Преход към кръгова икономика

Преход към кръгова икономикаВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА БИЗНЕСА ПРЕЗ 2023 г.

„Преход към кръгова икономика“

Срок за кандидатстване: април 2023 г.

Цел:

Целта на процедурата е да допринесе за ускоряване на прехода към кръгова икономика чрез предоставянето на безвъзмездни средства на предприятията от производствения сектор за въвеждане на кръгови модели за използване на ресурсите и внедряване на неутрални по отношение на климата методи и технологии за производство и потребление на продуктите от дейността им.

Бюджет по процедурата:

 

180 000 000 лв.

Допустими бенефициенти:

 

v  Да са микро, малки, средни и големи предприятия от сектор С „Преработваща промишленост“ съгласно Класификацията на икономическите дейности (КИД-2008)

v  Да са реализирали нетни приходи от продажби за 2021 финансова година в зависимост от категорията на предприятието – кандидат, както следва:

Категория на предприятието

Нетни приходи от продажби

Микро предприятие

≥ 200 000 лева

Малко предприятие

≥ 600 000 лева

Средно предприятие

≥ 1 000 000 лева

Голямо предприятие

≥ 3 000 000 лева

Допустими дейности и разходи:

Придобиване на нови технологии за въвеждане на кръгови модели в предприятията. Дейността следва да осигурява въвеждането на кръгови модели в едно или повече от следните направления:

 

1) Предотвратяване или намаляване образуването на отпадъци чрез внедряване на технологии за:

– подготовка за повторна употреба и преработка/рециклиране и/или други дейности по оползотворяване на отпадъците от производствената дейност (на кандидата и/или на партньора, в случай че предложението се изпълнява в партньорство) и влагането им като суровина в производствения процес (за производството на съществуващи и/или нови за предприятието продукти).

 

2) Намаляване на използваните суровини (количеството суровини, влагани за производството на единица продукт и/или намаляване на видовете (броя) суровини, влагани в крайния продукт) чрез внедряване на технологии за:

– използване на алтернативни суровини, включително рециклирани суровини и материали, и/или

– повишаване използването на рециклируеми суровини и материали, и/или

– влагане на материали с биологичен произход (например заместване на синтетични материали или суровини на фосилна основа с такива с биологичен произход), и/или

– заместване или намаляване на употребата на опасни вещества, влагани в произвежданите продукти чрез използването на алтернативни суровини.

 

3) Ограничаване използването на опаковки от пластмаса и пластмасови продукти за еднократна употреба чрез внедряване на технологии за:

– заместване на опаковките от пластмаса и пластмасовите продукти за еднократна употреба с алтернативни опаковки и продукти за многократна употреба, биоразградими, компостируеми, биобазирани опаковки и изделия, и/или

– намаляване употребата на пластмаса като суровина, влагана в крайния/те продукт/и,  и/или

– осигуряване на съответствие на произвежданите опаковки и продукти с приложимите за тях изисквания, произтичащи от националното и европейско законодателство относно пластмасовите опаковки и пластмасови продукти за еднократна употреба.

 

 

4) Производство на устойчиви продукти чрез внедряване на технологии, които осигуряват:

– повторна или многократна употреба на съществуващи и/или нови за предприятието продукти, и/или повишаване на дълготрайността им, и/или

– осигуряване на възможности за модернизация и поправка – ремонт/подмяна на повредени части и/или компоненти с оглед увеличаване на дълготрайността на употреба на продуктите, и/или

– увеличаване на възможностите за рециклиране на продуктите след употребата им, включително на възможностите за разглобяване в края на жизнения цикъл с оглед улесняване на рециклирането или оползотворяването на отпадъците от продуктите след извеждането им от употреба.

 

! По настоящата процедура кандидатите могат да участват индивидуално или съвместно с партньори. Партньорството по процедурата е допустимо, а НЕ задължително. В едно предложение може да участва САМО ЕДИН партньор. Не повече от 30% от общата стойност на безвъзмездното финансиране по предложението е допустимо да бъдат разходвани от партньора.

Допустими разходи:

v  Закупуване на машини, съоръжения и оборудване, представляващи дълготрайни материални активи

v  Разходи за придобиване на специализиран софтуер за производствения процес, представляващ дълготраен нематериален актив

 

Разходите за придобиване на дълготрайни нематериални активи (ДНА) са допустими в размер до 50 % от общо допустимите разходи за съответния кандидат/партньор.

 

Размер на субсидията за проект (лева):

v     Минимален размер на индивидуалната безвъзмездна финансова помощ: 70 000 лв.

v     Максимален размер на индивидуалната безвъзмездна финансова помощ в зависимост от категорията на предприятието:

–    Микро предприятия: 350 000 лева

–    Mалки предприятия: 550 000 лева

–    Средни предприятия: 750 000 лева

–    Големи предприятия: 1 000 000 лева

 

v    Интензитет на финансиране:

 

1)   Вариант 1 – режим „Регионална помощ“

Категория на предприятието – кандидат/партньор

Максимален интензитет на помощта за дейности

извън ЮЗР (NUTS2)

Максимален интензитет на помощта за дейности

в ЮЗР (NUTS-2)

Микро и малки предприятия

50 %

София град (столица): 40%

София област: 50%

Област Благоевград: 50%

Област Перник: 40%

Област Кюстендил: 45%

Средни предприятия

50 %

София град (столица): 30%

София област: 50%

Област Благоевград: 50%

Област Перник: 30%

Област Кюстендил: 35%

 

Големи предприятия

 

 

30 %

София град (столица), София област, Област Благоевград, Област Перник, Област Кюстендил: 20 %

 

 

 

2)   Вариант 2 – режим „Минимална помощ“

 

Категория на предприятието – кандидат/партньор

Максимален интензитет на помощта

Микро, малки и средни предприятия

50 %

Големи предприятия

30 %