Програми 2021-2027

През програмен период 2021-2027, Европейския съюз е насочил средства за финансиране на проекти, които са в синхрон със следните основни цели:

 • По-интелигентна Европа чрез насърчаване на иновативния и интелигентен икономически преход;
 • По-зелен, нисковъглероден преход към икономика с нетни нулеви въглеродни емисии и устойчива Европа чрез насърчаване на чист и справедлив енергиен преход, зелени и сини инвестиции, кръгова икономика, смекчаване на последиците от изменението на климата и приспособяване към тях, превенция и управление на риска и устойчива градска мобилност;
 • По-добре свързана Европа чрез подобряване на мобилността и регионалната свързаност на ИКТ;
 • По-социална Европа чрез изпълнение на европейския стълб на социалните права;
 • Европа по-близо до гражданите чрез насърчаване на устойчиво и интегрирано развитие на градските, селските и крайбрежните райони и местните инициативи.

Тези заложени цели ще бъдат осъществени чрез финансиране на проекти в рамките програми със следните бюджети:

 • „НАЦИОНАЛЕН ПЛАН ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И УСТОЙЧИВОСТ“ – финансиран от Механизма за възстановяване и устойчивост на NextGenerationEU, с общ бюджет в размер на 13,6 млрд.лева
 • ПРОГРАМА „КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ И ИНОВАЦИИ В ПРЕДПРИЯТИЯТА“ – финансирана от Европейския фонд за регионално развитие, с общ бюджет в размер на 1 487 765 011 евро
 • ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ“ – финансирана от Европейския социален фонд +, с общ бюджет в размер на 1 996 852 475 евро
 • ПРОГРАМА „НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ, ИНОВАЦИИ И ДИГИТАЛИЗАЦИЯ ЗА ИНТЕЛИГЕНТНА ТРАНСФОРМАЦИЯ“ – финансирана от  Европейския фонд за регионално развитие, с общ бюджет в размер на 1 167 498 533 евро
 • ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНИТЕ“ – финансирана от Фонд за справедлив преход и от Европейския фонд за регионално развитие, с общ бюджет в размер на 3 387 681 809 евро
 • ПРОГРАМА „ОБРАЗОВАНИЕ“ – финансирана от Европейския социален фонд +, с общ бюджет в размер на 977 668 537 евро
 • ПРОГРАМА „ОКОЛНА СРЕДА“ – финансирана от Кохезионния фонд и Европейския фонд за регионално развитие, с общ бюджет в размер на 1 833 382 461 евро