fbpx

Искате да инвестирате и да се развивате успешно? Търсите безвъзмездно финансиране от Европейските фондове?

Делина Консулт ще ви помогне да го постигнете!

Делина Консулт е консултантска фирма за европейски проекти с богат опит, която ще ви помогне да извървите пътя от вашата идея до Европейските пари. Вие знаете от какво се нуждаете, а ние знаем как да го постигнете. Заедно ще изберем най-добрия път за реализация на вашите планове за стартиращ или вече съществуващ бизнес.

Нови европрограми за безвъзмездно финансиране:


Изграждане на нови ВЕИ за собствено потребление в комбинация с локални съоръжения за съхранение на енергия в предприятията

ЕВРОПРОЕКТИ 2023

Очакван срок на отваряне:

Февруари-Март 2023 г.

Бюджет: 200 000 000 лв.

Кой може да получи финансиране:

1. Микро, малки и средни предприятия, малки дружества със средна пазарна капитализация и дружества със средна пазарна капитализация от следните сектори:

Група “Индустрия“:

 • сектор B „Добивна промишленост“
 • сектор C „Преработваща промишленост“
 • сектор E „Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване“
 • сектор F „Строителство“

Група “Услуги“:

 • сектор G „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети
 • сектор H „Транспорт, складиране и пощи“
 • сектор I „Хотелиерство и ресторантьорство“
 • сектор J „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“
 • сектор L „Операции с недвижими имоти“
 • сектор M „Професионални дейности и научни изследвания“
 • сектор N „Административни и спомагателни дейности“
 • сектор P „Образование“
 • сектор Q „Хуманно здравеопазване и социална работа“
 • сектор R „Култура, спорт и развлечения“
 • сектор S „Други дейности“

2. Да са регистрирани не по-късно от 31.12.2019 г.

3. Да са реализирали нетни приходи от продажби за 2021 финансова година в зависимост от категорията на предприятието – кандидат, както следва:

 • Микро предприятие ≥ 80 000 лева
 • Малко предприятие ≥ 187 000 лева
 • Средно предприятие, малко дружество със средна пазарна капитализация или дружество със средна пазарна капитализация ≥ 750 000 лева

4. Да са заявили подкрепа за основната си икономическа дейност съгласно Класификацията на икономическите дейности – КИД-2008

Допустими дейности:

Изграждане на нови фотоволтаични инсталации до 1 MW за производство на енергия от възобновяеми източници за собствено потребление в комбинация с локални съоръжения за съхранение на енергия (батерии):

 • Инсталираната мощност на изградената фотоволтаична система за собствено потребление в рамките на предложението за изпълнение на инвестиция не следва да надвишава повече от 2 (два) пъти размера на предоставената мощност, съгласно актуален договор на кандидата с електроразпределителното дружество (ЕРД), но не повече от 1 MW.
 • Локалните съоръжения за съхранение на енергия (батерии), следва да са с общ минимален капацитет равностоен на съхранение с продължителност от поне 4 (четири) часа за поне 25% от инсталираната мощност на фотоволтаичната система
 • Фотоволтаичната система и локалните съоръжения за съхранение на енергия (батерии) следва да се изграждат единствено върху покривни и фасадни конструкции на сгради, присъединени към електропреносната, електроразпределителна или затворена електроразпределителна мрежа, и/или върху недвижими имоти към тях
 • Инвестицията трябва да се изпълняват върху сграда/имот, която е изцяло собственост на кандидата, а когато имотът не е собственост на кандидата, същият следва да притежава документ за учредено право на строеж върху имота.

! Инвестицията следва да се поддържа от страна на крайния получател в имота, където първоначално е изградена, най-малко 5 (пет) години от окончателното плащане. За посочения период следва произведената от новите фотоволтаични инсталации енергия да се използва единствено за собствено потребление.

! Потребената електрическа енергия от кандидата от изградената по проекта фотоволтаична система следва да не е по-малко от 260 kWh на годишна база за всеки 1 kW инсталирана мощност на енергийното съоръжение.

Допустими разходи:

Разходи за изграждане на фотоволтаична система до 1 MW за собствено потребление в комбинация със съоръжения за локално съхранение на произведената енергия (батерии):

 • разходи за придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА)
 • разходи за придобиване на дълготрайни нематериални активи (ДНА)
 • разходи за строително-монтажни работи на покрив/фасада/прилежащ имот
 • разходи за консултантски услуги от инженерно-технически характер

Всички разходи по инвестицията следва да са извършени от един изпълнител (юридическо лице).

