Програма за развитие на селските райони 2014-2020

ПРСР 2014 – 2020 г. има три цели:

 

 • Повишаване на конкурентоспособността и балансирано развитие на селското стопанство и хранителната промишленост.
 • Опазване на екосистемите и устойчиво управление, използване на природните ресурсите в земеделието, горското стопанство и хранителната промишленост, предотвратяване на климатичните промени и приспособяване към тях.
 • Социално-икономическо развитие на селските райони, осигуряващо нови работни места, намаляване на бедността, социално включване и по-добро качество на живот.

Общият бюджет, определен за финансирането на проектите по Програмата е в размер на 2 338 783 966,00 евро.

Приоритети:

 1. Стимулиране трансфера на знания и иновации
 2. Конкурентоспособност на селското стопанство и жизнеспособност на фермите
 3. Организация на продоволствената верига и управление на риска
 4. Възстановяване, опазване и подобряване на екосистемите зависещи от земеделие/гори
 5. Ефективност на ресурсите и преминаване към нисковъглеродна и
  устойчива на климата икономика
 6. Социално приобщаване, намаляване на бедността и икономическо развитие в селските райони

Индикативна годишна програма за 2017 г. по ПРСР 2014 – 2020 г.

Мерки:

Мярка 1 „Трансфер на знания и действия по осведомяване“
Мярка 2 „Консултантски услуги, услуги по управление на стопанството и услуги по заместване в стопанството“
Мярка 4 „Инвестиции в материални активи“
Мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“
Подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски производители“
Подмярка 6.2 „Стартова помощ за неземеделски дейности“
Подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитие на малки стопанства“
Подмярка 6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“
Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“
Мярка 8 „Инвестиции в развитието на горските територии и подобряване на жизнеспособността на горите“
Мярка 9 „Създаване на групи и организации на производителите“
Мярка 10 „Агроекология и климат“
Мярка 11 „Биологично земеделие“
Мярка 12 „Плащания по Натура 2000 и Рамковата директива за водите“
Мярка 13 „Плащания за райони, изправени пред природни или други специфични ограничения“
Мярка 14 „Хуманно отношение към животните“
Мярка 15 „Екологични услуги и услуги във връзка с климата в горското стопанство и опазване на горите“
Мярка 16 „Сътрудничество“
Мярка 19 „ЛИДЕР“

Тематична подпрограма за развитие на малки земеделски стопанства в република българия (2014-2020)

Стратегическата цел на тематичната подпрограма е подпомагане на преструктурирането, повишаване на жизнеспособността и устойчивото развитие на малките земеделски стопанства.

 

Общият бюджет на подпрограмата е 93436 895евро.

 

За целите на политиката през периода 2014-2020 се използва следната дефиниция на малки стопанства:

 • Икономически размер, измерен в стандартен производствен обем (СПО) от 2 000 до 7 999 евро.
 • Регистрация като земеделски производители съгласно Закона за подпомагане на земеделските производители.

Актуални мерки за финансиране през 2017 г.:

Подмярка 4.1.2 Инвестиции в земеделски стопанства по Тематична подпрограма за развитие на малки стопанства

Подмярка 4.2 Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти

Подмярка 6.1 Стартова помощ за млади земеделски производители

Подмярка 6.4. Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности

Подмярка 7.2. Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура

Подмярка 7.6. Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и на културното и природното наследство на селата

Подмярка 8.3. Предотвратяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития

Подмярка 8.4. Възстановяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития

Подмярка 8.6. Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и търговията на горски продукти

Мярка 9. Учредяване на групи и организации на производителите

Мярка 10. Агроекология и климат

Мярка 11. Биологично земеделие

Мярка 12. Плащания по „Натура-2000” и Рамковата директива за водите

Мярка 14. Хуманно отношение към животните