fbpx

Финансират се предприятия за създаване на устойчиви работни места за безработни и неактивни лица.

 

Срок за кандидатстване: 14 септември 2015 г.

 

Схема “НОВО РАБОТНО МЯСТО 2015”
Актуална с краен срок за кандидатстване: 14.09.2015 г.
Цел: Да осигури предпоставки за създаване на устойчиви работни места за безработни и неактивни лица чрез подходящи обучения, включително на работното място, както и предоставяне на разнообразни стимули за работодателите за разкриване на нови работни места.
Бюджет по процедурата: 40 000 000 лева
Допустими бенефициенти: Работодатели (физическо лице или юридическо лице); държавна/централна и/или териториална и/или общинска администрация.
Допустими дейности за финансиране: – Наемане на безработни лица от допустимата целева група за период до 12 месеца. Лицата се наемат по трудово правоотношение. Процедурата финансира разходите за възнаграждения за новоназначено лице в размер на Минималния осигурителен доход и всички дължими вноски за сметка на работодателите за съответната длъжност. Работодателят е длъжен да запази заетост на минимум 50 % от новоразкритите работни места за минимум 12 месеца, без прекъсване, след одобряване на окончателния доклад по проекта.
– Закупуване на оборудване, обзавеждане, ДНА и стопански инвентар, свързани със създаването на нови работни места; оборудване и адаптиране на нови работни места за хора с увреждания, вкл. ремонтни дейности (до 10% от преките допустими разходи); закупуване на работно облекло и лични предпазни средства, общо в размер до 30% от безвъзмездната финансова помощ.
– Предоставяне на професионално обучение за новонаетите лица.
– Предоставяне на обучение по Ключова компетентност 2 „Общуване на чужди езици”, Ключова компетентност 4 „Дигитална компетентност” за новонаетите лица.
– Осигуряване на наставник за хората с увреждания.
Максимален % на съфинансиране по програмата: – Микро, малки и средни предприятия – 100%
– Големи предприятия – 80%
Минимален и максимален размер на субсидията за проект (лева): от 50 000 лв. до 391 166 лв.