fbpx

ЕВРОПРОЕКТИ 2022

Искате да инвестирате и да се развивате успешно? Търсите безвъзмездно финансиране от Европейските фондове?

Делина Консулт ще ви помогне да го постигнете!

Делина Консулт е консултантска фирма за европейски проекти с богат опит, която ще ви помогне да извървите пътя от вашата идея до Европейските пари. Вие знаете от какво се нуждаете, а ние знаем как да го постигнете. Заедно ще изберем най-добрия път за реализация на вашите планове за стартиращ или вече съществуващ бизнес.

Нови европрограми за безвъзмездно финансиране:


Технологична модернизация в МСП

ТЕХНОЛОГИЧНА МОДЕРНИЗАЦИЯ В МСП

 

Очакван срок на отваряне:

Юли 2022 г.

Бюджет: 260 000 000 лв.

 

Кой може да получи финансиране:

 • Микро, малки и средни предприятия.
 • Предприятията да осъществяват основна икономическа дейност в приоритетните направления на секторите – С „Преработваща промишленост“, Е „Управление на отпадъци и възстановяване“, J „Създаване и управление на информация и творчески продукти“, М „Професионални дейности и научни изследвания“.
 • Да са реализирали нетни приходи от продажби общо за 2019-та, 2020-та и 2021-ва г.:

               Микро предприятие         ≥ 210 000 лева

               Малко предприятие         ≥ 750 000 лева

               Средно предприятие        ≥ 3 000 000 лева

 • Да са реализирали нетни приходи от продажби за 2021-ва г.:

              Микро предприятие         ≥ 70 000 лева

              Малко предприятие         ≥ 250 000 лева

              Средно предприятие        ≥ 1 000 000 лева

Допустими дейности:

 • закупуване на ново технологично оборудване, машини и съоръжения
 • внедряване на специализирани софтуери за подпомагане на основната производствена дейност, вкл. и ERP системи, CRM системи и/или MOM/MES системи
 • дигитализация на производствени процеси

Размер на финансиране:

 • до 200 000 лева за микро предприятия
 • до 350 000 лева за малки предприятия
 • до 600 000 лева за средни предприятия 

Процент субсидия: до 50%

Проверете дали сте допустими:

ЗАЯВЕТЕ ОНЛАЙН КОНСУЛТАЦИЯ

Грантова схема за изграждане на фотоволтаични системи за електрическа енергия за собствено потребление

Грантова схема за изграждане на фотоволтаични системи за електрическа енергия за собствено потребление

 

Очакван срок на отваряне:

Трето тримесечие 2022 г.

Бюджет: 220 000 000 лв.

Кой може да получи финансиране:

 • Микро, малки и средни предприятия и малки дружества със средна пазарна капитализация
 • От всички сектори с изключение на предприятията от сектор D “Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“ и сектор А „Селско, горско и рибно стопанство“

Допустими дейности:

Придобиване на активи, свързани с инсталиране на системи за електрическа енергия от ВИ до 1 МW за собствено потребление, в комбинация със съоръжения за локално съхранение на произведената енергия с прекъсваем и неравномерен режим на работа:

 • Изграждане/рехабилитация на инфраструктура (СМР)
 • Закупуване на машини и съоръжения
 • Разходи за консултантски услуги
 • Разходи за придобиване на НМДА – патенти, софтуер

Разходите за ограничени СМР, консултантски услуги или разходи за недълготрайни активи ще бъдат допустими единствено под режим de minimis.

Размер на финансиране:

 • до 391 166 лева
 • процент на субсидията до 50%

Проверете дали сте допустими

ЗАЯВЕТЕ ОНЛАЙН КОНСУЛТАЦИЯ

Ваучерна схема за ИКТ решения и киберсигурност в МСП

Ваучерна схема за ИКТ решения и киберсигурност в МСП

 

Очакван срок на отваряне:

Трето тримесечие 2022 г.

