fbpx

Министерството на регионалното развитие и благоустройството на Република България (Управляващ орган по Програмата) в сътрудничество със Службата за европейска интеграция на Република Сърбия (Национален партниращ орган по Програмата) обявяват на 17.08.2015 г. първа Покана за набиране на проектни предложения по Програмата ИНТЕРРЕГ-ИПП за трансгранично сътрудничество България-Сърбия, чиято цел е подобряване на трансграничното сътрудничество между България и Сърбия. Програмата е съ-финансирана от Инструмента за предприсъединителна помощ II на Европейския съюз.

 

Общата цел на Програмата е да стимулира балансирано и устойчиво развитие на граничния регион между България и Сърбия, интегриран в европейското пространство – постигнато чрез интелигентен икономически растеж, адаптация към промените в околната среда и подобряване на културата на обучение.
Общият бюджет на първата Покана за набиране на проектни предложения е 12 687 304,24 евро.

 

Проектните предложения трябва да отговарят на една от следните приоритетни оси и специфични цели на Програмата:
• Приоритетна ос 1. Устойчив туризъм:
Специфична цел 1.1. Туристическа атрактивност;
Специфична цел 1.2. Трансграничен туристически продукт;
Специфична цел 1.3. Хора за хора и работа в мрежа.

• Приоритетна ос 2. Младежи:
Специфична цел 2.1. Умения и предприемачество;
Специфична цел 2.2. Хора за хора и работа в мрежи.

• Приоритетна ос 3. Околна среда:
Специфична цел 3.1. Съвместно управление на риска;
Специфична цел 3.2. Опазване на природата.

 

Крайната цел на Програмата е да повиши капацитета на местните и регионални власти в разработването и изпълнението на съвместни проекти в допустимия трансграничен регион, определен по Програмата, както следва:
• За България (административно ниво NUTS III) – областите Видин, Монтана, Враца, София, Перник и Кюстендил;
• За Сърбия (административно ниво, еквивалент на NUTS III) – областите Бор, Зайчар, Топлица, Нишава, Пирот, Ябланица и Пчиня.

 

Пълният пакет документи за кандидатстване, включващ Насоките за кандидатстване е публикуван на следните интернет страници:
www.ipacbc-bgrs.eu
www.mrrb.government.bg
www.evropa.gov.rs
www.eufunds.bg

 

Крайният срок за набиране на проектни предложения е 18.01.2016 г.