Фотоволтаик за домакинства

Фотоволтаик за домакинстваНационален план за възстановяване и устойчивост

МИНИСТЕРСТВО НА ЕНЕРГЕТИКАТА

„Национална схема за подпомагане на домакинствата в областта на енергията от възобновяеми източници“

 

Кандидатстване: първо тримесечие на 2023 г.

Цел:

Целта на процедурата е да се увеличи използването на възобновяема енергия в крайното потребление на енергия в сектор домакинства.

Финансов ресурс:

80 000 000 лв., разпределен по следните компоненти:

 

Компонент 1: Закупуване на слънчеви инсталации за БГВ

 

12.8 млн. лв.

Компонент 2: Закупуване на фотоволтаични системи до 10 kWp, включително системи за съхранение на електрическа енергия

 

67.2 млн. лв.

Допустими бенефициенти:

 

v Да е физическо лице, български гражданин, гражданин на друга държава членка на Европейския съюз или гражданин на трета държава със статут на постоянно пребиваващ в Република България, обитаващ собствено еднофамилно жилище или собствено жилище в многофамилна сграда.

 

v Да е собственик на жилището, с което се кандидатства. В случай че Кандидатът е съсобственик на жилището и притежава по-малко от 51 % идеални части от него, е необходимо писмено съгласие от другия/ите съсобственик/ци, заедно с когото/които Кандидатът притежава повече от половината от собствеността върху жилището. Съгласието от съсобственика/ците се удостоверява с декларация от съответния/ите съсобственик/ци. В случай че жилището е собственост на съпрузи в режим на съпружеска имуществена общност, не е необходимо съгласието на съпруга на Кандидата.

 

v Жилището трябва да е основно за Кандидата.

 

v Жилището, с което се кандидатства, да се намира в регулационните граници на населеното място на територията на съответната община, да се ползва само за жилищни нужди и на адреса на жилището да няма регистриран в Търговския регистър търговец или регистрирано в Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел юридическо лице;

 

 

v В случай че Кандидатът е собственик на жилище в многофамилна сграда, освен критериите по т. 2 и 3, той следва да има съгласието на етажната собственост и трябва да представи копие от Решение на Общото събрание на собствениците съгласно чл. 17, ал. 2, т. 5 от Закона за управление на етажната собственост (с мнозинство не по-малко от 67 на сто идеални части от общите части).

 

v В жилището се ползва неефективен източник на топлинна енергия (печка, котел, камина и др.) на твърдо гориво (дърва, въглища и др.).

 

v В жилището е потребявана електрическа енергия минимум 6 месеца преди обявяване на настоящата процедура чрез подбор.

 

v Да има издадено разрешение за строеж за изграждането на слънчева инсталация за битово горещо водоснабдяване или за фотоволтаична системи до 10 kWp.

 

v Да представи оферта за доставка и монтаж на инсталацията или системата.

 

v Да е заплатил дължимите към момента на кандидатстването местни данъци и такси за недвижимия имот, в който ще се монтира инсталацията или системата.

Допустими дейности:

Кандидатите могат да представят предложения за изпълнение на инвестиции по:

  • Компонент 1: Закупуване на слънчеви инсталации за битово горещо водоснабдяване (БГВ). Одобрените допустими разходи са до 100% от стойността на инсталацията, но не повече от 1 960.83 лв.

или

  • Компонент 2: Закупуване на фотоволтаични системи до 10 kWp, включително системи за съхранение на електрическа енергия. Одобрените допустими разходи са до 70% от стойността на системата, но не повече от 15 000 лв.

Предложенията за изпълнение на инвестиции по Компонент 1 или Компонент 2 могат да бъдат със следната готовност:

  • Вариант 1: Предложението е за финансиране на инвестиция, по която дейностите по доставка, монтаж и пускане в експлоатация на слънчева инсталация за битово горещо водоснабдяване или по доставка, монтаж и пускане в експлоатация на фотоволтаична система до 10 kWp, която може да включва система за съхранение на електрическа енергия, са изпълнени. Дейностите по доставка, монтаж и пускане в експлоатация трябва да са извършени в периода от 7 юни 2022 г. до подаване на предложението от Кандидата по настоящата процедура.

или

  • Вариант 2: Предложението е за финансиране на инвестиция, по която ще се извършват дейности по доставка, монтаж и пускане в експлоатация на слънчева инсталация за битово горещо водоснабдяване или по доставка, монтаж и пускане в експлоатация на фотоволтаична система до 10 kWp, която може да включва системи за съхранение на електрическа енергия, след одобрение на предложението от СНД и сключване на договор за финансиране с крайния получател.

! Дейностите по монтиране на слънчевите инсталации за битово горещо водоснабдяване и фотоволтаична система до 10 kWp трябва да бъде извършвано от лице, притежаващо необходимата професионална квалификация за това. 

 

Период на устойчивост – до 3 години след края на проекта:

Бенефициентите се задължават да:

 

осигуряват устойчивост на резултатите по договора за предоставяне на финансиране за срок от минимум 3 години след приключване изпълнението на проекта;

В рамките на този срок крайният получател е длъжен да изпълнява задължението си да не прехвърля правото на собственост върху активите, изградени в резултат на инвестицията по договора за предоставяне на финансиране, да не променя предназначението на активите, придобити в резултат на изпълнението на проекта, както и да не сключва договори от всякакъв характер с трети лица и/ или да извършва други действия, които биха могли да доведат до значително изменение в резултатите от Проекта.

В случай на прехвърляне на собствеността на имота, в който е монтирана инсталацията/системата, преди изтичане на 3 години от датата на извършването на плащането от СНД към крайния получател, крайният получател се задължава да осигури съгласието и подписването от новия собственик на имота на договор/договорна клауза, с която новият собственик се задължава да изпълнява условията по този договор за остатъка от определения срок от 3 години.

застраховат активите срещу кражби, умишлени действия на трети лица, пожар и други природни бедствия и други относими рискове за минимум 3 години след приключване изпълнението на проекта, и

v  осигуряват подходящи ресурси за поддръжката на инсталацията/системата, предмет на интервенция за минимум 3 години след приключване изпълнението на проекта.