Бюджет: 60 000 000 лв.

Кой може да получи финансиране:

  Микро, малки и средни предприятия от всички сектори на българската икономика, с изключение на: сектор А Селско, горско и рибно стопанство, сектор В Добивна промишленост, сектор F Строителство, сектори Образование и Социална дейност.

Допустими дейности:

 • Услуги за ИКТ дигитален маркетинг
 • Уеб-базирани ИКТ услуги за платформи
 • Уебсайтове, мобилни приложения и др.
 • Придобиване на софтуер за оптимизиране на управленски, производствени и логистични процеси
 • Въвеждане на мерки за осигуряване на информационна и киберсигурност
 • Закупуване на хардуер, необходим за работата на новите приложения и софтуер
 • Консултантски услуги за формиране на умения за работа и прилагане на съвременни ИКТ чрез обучение на служители на получателите на ваучерите

Размер на финансиране:

 • до 30 000 лева
 • процент субсидия 100%

Проверете дали сте допустими

ЗАЯВЕТЕ ОНЛАЙН КОНСУЛТАЦИЯ

Мярка 6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ към ПРСР 2014-2020

Мярка 6.4 Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности към ПРСР 2014-2020

 

Очакван срок на отваряне:

Септември 2022 г.

Бюджет: 29 000 000 евро

Кой може да получи финансиране:

 • Земеделски стопани, които имат икономически размер на стопанството над 8000 евро измерен в стандартен производствен обем.
 • Микропредприятия, регистрирани като еднолични търговци или юридически лица по Търговския закон, Закона за кооперациите или Закона за вероизповеданията.
 • Физически лица, регистрирани по Закона за занаятите.

Допустими дейности:

 • Производствени дейности – напр. производство на мебели, сладкарски цех, производство на изделия от хартия и картон, на метални изделия и всички други производства на неземеделски продукти.
 • Предоставяне на услуги за всички икономически сектори и населението – напр. частни детски градини, старчески домове, зъболекарски кабинети, автосервиз, ветеринарни клиники, счетоводни услуги, ИКТ дейности, електронна търговия и др.
 • Местно занаятчийство
 • Развитието на технологиите в областта на „зелената икономика“, вкл. на енергия от ВЕИ за собствено потребление.

Инвестицията да се осъществява в селски район. Тук можете да намерите списък с общините, попадащи в селски райони.

Допустими разходи:

 • Изграждане или подобрения на недвижимо имущество (строително-монтажни работи)
 • Закупуване на нови машини и оборудване, включително компютърен софтуер
 • Хонорари на архитекти, инженери и консултанти
 • Нематериални инвестиции – придобиване и създаване на компютърен софтуер и придобиване на патенти, лицензи, авторски права и марки.

Размер на финансиране:

 • до 200 000 евро
 • процент на субсидията до 50%

Проверете дали сте допустими

ЗАЯВЕТЕ ОНЛАЙН КОНСУЛТАЦИЯ

ПЪТЯТ ОТ ВАШИТЕ ИДЕИ ДО ЕВРОПЕЙСКИТЕ ПАРИ!

Делина Консулт – Вашият консултант за Европроекти

delina-consult-expirience

Какво предлагаме:

 • Идентифициране и предварителна оценка на възможностите за кандидатстване за европейско финансиране
 • Подготовка на проектно предложение – разработка и подаване на целия пакет документи за кандидатстване, както и на допълнително изискуема документация в процес на оценяване
 • Управление на проекти – изготвяне на междинни и финални отчети, организиране на търгове, изготвяне на изискуемата административна, техническа и финансова документация в хода на проекта, подаване искане за плащане, и др.
 • Комуникация с контролните органи
 • Съдействие за осъществяване на партньорства с доставчици, подизпълнители, банки и финансови институции.

Защо да ни се доверите:

ДЕЛИНА КОНСУЛТ има дългогодишен опит и висока успеваемост в управлението на проекти, получаващи безвъзмездно финансиране по европейски програми.