Размер на финансиране:

Максимален размер на помощта – 1 000 000 лева

Минимален размер на помощта –  100 000 лева

Процент субсидия:

Категория на предприятието

Максимален интензитет на помощта за дейности

извън ЮЗР (NUTS2)

Максимален интензитет на помощта за дейности

в ЮЗР (NUTS-2)

Микро и малки предприятия 50% 50%
Средни предприятия 50% 45%
Малки дружества със средна пазарна капитализация и дружества със средна пазарна капитализация 45% 35%

Проверете дали сте допустими:

ЗАЯВЕТЕ ОНЛАЙН КОНСУЛТАЦИЯ

Подпомагане на домакинствата в областта на енергията от ВИ

ЕВРОПРОЕКТИ 2023

Очакван срок на отваряне:

Февруари 2023 г.

Бюджет: 80 000 000 лв.

Кой може да получи финансиране:

 • Да е физическо лице, собственик на жилището, с което се кандидатства.
 • Жилището да е основно за Кандидата
 • В жилището се ползва неефективен източник на топлинна енергия (печка, котел, камина и др.) на твърдо гориво (дърва, въглища и др.).
 • В жилището е потребявана електрическа енергия минимум 6 месеца.

Допустими дейности:

Компонент 1: Слънчеви инсталации за битово горещо водоснабдяване (БГВ) – до 100% от стойността на инсталацията, но не повече от 1960,83 лв.

ИЛИ

Компонент 2: Фотовлтаични системи до 10 KWp, включително системи за съхранение на електрическа енергия – до 70% от стойността на системата, но не повече от 15 000 лв.

 
 
Проверете дали сте допустими:
 
ЗАЯВЕТЕ ОНЛАЙН КОНСУЛТАЦИЯ
 

Разработване на иновации в предприятията

ЕВРОПРОЕКТИ 2023

Очакван срок на отваряне:

Март 2023 г.

Бюджет: 127 000 000 лв.

Кой може да получи финансиране:

 • Микро, малки и средни предприятия от всички сектори
 • Малки дружества със средна пазарна капитализация
 • Големи предприятия, които са допустими единствено в сътрудничество с МСП

Допустими дейности: 

 • Извършване на тествания, изпитвания, измервания, необходими за разработването на иновацията
 • Създаване и тестване на прототипи и пилотни линии, свързани с разработването на иновацията
 • Придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА), необходими за разработването на иновацията
 • Придобиване на специализиран софтуер (вкл. разработване на софтуер и лицензи за срока на изпълнение на проекта), представляващ дълготраен нематериален актив (ДНА), необходим за разработването на иновацията
 • Защита на индустриална собственост на национално и международно равнище и ползване на необходимата за това експертна помощ

Размер на финансиране:

 • от 50 000 лв. до 500 000 лева
 • процент субсидия 60%

Проверете дали сте допустими

ЗАЯВЕТЕ ОНЛАЙН КОНСУЛТАЦИЯ

Мярка 6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ към ПРСР 2014-2020

Мярка 6.4 Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности към ПРСР 2014-2020

Очакван срок на отваряне:

Септември 2022 г.

Бюджет: 29 000 000 евро

Кой може да получи финансиране:

 • Земеделски стопани, които имат икономически размер на стопанството над 8000 евро измерен в стандартен производствен обем.
 • Микропредприятия, регистрирани като еднолични търговци или юридически лица по Търговския закон, Закона за кооперациите или Закона за вероизповеданията.
 • Физически лица, регистрирани по Закона за занаятите.

Допустими дейности:

 • Производствени дейности – напр. производство на мебели, сладкарски цех, производство на изделия от хартия и картон, на метални изделия и всички други производства на неземеделски продукти.
 • Предоставяне на услуги за всички икономически сектори и населението – напр. частни детски градини, старчески домове, зъболекарски кабинети, автосервиз, ветеринарни клиники, счетоводни услуги, ИКТ дейности, електронна търговия и др.
 • Местно занаятчийство
 • Развитието на технологиите в областта на „зелената икономика“, вкл. на енергия от ВЕИ за собствено потребление.

Инвестицията да се осъществява в селски район. Тук можете да намерите списък с общините, попадащи в селски райони.

Допустими разходи:

 • Изграждане или подобрения на недвижимо имущество (строително-монтажни работи)
 • Закупуване на нови машини и оборудване, включително компютърен софтуер
 • Хонорари на архитекти, инженери и консултанти
 • Нематериални инвестиции – придобиване и създаване на компютърен софтуер и придобиване на патенти, лицензи, авторски права и марки.

Размер на финансиране:

 • до 200 000 евро
 • процент на субсидията до 50%

Проверете дали сте допустими

ЗАЯВЕТЕ ОНЛАЙН КОНСУЛТАЦИЯ

ПЪТЯТ ОТ ВАШИТЕ ИДЕИ ДО ЕВРОПЕЙСКИТЕ ПАРИ!

