Подкрепа за семейните предприятия, предприятията от творческите индустрии и занаятите

ПРОГРАМА „КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ И ИНОВАЦИИ В ПРЕДПРИЯТИЯТА“ 2021-2027

 „Подкрепа за семейните предприятия, предприятията от творческите индустрии и занаятите“

 

Отворена с краен срок за кандидатстване: 16 септември 2024 г.

Цел:

Процедурата цели да насърчи инвестициите за подобряване на производствения капацитет на семейните предприятия, предприятията от творческите индустрии и занаятите, и по този начин да допринесе за повишаване на тяхната конкурентоспособност и засилване на пазарното им присъствие.

 

Бюджет по процедурата:

 

117 514 155,00 лева, разпределени по следния начин:

Ø  За ЮЗР: 13 970 214,30 лв.

Ø  Извън ЮЗР: 103 543 940,70 лв.

 

Допустими бенефициенти:

 

1)  Да са търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите

 

2)  Да са регистрирани не по-късно от  31.12.2021 г.

 

3)  Да са микро или малки предприятия (от 1 до 49 служителя).

 

4)  Да имат средносписъчен брой на персонала за 2023 г., който е ≥ 1 заето лице

 

5)  Да отговарят на едно от следните изисквания /по подт. 5.1) до подт.5.3)/:

 

5.1) Да са семейно предприятие* за 2023 г. и към датата на кандидатстване с проекта

*„Семейно предприятие“ е предприятие, в което: 

– повече от половината от капитала (собствеността) на предприятието се притежава от физическото лице, създало предприятието или придобило капитала (собствеността) му И минимум едно друго (различно) физическо лице участва официално в управлението  на предприятието, като между двете лица съществува роднинска връзка,

или

– повече от половината от капитала (собствеността) на предприятието се притежава от две или повече физически лица, създали предприятието или придобили капитала (собствеността) му, като между тях съществува роднинска връзка И минимум едно от тези лица или минимум едно друго (различно) физическо лице, с което всички лица, притежаващи повече от половината от капитала (собствеността) на предприятието имат роднинска връзка, участва официално в управлението на предприятието,

или

– повече от половината от капитала (собствеността) на предприятието се притежава от физическото лице, създало предприятието или придобило капитала (собствеността) му И минимум едно друго (различно) физическо лице е назначено на трудов договор в предприятието, като между двете лица съществува роднинска връзка,

или

– повече от половината от капитала (собствеността) на предприятието се притежава от две или повече физически лица, създали предприятието или придобили капитала (собствеността) му, като между тях съществува роднинска връзка И минимум едно от тези лица или минимум едно друго (различно) физическо лице, с което всички лица, притежаващи повече от половината от капитала (собствеността) на предприятието имат роднинска връзка, е назначено на трудов договор в предприятието

 

И/ИЛИ

5.2) Да са предприятия с основна икономическа дейност в областта на творческите индустрии, както следва:

18.11 – Печатане на вестници

18.12 – Печатане на други издания и печатни продукти

18.13 – Предпечатна подготовка

18.14 – Подвързване и подобни дейности, свързани с печатането

18.20 – Възпроизвеждане на записани носители

58.11 – Издаване на книги

58.12 – Издаване на указатели, справочници и адресни списъци

58.13 – Издаване на вестници

58.14 – Издаване на списания и други периодични издания

58.19 – Друга издателска дейност

58.21 – Издаване на компютърни игри

58.29 – Издаване на други програмни продукти

59.11 – Производство на филми и телевизионни предавания

59.12 – Технически дейности, свързани с производство на филми и телевизионни предавания (постпродукция)

59.13 – Разпространение на филми и телевизионни предавания

59.14 – Прожектиране на филми

59.20 – Звукозаписване и издаване на музика

60.10 – Създаване и излъчване на радиопрограми

60.20 – Създаване и излъчване на телевизионни програми

71.11 – Архитектурни дейности

73.11 – Дейност на рекламни агенции

74.10 – Специализирани дейности в областта на дизайна

74.20 – Дейности в областта на фотографията

74.30 – Преводаческа дейност

85.52 – Неформално обучение в областта на културата

Артистична и творческа дейност (група 90.0 съгласно КИД-2008) – допустими са кодове:

