Подобряване на производствения капацитет на семейни предприятия, предприятия от творческите индустрии и занаятите

 

Подобряване на производствения капацитет на семейни предприятия, предприятия от творческите индустрии и занаятитеПРОГРАМА „КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ И ИНОВАЦИИ В ПРЕДПРИЯТИЯТА“ 2021-2027

„Подобряване на производствения капацитет на МСП“

Срок за кандидатстване: септември – ноември 2023 г.

Цел:

Подобряване производствения капацитет на МСП – семейни предприятия, предприятия от творческите индустрии и занаятите с цел повишаване на тяхната конкурентоспособност и засилване на пазарното им присъствие.

 

Бюджет по процедурата:

 

117,5 млн. лева

Допустими бенефициенти:

 

v Съществуващи Микро, малки и средни предприятия (МСП) – семейни предприятия, предприятия от творческите индустрии и занаятите.

 

*Семейни фирмипредприятия, които се притежават от повече от един член от семейство.

 

Допустими дейности и разходи:

v Закупуване на нови машини, оборудване и съоръжения, свързани с подобряване на производствените процеси.

 

v Закупуване на специализирани софтуери, свързани с подобряване на производствените процеси.

 

Размер на субсидията за проект (лева):

Минимален размер на помощта за един проект: 50 000 лв.

Максимален размер на помощта за един проект: 150 000 лв.

Интензитет на финансиране: 50%