fbpx

В началото на април 2022 г. ще се отвори нова процедура за безвъзмездно финансиране „Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност“ по ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г.

 

Бюджетът на програмата е 70 млн. евро, като допустимите кандидати следва да отговарят на следните условия:

 • Микро, малки и средни предприятия по смисъла на чл. 3 и чл. 4 от ЗМСП;
 • Минимум три приключени 2018-та, 2019-та и 2020-та финансови години;
 • Кандидатите следва да развиват своята основна икономическа дейност в сектор C „Преработваща промишленост” (с изключение на сектор земеделие, рибарство и аквакултури, първична преработка на селскостопански продукти, които са недопустими);
 • Кандидатите следва да са реализирали нетни приходи от продажби общо за 2018-та, 2019-та и 2020-та финансови години в зависимост от категорията на предприятието-кандидат, както следва:

                    – Микро (до 10 човека персонал) ≥ 210 000 лева

                    – Малки (между 10-50 човека персонал) ≥ 750 000 лева

                     – Средни (между 50-250 човека персонал) ≥ 3 000 000 лева

 

Допустими инвестиции:

1.           Закупуване и внедряване на ново енергийно ефективни материали и оборудване съгласно Списък на допустимите категории материали и оборудване, където са определени референтни цени за всяко оборудване: 

 • Котли
 • Горелки
 • Кондензни гърнета за пара или сгъстен въздух
 • Лъчисто газово отопление
 • Термопомпи за отопление и охлаждане, вкл. за загряване на вода за битови нужди
 • Слънчеви системи за топла вода и битово горещо водоснабдяване
 • Предварително изолирани тръби (за пара или за вода)       
 • Системи за оползотворяване на отпадна топлина/студ, генерирана при производството на сгъстен въздух или студопроизводство  
 • Рекуперативни блокове за отопление, вентилация и охлаждане    
 • Системи за хибридна вентилация
 • Чилъри       
 • Климатични камери с високо ефективна регенерация на топлина/студ/влага
 • Енергийно-ефективни охладители на въздух  
 • Помпи
 • Компресори за сгъстен въздух, вкл. резервоари за сгъстен въздух
 • Въздуходувки за сгъстен въздух 
 • Централизирано управление на системи за сгъстен въздух   2
 • Изсушители на сгъстен въздух   
 • Устройства за компенсация на реактивна енергия и филтри за хармоници
 • Системи за регулиране на оборотите на електродвигатели с честотни регулатори/инвертори/ и софстартери  
 • Енергийно-ефективни изолационни системи в сгради
 • Енергоспестяващи осветители    
 • Автоматизирани системи за мониторинг на енергопотреблението. 

2.       Разходи за консултантски услуги за въвеждане и сертифициране на системи за енергиен мениджмънт в предприятията съгласно изискванията на стандарт БДС EN ISO 50001 (Energy Management Systems)/EN ISO 50001,

 • Разходите за въвеждане на системата не следва да надвишават 7000 лв.
 • Разходите за сертифициране на системата не следва да надвишават 9000 лв.

 

Размерът на отпусканата финансова помощ ще бъде както следва:

– Минимален размер на помощта – 25 000 лв.

– Максимален размер на помощта – 150 000 лв.

– Интензитет на финансиране – 50 %

 

При интерес да кандидатствате по програмата, не се колебайте да се свържете с нас. Ние сме готови да Ви подкрепим в развитието на вашите проектни идеи.        

Може да се свържете с нас на email: projects@delina-consult.com и моб. 0876 68 78 23!