Фотоволтаик за предприятия

Фотоволтаик за предприятия„Изграждане на нови ВЕИ за собствено потребление в комбинация с локални съоръжения за съхранение на енергия в предприятията“

 

Краен срок за кандидатстване: 15 май 2023 г.

Цел:

Целта на процедурата е предоставяне на безвъзмездни средства за изграждане на възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) за собствено потребление, комбинирани с локални съоръжения за съхранение на енергия, с което да се насърчи прехода на частния сектор към екосъобразна дейност.

 

Бюджет по процедурата:

200 000 000 лв., разпределен по следните групи сектори:

 

Групи сектори на икономическа дейност:

Микро предприятия

 

Малки предприятия

 

 

 

Средни предприятия

Малки дружества със средна пазарна капитализация и дружества със средна пазарна капитализация

Индустрия (включваща сектори B, C, E и F)

13 000 000 лева

 

40 000 000 лева

 

39 000 000 лева

 

38 000 000

лева

Услуги (включваща сектори G, H, I, J, L, M, N, P, Q, R и S)

10 000 000 лева

 

21 000 000 лева

 

21 000 000 лева

 

18 000 000

лева

Допустими бенефициенти:

 

1.     Микро, малки и средни предприятия, малки дружества със средна пазарна капитализация и дружества със средна пазарна капитализация от следните сектори:

 

Група “Индустрия“:

v  сектор B „Добивна промишленост“

v  сектор C „Преработваща промишленост“

v  сектор E „Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване“

v  сектор F „Строителство“

 

        Група “Услуги“:

v  сектор G „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети

v  сектор H „Транспорт, складиране и пощи“

v  сектор I „Хотелиерство и ресторантьорство“

v  сектор J „Създаване и разпространение на информация и творчески  продукти; далекосъобщения“

v  сектор L „Операции с недвижими имоти“

v  сектор M „Професионални дейности и научни изследвания“

v  сектор N „Административни и спомагателни дейности“

v  сектор P „Образование“

v  сектор Q „Хуманно здравеопазване и социална работа“

v  сектор R „Култура, спорт и развлечения“

v  сектор S „Други дейности“.

 

2.  Да са регистрирани не по-късно от 31.12.2019 г.

3.  Да са реализирали нетни приходи от продажби за 2021 финансова година в зависимост от категорията на предприятието – кандидат, както следва:

v  Микро предприятие ≥ 80 000 лева

v  Малко предприятие ≥ 200 000 лева

v  Средно предприятие ≥ 800 000 лева

v  Малко дружество със средна пазарна капитализация или дружество със средна пазарна капитализация ≥ 3 000 000 лева

4.  Да са заявили подкрепа за основната си икономическа дейност съгласно Класификацията на икономическите дейности – КИД-2008

 

Допустими дейности:

Изграждане на нови фотоволтаични инсталации до 1 MW за производство на енергия от възобновяеми източници за собствено потребление в комбинация с локални съоръжения за съхранение на енергия (батерии):

v Инсталираната мощност на изградената фотоволтаична система за собствено потребление в рамките на предложението за изпълнение на инвестиция не следва да надвишава повече от 2 (два) пъти размера на предоставената мощност (съгласно удостоверение за предоставена мощност, издадено от електроразпределителното дружество (ЕРД) или договор с ЕРД за предоставена мощност на кандидата), но не повече от 1 MW.

 

v Локалните съоръжения за съхранение на енергия (батерии), следва да са с общ минимален капацитет (в kWh) равностоен на съхранение с продължителност от поне 1 (един) час за поне 100% от инсталираната мощност на фотоволтаичната система. Като отговарящи на изискването биха се приели например и батерии с общ минимален капацитет (в kWh) на съхранение с продължителност от поне 2 (два) часа за поне 50% от инсталираната мощност на фотоволтаичната система, или батерии с общ минимален капацитет (в kWh) на съхранение с продължителност от поне 4 (четири) часа за поне 25% от инсталираната мощност на фотоволтаичната система, и т.н.

 

v Фотоволтаичната система и локалните съоръжения за съхранение на енергия (батерии) следва да се изграждат единствено върху покривни и фасадни конструкции на сгради, присъединени към електропреносната, електроразпределителна или затворена електроразпределителна мрежа, и/или върху недвижими имоти към тях, в урбанизирани територии.

