fbpx

Подпомаганe затрудненията на предприятия от туристическия сектор, в резултат на пандемията от COVID-19”

 Краен срок за кандидатстване: 29.11.2021 г.

Бюджет по процедурата:

 

30 000 000 лв.

Допустими бенефициенти:

 

  • Микро, малки, средни и големи предприятия
  • Предприятия упражняващи дейност в един от следните кодове по (КИД 2008) на НСИ:

             за „Хотелиерство“ – КОД: 55.10, 55.20, 55.30, 55.90;

             за „Ресторантьорство“ – КОД: 56.10, 56.21, 56.29, 56.30;

             за „Туроператорска дейност“ – КОД: 79.11, 79.12, 79.90;

             за „Организиране на конгреси и търговски изложения“ – КОД: 82.30;

             за „Други дейности по хуманно здравеопазване“ – КОД: 86.90;

            за „Експлоатация на зали за представления“ – КОД: 90.04;

            за „Дейности, свързани с развлечения и отдих“ – КОД: 93.21, 93.29;

            за „Поддържане на добро физическо състояние“ – КОД: 96.04

  • Да имат спад на оборота през 2020 г. с най-малко 30% в сравнение с оборота през 2019 г.
  • Предприятия, които са регистрирани преди 01.01.2019 г.
  • Предприятия, реализирали оборот над 500 лв. за 2018 г. и над 500 лв. за 2019 г.

 ! Когато едно предприятие е упражнявало дейност, попадаща в повече от един от допустимите по схемата кодове, оборотът по тях се сумира за определяне на размера на спада.

Допустими дейности и разходи:

По-подробна информация за разходване и отчитане на безвъзмездната помощ по схемата ще бъде дадена от Администратора на помощ на по-късен етап от изпълнението на настоящата схема.

Размер на субсидията за проект (лева):

! Безвъзмездните средства се разпределят на пропорционален принцип спрямо броя на подадените заявления за подпомагане и реализирания оборот през 2019 г., но не повече от 20 на сто от реализирания оборот през 2019 г.