Енергийно обновяване на сгради в сферата на производството, търговията и услугите, както и сгради от сектор туризъм

НАЦИОНАЛЕН ПЛАН ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И УСТОЙЧИВОСТ

Енергийно обновяване на сгради в сферата на производството, търговията и услугите, както и сгради от сектор туризъмПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА СГРАДИ В СФЕРАТА НА ПРОИЗВОДСТВОТО, ТЪРГОВИЯТА И УСЛУГИТЕ, КАКТО И СГРАДИ ОТ СЕКТОР ТУРИЗЪМ

Кандидатстване: 02.02.2023 г. – 15.06.2023 г.

Цел:

Основната цел на настоящата процедура е устойчиво енергийно обновяване на сгради в сферата на производството, търговията и услугите, както и сгради от сектор туризъм.

Бюджет по програмата:

Общ бюджет: 235 200 000 лв., разпределен по следния начин:

v  Микро/малки предприятия (25%) – 58 800 000 лв.

v  Средни предприятия (35%) – 82 320 000 лв.

v  Големи предприятия (40 %) – 94 080 000 лв.

 

Допустими бенефициенти:

 

v  Микро, малки, средни предприятия и големи предприятия, регистрирани не по-късно от 31.12.2019 г.

v  Да са реализирали нетни приходи от продажби за 2022-ра финансова година в зависимост от категорията на предприятието-кандидат, както следва:

Микропредприятие       ≥ 70 000 лева

Малко предприятие      ≥ 150 000 лева

Средно предприятие     ≥ 650 000 лева

Голямо предприятие      ≥ 3 500 000 лева

 

Допустими дейности:

v Дейности за извършване на обследване за енергийна ефективност и сертифициране за ЕЕ – първоначално обследване за енергийна ефективност за целите на подаване на предложение по настоящата процедура;

v Дейности за изпълнение на СМР за прилагане на мерки за енергийна ефективност и мерки за оползотворяване на енергия от възобновяеми източници, ако са посочени в енергийното обследване, в т. ч. всички съпътстващи  СМР, необходими за изпълнение на мерките;

v Дейности за изготвяне на инвестиционен проект и оценка на съответствието му съгласно ЗУТ;

v Дейности за авторски надзор, съгласно ЗУТ;

v Дейности за строителен надзор, съгласно ЗУТ;

v Дейности, свързани с въвеждането на обектите в експлоатация;

v Дейности за изготвяне на независима експертна оценка, изготвена от сертифициран енергиен одитор след приключване на дейностите по изпълнение на СМР.

 

ВАЖНО:

Задължително изискване е след изпълнение на препоръчаните в обследванията за енергийна ефективност мерки, във всяка сграда, включена в проекта, да се постигне минимум 30% спестяване на първична енергия.

 

KОМПОНЕНТ 1 – ПРЕДПРИЯТИЯ В СФЕРАТА НА ПРОИЗВОДСТВОТО

 

v Следва да се спазват изискванията за изготвяне на обследвания за енергийна ефективност, определени в Наредба № Е-РД-04-05 от 8.09.2016 г. за определяне на показателите за разход на енергия, енергийните характеристики на предприятия, промишлени системи и системи за външно изкуствено осветление, както и за определяне на условията и реда за извършване на обследване за енергийна ефективност и изготвяне на оценка на енергийни спестявания, съгласно чл. 57, ал. 6 от ЗЕЕ.

 

v За сгради на предприятия в сферата на производството (Kомпонент 1), процентът на енергийни спестявания се изчислява от Доклада за резултатите от обследване за енергийна ефективност, изготвено по реда на чл. 57, ал. 6 от ЗЕЕ.

 

v За сградите на предприятия в сферата на производството, които попадат в обхвата на Kомпонент 1, не се изисква постигане на клас на енергопотребление.

 

v Не се издава сертификат за енергийни характеристики на промишлена система, както и не се издава сертификат за енергийни характеристики на производствена сграда, която е част от промишлената система.

 

v Следва да се осигури най-малко 30 % спестяване на първична енергия спрямо базова линия на енергопотребление на производствената сграда.

 

 

KОМПОНЕНТ 2 – ПРЕДПРИЯТИЯ В СФЕРАТА НА ТЪРГОВИЯТА И УСЛУГИТЕ, ВКЛЮЧИТЕЛНО В СЕКТОР „ТУРИЗЪМ“

 

v Следва да се спазват изискванията за изготвяне на обследване за енергийна ефективност и сертификат за енергийни характеристики на сграда в експлоатация, определени в Наредба № Е-РД-04-2 от 16.12.2022 г. и Наредба № РД-02-20-3 от 09.11.2022 г.