 

v Фотоволтаичната система с батерии трябва да се изграждат върху сграда/имот, която/който е изцяло собственост на кандидата. В случай на сграда, същата следва да е въведена в експлоатация към датата на кандидатстване.

ИЛИ

Фотоволтаичната система с батерии трябва да се изграждат върху сграда, за която единствено кандидатът има учредено право на строеж. Сградата, за която има учредено право на строеж, следва да е въведена в експлоатация към датата на кандидатстване.

Инвестицията не може да се изпълнява върху сграда/имот, които се ползват от кандидата чрез договор за наем или концесия.

 

v Кандидатства се с идеен проект или технически/работен проект, изготвен от лице с проектантска правоспособност, вписано в съответния регистър на Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране.

 

v    Произведената енергия от фотоволтаичната система не може да бъде предмет на търговска сделка за покупко-продажба през периода на устойчивост (5 (пет) години от въвеждане в експлоатация  на фотоволтаична система).

 

v    Дейностите по монтиране на фотоволтаичните системи и съоръженията за локално съхранение могат да се извършват единствено от юридически лица, ангажирали в екипа си лица, притежаващи необходимата професионална квалификация, включени в списъка по чл. 21 на ЗЕВИ, поддържан на интернет страницата на АУЕР: https://www.seea.government.bg/bg/?option=com_grid&gid=14_mg_0&p=34

 

v    Произведената електрическа енергия от изградената по проекта фотоволтаична система следва да не е по-малко от 260 kWh на годишна база за всеки 1 kW инсталирана мощност на енергийното съоръжение. Ежегодно в продължение на 4 години след годината на въвеждане в експлоатация на системата, бенефициентите следва да представят информация на ГД „ЕФК“ към МИР, за електрическата енергия за собствено потребление, произведена от енергийното съоръжение. Информацията се предоставя за изминалата календарна година в срок до 15 април на следващата година.

 

Допустими разходи:

Разходи за изграждане на фотоволтаична система до 1 MW за собствено потребление в комбинация със съоръжения за локално съхранение на произведената енергия (батерии):

v  разходи за придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА)

v  разходи за придобиване на дълготрайни нематериални активи (ДНА)

v  разходи за строително-монтажни работи на покрив/фасада/прилежащ имот

v  разходи за консултантски услуги от инженерно-технически характер

Всички разходи по инвестицията следва да са извършени от един изпълнител (юридическо лице).

 

! Пределна (максимална) цена за изграждане на фотоволтаична система до 1 MW за собствено потребление в комбинация със съоръжения за локално съхранение на произведената енергия (батерии) е в размер на до 3 000 лева без ДДС за всеки 1 kW инсталирана мощност.

 

Размер на помощта:

Максимален размер на помощта – 1 000 000 лева

Минимален размер на помощта –  75 000 лева

 

Интензитет на финансиране:

Категория на предприятието

Максимален интензитет на помощта за дейности

извън ЮЗР (NUTS2)

Максимален интензитет на помощта за дейности

в ЮЗР (NUTS-2)

Микро и малки предприятия

50%

50%

Средни предприятия

50%

45%

Малки дружества със средна пазарна капитализация и дружества със средна пазарна капитализация

45%

35%

Техническа готовност за кандидатстване:

1.    В зависимост от степента на проектна готовност за изграждане на фотоволтаичната система за собствено потребление в комбинация със съоръжения за локално съхранение на произведената енергия (батерии), включени в предложението, кандидатът следва да представи изготвен от лице с проектантска правоспособност:

Идеен проект (ако за обект/ите на интервенция няма пълна проектна готовност към момента на кандидатстване)

ИЛИ

Технически/работен проект (за обекти в пълна степен на проектна готовност).

Документите се изготвят от лице с проектантска правоспособност, вписано в съответния регистър на Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране – https://kiip.bg/register.

 

2.  Удостоверение, издадено от ЕРД, или Договор с ЕРД , от което/който е видна предоставената мощност на кандидата към 01.12.2022 г. за обекта, където ще се изгради фотоволтаичната система с батериите.