Преход към кръгова икономика

Преход към кръгова икономикаВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА БИЗНЕСА ПРЕЗ 2023 г.

„Преход към кръгова икономика“

Отворена за кандидатстване с краен срок: 03.10.2023 г.

Цел:

Целта на процедурата е да допринесе за ускоряване на прехода към кръгова икономика чрез предоставянето

на безвъзмездни средства на предприятията от производствения сектор за въвеждане на кръгови модели за

използване на ресурсите и внедряване на неутрални по отношение на климата методи и технологии за

производство и потребление на продуктите от дейността им.

Бюджет по процедурата:

 

180 000 000 лв., от които:

  • За микро и малки предприятия: 48 000 000 лева
  • За средни предприятия: 87 000 000 лева
  • За големи предприятия: 45 000 000 лева

Допустими бенефициенти:

 

v  Да са микро, малки, средни и големи предприятия, регистрирани не по-късно от 31.12.2020 г.

v  Да развиват основната си икономическа дейност или да осъществяват допълнителна икономическа дейност,

която формира не по-малко от 20% от нетните им приходи от продажби за 2022 г. в сектор

С „Преработваща промишленост”

v  Да са реализирали нетни приходи от продажби за 2022 г. в зависимост от категорията на

предприятието – кандидат, както следва:

Категория на предприятието

Нетни приходи от продажби

Микро предприятие

≥ 170 000 лева

Малко предприятие

≥ 550 000 лева

Средно предприятие

≥ 950 000 лева

Голямо предприятие

≥ 3 000 000 лева

Допустими дейности:

Придобиване на нови технологии за въвеждане на кръгови модели в предприятията.

Дейността следва да осигурява въвеждането на кръгови модели в едно или повече от следните направления:

 

1) Намаляване образуването на отпадъци чрез внедряване на технологии за:

– подготовка за повторно използване и/или рециклиране и/или други дейности за преработка на отпадъците от

производствената дейност (на кандидата и/или на партньора) и последващото им влагане като суровина

в производствени процеси, и/или

– намаляване на количеството образувани отпадъци при производството на единица продукт от дейността,

за която е заявена подкрепа, и/или

– намаляване на използваните суровини за производството на единица продукт (количеството суровини,

влагани за производството на единица продукт и/или намаляване на видовете/броя суровини, влагани в

крайния продукт), с което се постига намаляване на количеството образувани отпадъци при производството на

единица продукт от дейността, за която е заявена подкрепа.

 

2) Ограничаване използването на пластмасови продукти за еднократна употреба чрез:

– заместване на пластмасови продукти (включително опаковки от пластмаса ) за еднократна употреба с

алтернативни продукти и/или опаковки за многократна употреба , биоразградими, компостируеми,

биобазирани изделия и опаковки, и/или

– намаляване употребата на пластмаса като суровина, влагана в продукти и/или опаковки за еднократна

употреба,  и/или

– елиминиране или ограничаване използването на опаковки от пластмаса, или заместване на композитни

опаковки  (включващи в състава си пластмаса) с по-екологични варианти (биоразградими, рециклируеми

или друг вид „зелени” опаковки).

 

3) Използване на ресурси с биологичен произход чрез внедряване на технологии за:

– влагане на ресурси с биологичен произход (например заместване на синтетични суровини или

ресурси на фосилна основа с такива с биологичен произход).

 

4) Подобряване на стандартите за екологосъобразност на продуктите чрез внедряване на технологии за:

– постигане на съответствие на произвежданите продукти с приложимите за тях екологични стандарти и/или

продуктови изисквания (които към момента на кандидатстване не са постигнати), произтичащи от

европейското и/или национално законодателство в областта на опазването на околната среда.

 

5) Подобряване на енергийната ефективност на продуктите чрез внедряване на технологии за:

– производство на продукти с по-висока енергийна ефективност при употребата им (в сравнение с енергийната

ефективност на същия продукт от дейността, за която е заявена подкрепа преди внедряването на съответната

технология).

 

6) Въвеждане на други модели на кръговата икономика чрез внедряване на технологии за:

– използване на алтернативни суровини, включително рециклирани, и/или

– повишаване използването на рециклируеми суровини, и/или

– заместване или повишаване използването на суровини за многократна употреба и/или намаляване на

суровините за производството на единица продукт (количеството суровини, влагани за производството на

единица продукт и/или намаляване на видовете/броя суровини, влагани в крайния продукт), и/или

– елиминиране на необходимостта от опаковки  (различни от пластмасовите опаковки) или заместване на

композитни опаковки (които не включват в състава си пластмаса) с по-екологични варианти (биоразградими,

рециклируеми или друг вид „зелени” опаковки), и/или

– заместване или намаляване употребата на опасни вещества, влагани в произвежданите продукти, и/или

– осигуряване на многократната или повторна употреба на съществуващи и/или нови за предприятието

продукти, и/или повишаване на дълготрайността им, и/или

– осигуряване на възможности за модернизация и поправка на продуктите – ремонт/подмяна на повредени

части и/или компоненти с оглед увеличаване на дълготрайността на употреба на продуктите, и/или

– увеличаване на възможностите за рециклиране на продуктите след употребата им, включително

възможностите за разглобяване в края на жизнения цикъл с оглед улесняване на рециклирането или

оползотворяването на отпадъците от продуктите след извеждането им от употреба.

 

! По настоящата процедура кандидатите могат да участват индивидуално или съвместно с партньори.

Партньорството по процедурата е допустимо, а НЕ задължително. В едно предложение може да участва

САМО ЕДИН партньор. Общите допустими разходи на партньора следва да са до 30% от общите допустими

разходи по предложението, но не повече от 273 816 лева.

Допустими разходи:

v  Закупуване на машини, съоръжения и оборудване, представляващи дълготрайни материални активи

v  Разходи за придобиване на специализиран софтуер за производствения процес, представляващ

дълготраен нематериален актив

 

Разходите за придобиване на дълготрайни нематериални активи (ДНА) са допустими в размер до 50 % от общо

допустимите разходи за съответния кандидат/партньор.

 

Размер на субсидията за проект (лева):

v     Минимален размер на индивидуалната безвъзмездна финансова помощ: 70 000 лв.

v     Максимален размер на индивидуалната безвъзмездна финансова помощ в зависимост от категорията на

предприятието:

–    Микро предприятия: 350 000 лева

–    Mалки предприятия: 550 000 лева

–    Средни предприятия: 750 000 лева

–    Големи предприятия: 1 000 000 лева

 

v    Интензитет на финансиране:

 

1)   Вариант 1 – режим „Регионална помощ“

Категория на предприятието – кандидат/партньор

Максимален интензитет на помощта за дейности

извън ЮЗР (NUTS2)

Максимален интензитет на помощта за дейности

в ЮЗР (NUTS-2)

Микро и малки предприятия

50 %

София град (столица): 40%

София област: 50%

Област Благоевград: 50%

Област Перник: 40%

Област Кюстендил: 45%

Средни предприятия

50 %

София град (столица): 30%

София област: 50%

Област Благоевград: 50%

Област Перник: 30%

Област Кюстендил: 35%

 

Големи предприятия

 

 

30 %

София град (столица) и Област Перник: 20%

София област, Област Благоевград и Област Кюстендил: 25 %

 

 

 

2)   Вариант 2 – режим „Минимална помощ“

 

Категория на предприятието – кандидат/партньор

Максимален интензитет на помощта

Микро, малки и средни предприятия

50 %

Големи предприятия

30 %