fbpx

1logo_BG-right-no-back 

 

 

Днес 03.05.2019 г. Делина Консулт ООД като бенефициент по проект № BG05M9OP001-1.023-0052-C01 „Устойчиви и качествени работни места чрез подкрепа за развитие на предприемачеството“ в рамките на ОПРЧР 2014-2020 г. обявява публична покана с предмет: „Предоставяне на обучения, свързани с развитието на предприемачески, управленски и бизнес знания и умения и разработване на бизнес идеи и бизнес планове за управление на самостоятелна стопанска дейност“.

 

Краен срок за подаване на оферти: 10.05.2019 г.

Ще се приемат оферти до изтичане на посочената крайна дата

Офертите се подават чрез ИСУН 2020 (https://eumis2020.government.bg)

 

Документацията за участие може да бъде изтеглена от тук: Документи за участие по търг