90.01 – Изпълнителско изкуство

90.02 – Спомагателни дейности, свързани с изпълнителско изкуство

90.03 – Творческа дейност в областта на литературата и изкуствата

90.04 – Експлоатация на зали за представления

Други дейности в областта на културата (група 91.0 съгласно КИД-2008) – допустими са кодове:

91.01 – Дейност на библиотеки и архиви

91.02 – Дейност на музеи

91.03 – Опазване и стопанисване на културно-исторически паметници и места

 

И/ИЛИ

5.3) Да са предприятия, осъществяващи дейност, включена в Списъка на занаятите съгласно Приложение № 1 към Закона за занаятите, чиито собственик/ци  е/са вписан/и със същата дейност в Националния регистър на занаятчиите, поддържан от Национална занаятчийска камара

 

6)         Да са реализирали нетни приходи от продажби ОБЩО за 2021 г., 2022 г. и 2023 г., както следва:

Микропредприятие  ≥ 30 000 лева ≤ 1 800 000 лева

Малко предприятие ≥ 75 000 лева ≤ 7 200 000 лева

 

*НЕДОПУСТИМИ КАНДИДАТИ

Не могат да участват предприятия, попадащи в следните икономически сектори:

– Сектор G – Търговия; Ремонт на автомобили и мотоциклети, с изключение на код 45.20 „Техническо обслужване и ремонт на автомобили”, който е допустим за подкрепа по процедурата.

– Сектор К – Финансови и застрахователни дейности.

– Раздел 92 „Организиране на хазартни игри” от Сектор R – Култура, спорт и развлечения.

– Код 96.09 „Други персонални услуги, некласифицирани другаде” от раздел 96 „Други персонални услуги” в Сектор S – Други дейности.

 

Допустими дейности и разходи:

Дейност 1. Подобряване на производствения капацитет на семейните предприятия и предприятията от творческите индустрии и занаятите (задължителна дейност), вкл.:

Ø  Разходи за придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА), представляващи машини, съоръжения, оборудване за производствения процес, които осигуряват подобряване на производствения капацитет на предприятието.

Ø  Разходи за придобиване на инструменти и оборудване за производствения процес под стойностния праг на същественост за ДМА, които осигуряват подобряване на производствения капацитет на предприятието.

Ø  Разходи за придобиване на дълготрайни нематериални активи (ДНА) – специализиран софтуер, осигуряващ подобряване на производствения капацитет на предприятието.

 

Дейност 2. Подобряване на пазарното представяне на семейните предприятия и предприятията от творческите индустрии и занаятите, вкл.:

Ø  Разходи за създаване на онлайн магазин за продуктите/услугите от дейността, за която е заявена подкрепа – не повече от 10 000 лв.

 

Дейност 3. Подобряване на управленските, производствените и логистичните процеси в семейните предприятия и предприятията от творческите индустрии и занаятите, вкл.:

Ø  Разходи за ИКТ системи за подобряване на управленските, производствените и логистичните процеси в предприятието (Система за управление на ресурсите – ERP система, Система за управление на взаимоотношенията с клиенти – CRM система, Система за управление на веригата за доставки, Система за управление на складовото стопанство – WMS, Система за управление на производството – MOM/MES системи и Система за бизнес анализи -Business Intelligence система) – не повече от 15 000 лв.

 

Дейност 4. Консултантски услуги за подготовка (написване) на проектното предложение по процедурата – не повече от 3000 лв.

 

Размер на субсидията за проект (лева):

Минимален размер на помощта за един проект: 50 000 лв.

Максимален размер на помощта за един проект: 150 000 лв.

 

Интензитет на финансиране:

Ø  до 75% – за семейни предприятия и предприятия с основна икономическа дейност в секторите на творческите индустрии съгласно КИД-2008;

Ø  до 85% – за предприятия, осъществяващи дейност, включена в Списъка на занаятите съгласно Приложение № 1 към Закона за занаятите.

 

Срок на изпълнение:

До 12 месеца