии с пряко приложение за здравословен начин на живот;
 • Въвеждане на иновативни методи в селското стопанство и рибовъдството, без използване на химически препарати за борба с вредители и торене;
 • Приложение на нови методи и технологии в устойчивото ползване на речни и морски ресурси;
 • Синя и зелена биобазирана икономика;
 • Индустриални биотехнологии;
 • ИКТ с приложение в тематичната област;
 • Ин витро, тъканно инженерство и регенеративна медицина;
 • Фотоника и технологии за изображения, екрани и технологии за дисплей.

Нови технологии в креативните и рекреативните индустрии:

 • Културните и творческите индустрии, вкл. дигитализация (според дефиниция на ЕК: архитектура, архивно дело и библиотекарство, артистично занаятчийство, аудио-визуални форми (филми, ТВ, видео игри и мултимедия), културно наследство, дизайн, вкл. моден дизайн, фестивали, музика, сценични и визуални изкуства, издателска дейност, радио);
 • Компютърни и мобилни приложения и игри с образователен, маркетинг и/или развлекателен характер;
 • Производство на стоки и съоръжения с пряко приложение в тези сфери (напр. национални (регионални) носии, велосипеди, стени за катерене и др. стоки и услуги за алтернативни и екстремни спортове и туризъм, костюми, декори, материали за исторически възстановки, специализирана екипировка и оборудване, печатни издания).

Чисти технологии, кръгова и нисковъглеродна икономика

 • Иновации в областта на производството, съхранение, спестяване, ефективно разпределение и потребление на енергия, вкл. от различни възобновяеми енергийни източници;
 • Създаване на съвременни информационни комплекси за автономни енергийни системи;
 • Водород – базирани технологии: производство на водород с акцент върху зеления водород, съхранение, транспорт и използване на водорода в индустрията, енергетиката, транспорта и бита;
 • Разработване на иновативни устойчиви технологии за интегриране на водород в промишлени процеси, особено тези, които са по-трудни за декарбонизация, като стомана, цимент и стъкло;
 • Разработване и внедряване на технологии свързани с устойчивата мобилност (батерийна и водородна), базирана на водород и други алтернативни горива, свързана инфраструктура и еко-мобилността;
 • Технологии за ефективно използване на ресурсите, за намаляване съдържанието на опасни вещества, за използване на алтернативни суровини и материали, за удължаване живота на продуктите и използването им в други производства и услуги;
 • Безотпадни технологии и методи за включване на отпадъчни продукти и материали от производства в други производства и услуги.