fbpx

1

 

logo_BG-right-no-back

 

 

 

 

 

 

 

На 31.03.2020 г. ДЕЛИНА КОНСУЛТ ООД приключи успешно изпълнението на дейностите по проект № BG05M9OP001-1.023-0052-С01 „Устойчиви и качествени работни места чрез подкрепа за развитие на предприемачеството“, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

 

Реализирането на настоящия проект допринесе за създаване на устойчиви и качествени работни места чрез подкрепа за развитие на предприемачеството сред неактивните и/или безработни лица, особено сред младежите до 29 г., както и сред заетите лица, които имат желание да стартират свой бизнес.

 

Дейностите по проекта се изпълниха на територията на Югозападния регион на планиране, области София -град и Благоевград, както следва:

– Проведени общо 8 информационно-мотивационни срещи за насърчаване на целевите групи (заети, безработни и неактивни лица) за стартиране на самостоятелна стопанска дейност. Над 80 човека взеха участие в информационните събития.

– Организирани и проведени общо 6 обучения, в които взеха участие общо 62 участници от целевите групи. Предоставените обучения са свързани с развитието на предприемачески, управленски и бизнес знания и умения, и разработване на бизнес идеи и бизнес планове за управление на самостоятелна стопанска дейност. Всеки от обучаемите получи сертификат за успешно преминато обучение.

– Предоставени специализирани консултантски услуги на общо 62 участници от целевите групи за подготовка за самостоятелна стопанска дейност и дейности за подкрепа.

 

В рамките на проекта като част от обученията и консултациите взеха участие общо 64 лица от целевите групи (заети, безработни и неактивни лица).

 

В резултат на изпълнението на проекта се постигнаха заложените цели, а именно:

  • Над 70% от обучените и консултирани участници са част от целевата група на безработните и неактивни лица.
  • Над 25% от броя на обучените и консултирани безработни и неактивни лица попадат в групата на безработни младежи.
  • Общо 16 лица стартираха самостоятелна стопанска дейност.

 

 

НАСТОЯЩОТО СЪОБЩЕНИЕ Е ЧАСТ ОТ МЕРКИТЕ ЗА ИНФОРМИРАНЕ И ПУБЛИЧНОСТ ПО ПРОЕКТ: „УСТОЙЧИВИ И КАЧЕСТВЕНИ РАБОТНИ МЕСТА ЧРЕЗ ПОДКРЕПА ЗА РАЗВИТИЕ НА ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВОТО“ С ДОГОВОР № BG05M9OP001-1.023-0052-С01