Предоставяме високи стандарти за професионализъм и максимална прецизност в изготвяне на проектната документация. Консултантските ни услуги са в следните сферите на компетентност: конкурентоспособност на малки, средни и големи предприятия, енергийна ефективност и ВЕИ, иновации, ИКТ, добивна и лека промишленост, земеделие, туризъм, развитие на човешките ресурси, културни и творчески дейности.

Доверете ни се, за да ви ориентираме в лабиринта от информация и изисквания, свързани с осигуряване на европейско безвъзмездно финансиране.

Реализирани проекти

 • Проекти на обща стойност над 20 млн. лв. за технологична модернизация и въвеждане на ново производствено оборудване в предприятията
 • Проекти на обща стойност над 30 млн. лв. за подобряване на енергийната ефективност в предприятията (топлоизолация, енергоефективно осветление, дограма, енергоефективни машини и оборудване)
 • Проекти на обща стойност над 15 млн. лв. за разработване, внедряване и пазарна реализация на иновативни продукти
 • Подпомагане на над 60 фирми за получаване на безвъзмездно финансиране по мерките свързани с последствията от COVID-19 (производствени предприятия, ресторанти, хотели, туроператори, издателства, счетоводни услуги, търговия, др.)
 • Проекти за изграждане фотоволтаични електроцентрали – всеки с мощност около 100 kW в регионите Сандански, Добрич, Стара Загора, др.
 • Проекти за въвеждане на международно признати стандарти и системи за управление на ресурсите (ERP) в сфери като: складиране и транспорт, производство на PVC тръби, третиране на отпадъци, дистрибуция на козметика, консултантски услуги, счетоводни и одиторски услуги
 • Развитие на стартиращи иновативни предприятия – ИКТ сектор, производство на соларни съоръжения
 • Проекти за развитие на интегриран селски туризъм; земеделски производители
 • Проекти за обучение на заети лица; развитие на социални предприятия; създаване на нови работни места и други свързани с развитието на човешките ресурси

Наши клиенти:

МОБАЙЛ СИСТЕМС ООД

МОБАЙЛ СИСТЕМС ООД, www.mobisystems.com

ИЗДАТЕЛСТВО СОФТПРЕС ООД

ИЗДАТЕЛСТВО СОФТПРЕС ООД, www.soft-press.com

еЛандо АД

еЛандо АД, www.elando.com

КИТТНЕР АНЛАГЕН - УНД МАШИНЕНБАУ ЕООД

КИТТНЕР АНЛАГЕН – УНД МАШИНЕНБАУ ЕООД, www.kittner.bg

АКСИДИА АД

АКСИДИА АД, www.accedia.com

СМАРТСОФТ ООД

СМАРТСОФТ ООД, https://smart-soft.net/

АС ООД

АС ООД, www.as-adv.com

ОФИС СУИТ ООД

ОФИС СУИТ ООД, www.officesuite.com

МЕТАЛВЕРК ЕООД

МЕТАЛВЕРК ЕООД, www.metallwerk-bg.com

БУМАР АД

БУМАР АД, www.bumarp.com/bg/

СОЛЕРИ ООД

СОЛЕРИ ООД, www.solery.eu

ЕТНА КАРГО ООД

ЕТНА КАРГО ООД, www.etnacargo.com

КОРЕЛ ИД ЕООД

КОРЕЛ ИД ЕООД

КАПРОНИ АД

КАПРОНИ АД, www.caproni.bg

АА МОБАЙЛ ООД

АА МОБАЙЛ ООД, www.aamobile.com

МЛ БЪЛГАРИЯ АД

МЛ БЪЛГАРИЯ АД, www.mlbulgaria.com


Свържете се с нас

Телефон:
+359 876 687823
+359 2 851 1040

Имейл:
projects@delina-consult.com

Facebook:
https://www.facebook.com/DelinaConsult