 

v Процентът на енергийни спестявания се изчислява от сертификата за енергийни характеристики на сградата, съставен след извършено обследване за енергийна ефективност, съгласно Наредба № Е-РД-04-2 от 16.12.2022 г. и Наредба № РД-02-20-3 от 09.11.2022 г., на база годишен разход на първична невъзобновяема енергия при актуално състояние и годишен разход на първична невъзобновяема енергия след въвеждане на енергоспестяващите мерки от избрания пакет.

 

v Докладът от обследването за енергийна ефективност следва бъде изготвен в обхват и съдържание съгласно изискванията, опредени в Наредба № РД-02-20-3 от 09.11.2022 г.

 

v След изпълнение на предвидените в изготвеното обследване за енергийна ефективност енергоспестяващи мерки (ЕСМ), се изисква постигане на клас на енергопотребление „В” и минимум 30% спестяване на първична енергия.

 

! В случай, че мерките в предложението за изпълнение на инвестиция включват изграждане на съоръжения/системи за производство на енергия от възобновяеми източници (ВИ) в сградата (или в близост до сградата), допустими за финансиране са само такива за собствено потребление, с цел осигуряване на сградата с енергията от ВИ за отопление, охлаждане, вентилация, гореща вода за битови нужди, осветление и др.

 

Срок на изпълнение на проекта

До 24 месеца

Размер на субсидията за проект (лева):

v  Минимален размер на заявеното безвъзмездно финансиране на предприятие: 35 000 лева

v  Максимален размер на заявеното безвъзмездно финансиране на предприятие:

®     Микро предприятия: 100 000 лева

®     Mалки предприятия: 300 000 лева

®     Средни предприятия: 500 000 лева

®     Големи предприятия: 1 500 000 лева

 

Процент съфинансиране:

 

v  При режим „de minimis“:

Интензитет на финансиране –  65%

 

v  При режим „Инвестиционни помощи за мерки за повишаване на енергийната ефективност“:

                                                   В ЮЗР:            Извън ЮЗР:

Микро и малки предприятия        55%                 65%

Средни предприятия                   45%                 55%

Големи предприятия                   35%                 45%

Техническа документация при кандидатстването

 

На етапа на кандидатстване кандидатът следва да представи:

1.       Доклад за резултатите от обследване за енергийна ефективност, изготвено по реда на Наредбата по чл. 57, ал. 6 от ЗЕЕ (за сгради по компонент 1) ИЛИ доклад за резултатите от обследване за енергийна ефективност и валиден сертификат за енергийни характеристики на сграда в експлоатация, изготвени по реда на действащата към момента на кандидатстване Наредба по чл. 48 от ЗЕЕ (за сгради по компонент 2), за сградата, включена в предложението за изпълнение на инвестиция.

За целите на процедурата, сертификатът за енергийни характеристики на всяка сграда, която кандидатства за получаване на средства по Компонент 2 трябва да се издаде/актуализира в съответствие с изискванията към енергийните характеристики, определени в Наредба №РД-02-20-3 от 9.11.2022 г. за технически изисквания към енергийните характеристики на сгради (Обн. ДВ. бр.92 от 18 Ноември 2022г., изм. и доп. ДВ. бр.3 от 10 Януари 2023г.).

и Наредба № Е-РД-04-2 от 16.12.2022 г. за обследване за енергийна ефективност, сертифициране и оценка на енергийните спестявания на сгради.

2.       КСС за предвидените за изпълнение енергоспестяващи мерки в обследванията за енергийна ефективност.

3.       Писмо по чл. 2, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони от съответната компетентна институция – РИОСВ/МОСВ, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от същата наредба,

или

Решение за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, съгласно чл. 8 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда с характер „да не се извършва ОВОС“ или Решение по ОВОС за одобряване, съгласно чл. 18 от същата наредба;

или

Решение по чл. 18 или чл. 28 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони за одобряване.

В случай на издадени Решения по ЗООС и ЗБР инвестиционният проект трябва да е съобразен с условията и мерките в решенията и да съответства на описаните параметри в тях.

 

! Задължение на крайния получател е да съхранява оригинал на техническата документация в целия й наличен обем и свързаната с нея налична документация (съгласувания, одобрения и разрешения и др.), включително и готовият работен/технически проект трябва да бъде изготвен и одобрен съгласно Закона за устройство на територията, Наредба №4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти и действащата нормативна уредба, придружен от количествени сметки по приложимите части и количествено-стойностна сметка по видове СМР в пълно съответствие с КС на проектантите.