Делина Консулт – Вашият консултант за Европроекти

delina-consult-expirience

Какво предлагаме:

 • Идентифициране и предварителна оценка на възможностите за кандидатстване за европейско финансиране
 • Подготовка на проектно предложение – разработка и подаване на целия пакет документи за кандидатстване, както и на допълнително изискуема документация в процес на оценяване
 • Управление на проекти – изготвяне на междинни и финални отчети, организиране на търгове, изготвяне на изискуемата административна, техническа и финансова документация в хода на проекта, подаване искане за плащане, и др.
 • Комуникация с контролните органи
 • Съдействие за осъществяване на партньорства с доставчици, подизпълнители, банки и финансови институции.

Защо да ни се доверите:

ДЕЛИНА КОНСУЛТ има дългогодишен опит и висока успеваемост в управлението на проекти, получаващи безвъзмездно финансиране по европейски програми.

Предоставяме високи стандарти за професионализъм и максимална прецизност в изготвяне на проектната документация. Консултантските ни услуги са в следните сферите на компетентност: конкурентоспособност на малки, средни и големи предприятия, енергийна ефективност и ВЕИ, иновации, ИКТ, добивна и лека промишленост, земеделие, туризъм, развитие на човешките ресурси, културни и творчески дейности.

Доверете ни се, за да ви ориентираме в лабиринта от информация и изисквания, свързани с осигуряване на европейско безвъзмездно финансиране.

Реализирани проекти

 • Проекти на обща стойност над 20 млн. лв. за технологична модернизация и въвеждане на ново производствено оборудване в предприятията
 • Проекти на обща стойност над 30 млн. лв. за подобряване на енергийната ефективност в предприятията (топлоизолация, енергоефективно осветление, дограма, енергоефективни машини и оборудване)
 • Проекти на обща стойност над 15 млн. лв. за разработване, внедряване и пазарна реализация на иновативни продукти
 • Подпомагане на над 60 фирми за получаване на безвъзмездно финансиране по мерките свързани с последствията от COVID-19 (производствени предприятия, ресторанти, хотели, туроператори, издателства, счетоводни услуги, търговия, др.)
 • Проекти за изграждане фотоволтаични електроцентрали – всеки с мощност около 100 kW в регионите Сандански, Добрич, Стара Загора, др.
 • Проекти за въвеждане на международно признати стандарти и системи за управление на ресурсите (ERP) в сфери като: складиране и транспорт, производство на PVC тръби, третиране на отпадъци, дистрибуция на козметика, консултантски услуги, счетоводни и одиторски услуги
 • Развитие на стартиращи иновативни предприятия – ИКТ сектор, производство на соларни съоръжения
 • Проекти за развитие на интегриран селски туризъм; земеделски производители
 • Проекти за обучение на заети лица; развитие на социални предприятия; създаване на нови работни места и други свързани с развитието на човешките ресурси

Наши клиенти:

МОБАЙЛ СИСТЕМС ООД

МОБАЙЛ СИСТЕМС ООД, www.mobisystems.com

ИЗДАТЕЛСТВО СОФТПРЕС ООД

ИЗДАТЕЛСТВО СОФТПРЕС ООД, www.soft-press.com

еЛандо АД

еЛандо АД, www.elando.com

КИТТНЕР АНЛАГЕН - УНД МАШИНЕНБАУ ЕООД

КИТТНЕР АНЛАГЕН – УНД МАШИНЕНБАУ ЕООД, www.kittner.bg

АКСИДИА АД

АКСИДИА АД, www.accedia.com

СМАРТСОФТ ООД

СМАРТСОФТ ООД, https://smart-soft.net/

АС ООД

АС ООД, www.as-adv.com

ОФИС СУИТ ООД

ОФИС СУИТ ООД, www.officesuite.com

МЕТАЛВЕРК ЕООД

МЕТАЛВЕРК ЕООД, www.metallwerk-bg.com

БУМАР АД

БУМАР АД, www.bumarp.com/bg/

СОЛЕРИ ООД

СОЛЕРИ ООД, www.solery.eu

ЕТНА КАРГО ООД

ЕТНА КАРГО ООД, www.etnacargo.com

КОРЕЛ ИД ЕООД

КОРЕЛ ИД ЕООД

КАПРОНИ АД

КАПРОНИ АД, www.caproni.bg

АА МОБАЙЛ ООД

АА МОБАЙЛ ООД, www.aamobile.com

МЛ БЪЛГАРИЯ АД

МЛ БЪЛГАРИЯ АД, www.mlbulgaria.com


Свържете се с нас

Телефон:
+359 876 687823
+359 2 851 1040

Имейл:
projects@delina-consult.com

Facebook:
https://www.facebook.com/DelinaConsult