fbpx

През 2022 г. предстои да се отвори за кандидатстване нова програма за безвъзмездно финансиране на бизнеса „Ваучерна схема за ИКТ решения и киберсигурност в МСП“.

 

Мярка: Ваучерна схема за ИКТ решения и киберсигурност в МСП

Срок за кандидатстване: първо и второ тримесечие на 2022г.

Цел:

Предоставяне на ваучери, насочени към внедряване на цифрови технологии в предприятията, постигайки първо ниво „Компютризация“ и второ ниво „Свързаност“ на дигитализация на МСП. Компютризацията и свързаността са основни изисквания за внедряване на Индустрия 4.0 и преминаване към по-високите нива на цифрова трансформация.

Бюджет по процедурата:

 

60 000 000 лв. 

Допустими бенефициенти:

v Микро, малки и средни предприятия от всички сектори на българската икономика, с изключение на: сектор А Селско, горско и рибно стопанство, сектор В Добивна промишленост, сектор F Строителство, сектори Образование и Социална дейност.

 

Допустими дейности за финансиране:

v Услуги за ИКТ дигитален маркетинг

v Уеб-базирани ИКТ услуги за платформи

v Уебсайтове, мобилни приложения и др.   

v Придобиване на софтуер за оптимизиране на управленски, производствени и логистични процеси

v Въвеждане на мерки за осигуряване на информационна и киберсигурност

v Закупуване на хардуер, необходим за работата на новите приложения и софтуер

v Консултантски услуги за формиране на умения за работа и прилагане на съвременни ИКТ чрез обучение на служители на получателите на ваучерите  

 

Размер на помощта:

Интензитет на финансиране – 100%

Максимален размер на помощта – до 30 000 лв.